Daně


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka daně popisuje z čeho se skládá daňová soustava, jaké jsou funkce daňové soustavy a představuje základní daňové pojmy. Předkládá daňové sazby a poté rozebírá přímé a nepřímé daně s tím, že každou jednotlivou daň podrobně analyzuje.

Obsah

1.
Daňová soustava
2.
Funkce daňové soustavy
3.
Pojmy
4.
Daňové sazby
5.
Struktura daňové soustavy
6.
Přímé daně
6.
1. Daň z příjmů fyzických osob
6.
2. Daň z příjmů právnických osob
6.
3. Silniční daň
6.
4. Daň z nemovitých věcí
6.
5. Daň z nabytí nemovitých věcí
7.
Nepřímé daně
7.
1. Daň z přidané hodnoty
7.
2. Spotřební daň
7.
3. Ekologická daň
8.
Nedaňové veřejné příjmy

Úryvek

"Daňová soustava
= provázaný systém, který je sestavený s cílem zabezpečit příjmy do veřejného rozpočtu

Registrace k daním
- všichni plátci se musí registrovat u finančního úřadu, registrace je povinná
- při zahájení podnikání do 30 dnů po získání oprávnění podnikat
- vybírání daní nebo srážení záloh do 15 dnů ode dne vzniku této povinnosti
- plátci se registrují jen k těm daním, které budou odvádět
- při registraci správce daně přidělí daňové identifikační číslo (DIČ) a vystaví osvědčení o registraci
 DIČ pro PO: CZ-IČ-
 DIČ pro FO: CZ-rodné číslo-

Daňové tvrzení a placení daní
- daňovým tvrzením může být:
1. daňové přiznání
 je v něm: výpočet daně, zálohy, daňová povinnost (= celková výše daně
 nejčastější případ daňového tvrzení
2. hlášení
 obsahuje doplňující údaje k dani, připojuje se k 1
3. vyúčtování daně
 uvádí souhrnně: srážky poplatníkům, odvod správci daně (pokud plátce odvádí daň za poplatníky)
- daňové tvrzení se podává za zdaňovací období
- daňové tvrzení:
1. řádné - podané ve stanoveném termínu
2. opravné - tím se v termínu pro podání řádného daňového tvrzení opraví chyba
3. dodatečné - tím se po termínu pro podání řádného daňového tvrzení opraví chyba
- každá daň má stanoveny termíny odvádění, na většinu daní se musejí během roku platit zálohy
- při podání daňového přiznání se zjistí daňová povinnost; jestliže vznikne nedoplatek daně, odvede se v termínu pro běžné placení daní
- jestliže vznikne přeplatek daně, jsou 2 možnosti:
1. vrácení přeplacené daně (je třeba podepsat žádost o vrácení daně, která je součástí daňového přiznání)
2. přeplatek ponechat jako zálohu na příští daň (nemusí se nic sdělovat)

Daňová kontrola
3 možnosti:
1. vše je v pořádku
2. nesprávně odvedená vyšší daň - přeplatek daně se nevrací
3. nesprávně odvedená nižší daň - daň se musí doplatit i s příslušenstvím (= penále + náklady na řízení)


Funkce daňové soustavy
1. fiskální funkce (hlavní úkol)
- pomocí daňové soustavy musí být ve veřejném rozpočtu soustředěny takové prostředky, které zabezpečí potřeby:
a) státu (bezpečnost, obrana, správa, školství, kultura, věda, výzkum, sociální zabezpečení)
b) rozvoje krajů a obcí (komunikace, osvětlení)
2. regulační funkce
- dílčí úkol některých daní (spotřebních) je regulovat spotřebu alkoholu, tabáku, benzinu, …

Pojmy
- daň - platba FO nebo PO do veřejného rozpočtu ve stavené výši a lhůtě
 je platba nedobrovolná, povinná (ze zákona), vynutitelná, finančně nenávratná, neúčelová (není určeno, na co se použije), opakovaná, neekvivalentní
- veřejný rozpočet - státní rozpočet, rozpočet kraje, obce
- poplatník - ten, komu daň snižuje finanční prostředky
 je povinen hradit daň svým jménem, na svůj účet a ze svého předmětu zdanění
- plátce - ten, kdo je povinen daň vypočítat, vybrat a odvést do veřejného rozpočtu prostřednictvím správce daně
- správce daně - příslušný státní orgán, kterému plátce daň poukazuje, který kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, a který ukládá sankce v případě neplnění daňových povinností (finanční úřady, celní úřady - vykonávají správu spotřebních daní)
- zdaňovací období - časový interval, za který se daň vyměřuje (většinou kalendářní rok, může to být i čtvrtletí, měsíc)
- předmět daně - udává, z čeho se daň vybírá, co se zdaňuje
 příjmy
 majetek
 spotřeba
- základ daně - udává, z čeho se při výpočtu vychází
- upravený základ daně
 základ daně - nezdanitelná část základu daně (pojistné na životní pojištění) - odčitatelné položky (ztráta v minulých letech)
- sleva na dani - částka, o kterou je vypočítaná daň snížená (snížení o 2 070,--)"

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulku na jednu stránku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5358124e30959.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Dane.doc (105 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse