Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Daně a daňová politika - výpisky ze skript OPF SLU

Daně a daňová politika - výpisky ze skript OPF SLU

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky ze skript jsou určeny zejména studentům Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, ale samozřejmě mohou pomoci i ostatním studentům v pohledu do předmětu Daně a daňová politika. Jsou zde zahrnuta nejdůležitější fakta, která jsou nezbytná pro studium tohoto předmětu.

Obsah

1.
Veřejné příjmy
2.
Základní prvky daňové techniky
3.
Systém sociálního pojištění
a) Zaměstnanci
b) Zaměstnavatel
c) Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti
d) Vyměřovací základ a výše pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti
e) Minimální pojistné na veřejné zdravotní pojištění
4.
Daň z příjmů fyzických osob
a) Osobní důchodová daň
b) Obchodní majetek
c) Základ daně
d) Úprava základu daně o nezdanitelné částky
e) Sazba daně z příjmů fyzických osob
5.
Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
a) Základ daně a zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti
b) Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
c) Rekapitulace podmínek
d) Minimální mzda
6.
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
7.
Rozdělení základu daně na spolupracující osobu
a) Institut spolupracující osoby
8.
Příjmy z kapitálového majetku, pronájmů a ostatní zdanitelné příjmy
a) Příjmy z kapitálového majetku
b) Příjmy z pronájmů
c) Ostatní příjmy
9.
Položky odčitatelné ze základu daně a slevy na dani
a) Odčitatelné položky od základu daně
b) Sleva na dani
c) Slevy na dani poskytnuté v rámci investičních pobídek
10.
Vybrané daňové účinné výdaje
a) Daňově uznatelné náklady
b) Odpisová politika státu
c) Vstupní cena dlouhodobého majetku
d) Odepisování hmotného majetku
e) Nájemné a finanční pronájem
f) Akontace v souvislosti s leasingem
g) Odkoupení najaté věci po ukončení pronájmu
f) Výdaje na pracovní cesty
g) Rezervy pro daňové účely
h) Daně
i) Výdaje na reprezentaci
11.
Zdanění příjmů právnických osob
a) Poplatníci daně z příjmů právnických osob
b) Základ daně z příjmů právnických osob
c) Dary na veřejně prospěšné účely
12.
Daňová politika v kontextu reformy veřejných financí
a) Vývoj důchodové daně
b) Vývoj majetkových daní
c) Hlavní změny v oblasti nepřímého zdanění
d) Boj proti daňovým únikům

Úryvek

"8. Příjmy z kapitálového majetku, pronájmů a ostatní zdanitelné příjmy

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku fyzických osob jsou příjmy, které plynou ze zdrojů na území České republiky a souvisí s držbou majetku. Ve většině případů jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně, kterou sráží a správci daně odvádí příslušný plátce daně.

U fyzických osob se jedná zejména o následující příjmy :
- úroky z vkladů na běžných účtech, které nejsou určeny k podnikání
- úroky plynoucí ze směnek vystavených bankou k zajištění vkladu
- úroky z vkladů na vkladních knížkách, na úsporných účtech
- úroky a jiné výnosy z vkladních listů
- úrokové výnosy z obligací apod.
- Dividendy
- Podíly na zisku kapitálových společností a družstev, na zisku tichého společníka

Základ daně i samotná srážková daň se zaokrouhluje na celé koruny dolů

Některé příjmy z kapitálového majetku však tvoří i dílčí základ daně a zahrnuje se pak v rámci zdaňovacího období do celkového základu daně, ze kterého vypočítáváme daňovou povinnost. Patří zde zejména :
- úroky z vkladů na běžných účtech, které nejsou určeny k podnikání
- úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček
- příjmy z převodu předkupního práva na cenné papíry

Výdaje na dosažení příjmů v případě příjmů z kapitálového majetku nelze uplatnit. Výjimkou jsou pouze příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry, kdy můžeme jako výdaj uplatnit jeho cenu pořízení.

Příjmy z pronájmů

Příjmy z pronájmů jsou dle zákona jen příjmy
- z pronájmu nemovitostí (jejich částí), nebo bytů (jejich částí)
- z pronájmu movitých věcí

V souvislosti s výpočtem dílčího základu daně u příjmů z pronájmů máme dvě možnosti uplatnění zdanitelných výdajů :
1. skutečně vynaložené výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů
2. výdaje lze uplatnit paušálem, jež činí 30% z příjmů

U příjmů z pronájmů nelze nad tento stanovený paušál zahrnout do výdajů navíc pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Zvolený způsob uplatňování výdajů musí poplatník opět použít u všech příjmů týkajících se tohoto dílčího daňového základu!!

Příjmy z pronájmu z majetku ve společném jmění, které plynou manželům, se považují za příjmy jednoho z nich. Manželé nemohou tyto příjmy rozdělit mezi sebe v určitém poměru. Mohou se ale rozhodnout, který z nich příjmy z pronájmu majetku zařadí do svého základu daně.

Je třeba si dát pozor na nepeněžní plnění. Příjmem je i nepeněžní příjem, např. úhrada formou opravy pronajaté nemovitosti nájemcem ve sjednané výši místo vlastníka.
Je třeba si ale navíc ještě uvědomit, že započitatelný příjem manželky je 20 000 Kč, takže ani manželovi nezanikne nárok odečíst si z daně slevu na manželku Kč 4 200 ! !
Ostatní příjmy

Ostatní příjmy jsou posledním příjmem, jež může fyzická osoba nabýt. Patří zde veškeré příjmy, při kterých dochází k navýšení majetku a nelze je zařadit do předcházejících příjmů.

V rámci těchto příjmů tvoří relativně samostatnou skupinu tzv. příležitostné příjmy. Do této skupiny řadíme příjmy :
- z příležitostné činnosti
- z příležitostného pronájmu movitého majetku
- ze zemědělské činnosti, pokud se nejedná o samostatně hospodařícího rolníka

Jestliže všechny tyto příležitostné příjmy ve svém souhrnu za zdaňovací období nepřesáhnou 20 000 Kč jsou od daně osvobozeny a v daňovém přiznání je neuvádíme.

Mezi další příjmy, které zařazujeme do těchto zdanitelných příjmů patří např.:
- příjmy z převodu nemovitostí, věcí movitých a cenných papírů
- příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech a z převodu majetku
- příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví
- výživné a důchody
- výhry a soutěže

Ostatní příjmy lze snížit jen o prokázané výdaje nutné na dosažení příjmů

Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem výše uvedených příjmů vyšší, než daný příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Poplatník se tedy nemůže pro daňové účely uplatnit u ostatních příjmů případnou ztrátu ani případnou kompenzaci v rámci několika různých druhů ostatních příjmů

Výdaje paušálem lze uplatnit pouze u příležitostných příjmů ze zemědělské výroby.

U ostatních příjmů se neodvádí sociální a zdravotní pojištění !!"

Poznámka

Práce je někde bez diakritiky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7231
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse