Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daňová soustava ČR

Daňová soustava ČR


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Bzenec

Charakteristika: Práce vysvětluje pojem daňové evidence, jak se daně člení a na co se vztahují.

Obsah

1.
Základní pojmy daňové evidence
2.
Daňová terminologie
3.
Členění daňové soustavy ČR

Úryvek

"1.1. Základní pojmy daňové soustavy
• Daň je zákonem stanovená a zpravidla pravidelně se opakující platba fyzických osob nebo právnických osob do státního rozpočtu
• Daně tvoří největší a nejdůležitější složku příjmů státního rozpočtu
• Stát vybírá daně k financování potřeb společnosti a k úhradě svých výdajů (jde především o výdaje spojené s poskytováním veřejných statků a služeb představovaných veřejnou spotřebou obyvatelstva např. školství, zdravotnictví, kultura a veřejnou spotřebou státu např. obrana a bezpečnostní správa), transfery např. platby sociální povahy obyvatelstvu (příspěvky, přídavky…), podpora v nezaměstnanosti
• Daně působí jako nepřímý nástroj řízení tj. určitým způsobem ovlivňují chování toho, kdo je platí. (plátci se mohou jimi odrazovat od činnosti, které stát považuje za škodlivé. Např. daň z lihovin a tabákových výrobků a tím chránit zdraví spotřebitelů
Daně
• Příjmy do státního rozpočtu
• Spoluúčast občanů a podnikatelů na státních výdajích
1.2. Daňová terminologie
1. Daň
 Povinná, nenávratná a zákonem stanovená platba v penězích do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu k úhradě státních výdajů
2. Poplatník daně
 Je ten, komu daň snižuje jeho prostředky, které má k dispozici
3. Plátce daně
 Je ten, kdo daň do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu skutečně platí
4. Předmět daně (objekt daně)
 Představuje skutečnost, která zakládá platební povinnost
 Např. když máme příjem, vzniká povinnost zaplatit daň z příjmů
5. Základ daně
 Je předmět vyjádřený v jednotkách, může být stanoven valoricky (v peněžních jednotkách) nebo specificky (v měřících jednotkách např. ks, litr, hektolitry)
6. Sazba daně
 Je měřítko, podle kterého se stanovuje konkrétní částka
7. Splatnost daně
 Je termín pro podání daňového přiznání a termíny, ve kterých musí být daň zaplacena
 Daňovou povinnost splníme zaplacením daně v okamžiku splatnosti
 Nezaplacení daně ve stanoveném termínu je postihováno sankcí
8. Zdaňovací období
 Je období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést
 Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, čtvrtletí, rok (nebo hospodářský rok)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d7f609be96f.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Danova_soustava_CR_10.3..doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse