Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Dědické a občanské právo - tahák

Dědické a občanské právo - tahák


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný tahák z oblasti občanského práva se zaměřením na právo dědické. Hlavní důraz je kladen jak na vysvětlení pojmů, tak i vztahy mezi těmito pojmy a jejich případné aplikaci v reálu.

Obsah

1.
Dědické právo
a) Předpoklady přechodu majetku na dědice
b) Dědění ze zákona
c) Dědění ze závěti
d) Každá závět musí obsahovat
e) Potomka lze vydědit
2.
Občanské právo
a) Fyzické osoby
b) Právnické osoby
c) Zastoupení

Úryvek

"DĚDICKÉ PRÁVO: souhrn právních norem upravující přechod práv a povinností zemřelé fyzické osoby na její právní nástupce PŘEDPOKLADY PŘECHODU MAJETKU NA DĚDICE: 1)smrt zůstavitele 2)existence dědictví 3)existence dědického titulu-právní důchod na jehož základě je dědic povolán k dědění 4)dědická způsobilost- právo dědit má subjekt způsobilý k právům a povinnostem, dědicové ze zákona musí být v kvalifikovaném příbuzenském poměru k zůstaviteli a nesmí u nich být dán důvod k vyloučení dědické způsobilosti (nesmí se dopustit úmyslného trestného činu k zůstaviteli, manželu,dětem a k tomuto jednání musí dojít za života zůstavitele (osoba může dědit pokud jí je odpuštěno, dz ztrácí ten, kdo se dopustil zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitele - dědic nesmí dědictví odmítnout jako výslovný projev vůle adresovaný soudu, jímž dá dědic najevo, že nechce být dědicem - odmítnutí nesmí být podmíněno žádnými výhradami nebo podmínkami DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA: jde o majetek zůstavitele, který přechází jen na fyz osoby určené zákonem, dědicové dědí po 4 dědic skup, které jsou závislé na stupni příbuzenství a pořadí je dáno zákonem 1)děti, manžel- k dědění dochází vždy pokud zůstav zanechá alespoň jednoho potomka, nedědí-li dítě dědí vnuci, každé dítě stejným dílem 2)manžel, rodiče, osoby spolužijící- manžel 50% majetku 3)sourozenci a osoby spolužijící- pokud zůstavitel nezanechá potomka"

Poznámka

Práce byla ponechána v původním formátu. Jednalo by se o max. 1 stranu textu v normálním formátu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x453361fb60039.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Dedicka_obcanske_pravo.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse