Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Darovací smlouva - přednáška

Darovací smlouva - přednáška


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis přednášky z Občanského práva, jejímž hlavním tématem byla darovací smlouva a její charakteristika, pojmové znaky, vznik darovací smlouvy, její zánik a odpovědnost plynoucí z darovací smlouvy.

Obsah

1.
K pojmovým znakům darovací smlouvy náleží
a) Předmět daru
b) Bezplatnost
c) Dobrovolnost
2.
Vznik
3.
Zánik
a) Hrubé porušování dobrých mravů obdarovaného vůči dárci nebo členům jeho rodiny
b) Jednostranný právní úkon dárce adresovaný obdarovanému
4.
Odpovědnost

Úryvek

"Vznik
Darovací smlouva vzniká:
a) reálně
- projev vůle dárce a obdarovaného spojeným s odevzdáním a přijetím předmětu darování (obvykle se tak stává předáním věci z ruky do ruky)

b) na základě konsensuální smlouvy
- dárce slibuje poskytnout nějaký majetkový prospěch obdarovanému, který slib přijímá ( k odevzdání a převzetí daru dochází později)
- musí být písemná forma (nedodržení písemné formy má za následek neplatnost darování)

Ze smlouvy (tzv. darovací slib) vzniká závazek dárce odevzdat ve stanovenou dobu věc obdarovanému a převést na něj vlastnictví. Obdarovaný se může domáhat tohoto plnění i žalobou u soudu.
Darovací smlouva, která se týká věci nemovité, musí být vždy uzavřena písemně. Vlastnictví se nabývá dnem vložením vkladu práva vlastnictví do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.
K darování může dojít jen mezi živými. Občanský zákoník výslovně zakazuje, by jako doba odevzdání předmětu daru byla smluvena doba po dárcově smrti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45e153169e03f.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Darovaci_smlouva.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse