Dějiny hudby

Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava - Moravská Ostrava

Charakteristika: Tyto zápisky z předmětu Dějiny hudby II. jsou věnovány dějinám hudby od baroka až po hudbu 20. století. Představují hlavní světové, ale také české hudební skladatele. Sledují jejich tvorbu, ale zároveň i obecné hudební pojmy.

Obsah

1.
Johann Sebastian Bach a bachovská problematika
1.1.
Přehled díla
1.2.
Formy
1.3.
Pokračovatelé bachovského kontrapunktu v 19. a 20. století
2.
Vladimír Helfert - periodizace dějin hudby
2.1.
Hudba období klasicismu
2.2.
Mannheimská škola
2.3.
Česká hudební emigrace 18. a 19. století
2.4.
Vídeňský klasicismus
2.4.1.
Joseph Haydn
2.4.2.
Wolfgang Amadeus Mozart
2.4.3.
Ludwig van Beethoven
2.5.
Vyjadřovací prostředky, složení orchestru
3.
Základy hudební teorie
3.1.
Intervaly, stupnice, akordy
3.2.
Harmonie
3.3.
Kontrapunkt
3.4.
Rytmus, struktura symfonie
3.5.
Sonátová forma
4.
Hudba 19. století
4.1.
Možnosti členění epochy
4.2.
Národní školy
4.3.
Programní a neprogramní hudba
4.4.
Dějiny forem
4.5.
Česká hudba
5.
Vývoj jednotlivých směrů, tvůrčí individuality
5.1.
Impresionismus
5.2.
Dekadence
6.
Přehled hlavních tendencí a osobností
6.1.
Expresionismus a neoklasicismus
6.2.
Druhá vídeňská škola
6.3.
Dodekafonie
6.4.
Seriální hudba
6.5.
Pařížská šestka
7.
Minimalismus v USA a v Evropě
8.
Lidová hudba
9.
Otázky na zopakování

Úryvek

"5.5.5. Hudba období klasicismu
Pod pojmem klasicismus rozumíme období a styl tří velkých vídeňských mistrů – Haydna, Mozarta a Beethovena (vídeňský klasicismus). Pojmenování epochy bylo podníceno dokonalostí obrazu hudební věty, humanitním obsahem a ideálem krásy. Pojem klasický znamená vzorový, pravdivý, krásný, harmonický, jednoduchý, srozumitelný. 18. století je navíc obdobím osvícenství, na místo dvorské kultury (centry kostel a zámek) nastupuje kultura měšťanská (ztráta centra – soukromý dům, salon, kavárna, sál – salonní hudba, veřejný koncert, opera). Víra v rozumové schopnosti člověka přináší vizi pokroku. Objevuje se touha po jednoduchosti a přirozenosti (oproti okázalému baroku). Všechna umělecká období s výjimkou hudby se orientovala na antiku (antickou hudbu ale neznáme). Jde o období kultu umělce jako génia, který se navíc prosazuje jako svobodný umělec mezi anonymním publikem, nakladateli a kritiky. Hudba se vymaňuje z účelovosti a služebnosti tance, zábavy, chrámu a stává se významuplnou sama o sobě. Teprve romantismus přesunul důraz na mimohudební obsah. Platí, že hudba je stejně tak vědou jako uměním. Vědomí času se projevuje v tom, že namísto kráčejícího generálbasu pulsují nyní v basu neustále osminy a šestnáctiny, jež zpřítomňují metrickou normu a zvýrazňují pohyb. Také v chrámové hudbě se prosazuje optimistický náhled na svět (katolická chrámová hudba vyniká díky vídeňské trojici, protestantská zaostává). Nový styl přináší také přechod od cembala ke kladívkovému klavíru, varhany naopak svůj význam ztrácejí.
Hudební formy: menuet, sonáta, smyčcový kvartet, klasickým kompozičním principem je permanentní variace, opera buffa, singspiel, oratorium

5.5.6. 5.4.1. Počátky (Mannheimská škola)
Přechod od baroka začíná tzv. galantním stylem (volný kompoziční styl jako protiklad ke kontrapunkt.), novým tónem (není pateticky důstojný, ale radostně přirozený, tj. víc dur než moll, expresivní melodika) přes hudební rokoko (hravá ornamentika) a hudební Sturm und Drang. Dalším počátkem je Mannheimská škola (výrazové manýry, neobyčejný vzlet – vzdechy a rakety).

Mannheimská škola představuje významný mezník v historii vzniku a rozvoje hudebního klasicismu. Časový rámec její tvůrčí činnosti se určuje dobou od založení mannheimského orchestru (Komorní orchestr falckého kurfiřství). Zakladatelem Mannheimské školy je český skladatel a hudebník Jan Václav Stamic. Sloh Mannheimské školy se vyvíjel spolu s úrovní orchestru. Příchod vynikajících hudebníků (především z Čech a Francie) vedl ke stylové konfrontaci různých přístupů a tím i k mnohotvárnosti pracovních technik a vzájemnému ovlivnění. Francouzské smyčcové techniky se zde snoubí s tónem plnosti a zpěvností české hudby. Náhlé střídání piana a forte, crescenda a decrescenda měly vliv na stavbu hudební věty, celková forma se stávala dramatickou díky střídání jednotlivých poloh. Jan Václav Stamicdo orchestru zavedl horny a klarinety a tím dosáhl nového zabarvení hudby.Mannheimský orchestr dosáhl v dané době takové pověsti, že domovské město bylo označováno za „muzikantské Athény“. Dochází k emancipaci melodicko-harmonického hlasu (vše ovládá melodie, generálbass už není určující), rozvoji notových délek (tzv. raketa – melodie rychle vzrůstá), úsečnost (vertikalizace hudby), postupnému zesilování a zeslabování, emancipaci rytmiky, tzv. seufzer (vzdech – sestup melodie o půl tón, opak rakety), tzv. motivační nebo motivická práce (princip opakování). Stamicovými druhy či žáky byli např. skladatel a violoncellista Antonín Filtz, rodem z Čech, František Xaver Richter z Holešova, z mladších pak Christopher Cannabich, František Beck a synové J. V. Stamice, Karel a Antonín.

5.4.2. Česká hudební emigrace 18. a 19. století (jména, země, aktivity, dílo)
Od poloviny 17. do poloviny 18. století je Evropa plná českých hudebníků (odtud rčení – co Čech, to muzikant). V Čechách je v té době tzv. doba temna po Bílé hoře, proto dochází k masivní emigraci. Navíc běžní lidé dostávali ve vesnických školách celkem dobré hudební vzdělání (kantor = zpěvák), a tak měli možnost zvýšit svůj status, pokud utekli z nevolnictví do zahraničí. Jedná se ovšem o přednacionalistickou dobu, takže svoji národnost neřešili!
Jakub Jan Ryba (neemigroval) byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční.
Jan Václav Stamitz (Mannheim)
František Xaver Richter (Mannheim)
Jan Křtitel Krumpholtz (Paříž) - harfista
Jan Ladislav Dusík (Paříž) – jeho pozdní klavírní sonáty předjímají romantický výraz
Antonín Rejcha (Paříž) – hudební teoretik, psal učebnice pro francouzské skladatele, jeho žákem Berlioz
bratři Bendové (severní Německo) - J.A. Benda ovlivnil formu melodramatu
Josef Mysliveček (Itálie) – operní skladatel (opera seria, oratoria)
František Adam Míča (Vídeň) – napsal první českou operu (působil v Jaroměřicích nad Rokytnou)
Jan Křtitel Vaňhal (Vídeň) - přes 100 symfonií a stejný počet smyčcových kvartetů, 20 mší a množství dalších hudebních skladeb, ceněny instrumentální koncerty (flétnový, violový, varhanní).
Jan Antonín (LeopoldKoželuh (Vídeň) - pianista
Jan Václav Hugo Voříšek (Vídeň) - skladatel formátu Beethovena, ale zemřel v mladém věku
Mareš (Rusko)
Nápravník (Rusko)"

Poznámka

Text je barevně odlišen. Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23945
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse