Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Dějiny lékárenství města Prievidza - diplomová práce slovensky

Dějiny lékárenství města Prievidza - diplomová práce slovensky

Kategorie: Historie, Medicína

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem slovensky psané diplomové práce je zpracovat dějiny lékárenství města Prievidza. Pro zasazení vlastního tématu práce do historického kontextu je nejprve zkoumán dějinný vývoj města i jeho zdravotnictví. Následně jsou představeny významné historické osobnosti tamního léčitelství a lékárenství a stěžejní oddíl práce poté pojednává o dějinách 19 lékáren města Prievidza od 18. století po současnou dobu. Autorka zde postihuje jejich vznik, významné mezníky rozvoje nebo seznamuje s osobnosti s nimi spjatými.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie studia farmacie na Slovensku
3.
Metodika práce
4.
Okres Prievidza
4.1.
Všeobecné dějiny okresního města
4.1.1.
Nejstarší dějiny
4.1.2.
Století neúprosných živelných pohrom
4.1.3.
Období první a druhé světové války
4.2.
Vývoj veřejné správy města Prievidza
4.3.
Demografický vývoj města
4.4.
Proměny názvu města
4.5.
Erb – městský symbol
4.6.
Dějiny zdravotnictví ve městě
4.6.1.
Vývoj zdravotnické péče v okrese Prievidza
5.
Příspěvky k dějinám prievidzského lékárenství
5.1.
Léčitelé a lékárnictví Horní Nitry
5.1.1.
František Madva
5.1.2.
Juraj Chalupkay
5.1.3.
Šarlatán Artur Donáth
5.2.
Distributoři léků a léčivých přípravků
5.2.1.
Podnik Carpathia
5.2.2.
Společnost Unipharma
6.
Dějiny lékárenství města Prievidza
6.1.
Historické lékárny
6.1.1.
Piaristická lékárna
6.1.2.
Lékárna Staré město
6.1.2.1.
Nejstarší dějiny
6.1.2.2.
Ze života PhMr. Bedricha Straussa–Borského
6.1.2.3.
Ze života rodiny Borských
6.1.2.4.
Dějiny po roce 1950
6.1.3.
Lékárna U Matky Boží
6.1.4.
Lékárna Na Sídlisku
6.1.4.1.
Ze života PhMr. Ladislava Ronchettiho
6.1.5.
Lékárna Sever
6.2.
Lékárny založené po roce 1992
6.2.1.
Lékárna Zapotôčky
6.2.2.
Lékárna Ruža
6.2.3.
Lékárna Angelika
6.2.4.
Lékárna Iris
6.2.5.
Lékárna Zlatka
6.2.6.
Lékárna Caritas
6.2.7.
Lékárna Harmónia
6.2.8.
Lékárna Šťastie
6.2.9.
Lékárna Althea
6.2.10.
Lékárna Domov zdravia
6.2.11.
Lékárna Uniklinika
6.2.12.
Lékárna Na Korze
6.2.13.
Lékárna Pod kláštorom
6.2.14.
Lékárna Na Bojnickej
7.
Závěr

Úryvek

"2. HISTÓRIA ŠTÚDIA FARMÁCIE NA SLOVENSKU

Farmácia v jej najrôznejších formách je súčasťou zdravotníckeho systému už od pradávna. Charakter a obdoby prevedenia lekárenstva sa samozrejme postupom času menili, prešli cez šarlatánstvo, bylinkárstvo, liečiteľstvo a mnohé iné až po podobu, ktorú poznáme dnes. V súčasnosti je farmácia neoddeliteľnou zložkou zdravotníctva, jej náplňou je zásobovať obyvateľstvo, nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia vrátane veterinárnej starostlivosti liekmi, liečivými prípravkami a zdravotníckym materiálom. Farmaceuti sú dnes vysokoškolsky kvalifikovaní absolventi farmaceutických fakúlt. Cieľom ich povolania je uspokojiť pacienta, zákazníka či iného odberateľa, poskytnúť vyčerpávajúce informácie o účinkoch, správnom používaní i uchovávaní liekov a nielen čo sa lekární týka, vedieť pacientovi pomôcť a poradiť, v mnohých prípadoch aj „zastúpiť“ funkciu lekára. Dôležitá a zodpovedná úloha, nakoľko práve lekárnik je ten, kto podá poslednú informáciu o lieku a je finálny v reťazci kontroly výberu správnej terapie, vyžaduje si i v praxi neustále dopĺňanie vedomostí, kontinuálne vzdelávanie a samoštúdium. Pri výkone svojho povolania sú farmaceuti zaviazaní naďalej sa vzdelávať, majú možnosť pokračovať v štúdiu špecializáciou I. a II. stupňa vo svojom obore, navštevujú víkendové kurzy na aktuálne témy.
Istú dobu zaznávané zamestnanie prešlo dlhú a tŕnistú cestu, kým nadobudlo v spoločnosti dnešné uznanie. Vznik vysokej školy farmácie a päťročné štúdium v tomto odbore nesiaha do minulosti až tak ďaleko. Pretože poznať históriu svojho oboru, poznať ako sa vzdelávali ľudia za dávnych čias, považujem jednak za zaujímavé a jednak za podstatnú zložku dejín farmácie, rozhodla som sa venovať úvodné strany mojej diplomovej práce práve vývoju štúdia lekárenstva na Slovensku.
Slová apotekár – lekárnik a apotéka – lekáreň nadobudli medzi ľudom význam v 15. a 16. storočí. Lekárne mali typickú vôňu, lekárnik sa začínal postupne dostávať do povedomia ľudí, lieky vzbudzovali dôveru, no u mnohých ešte aj určitú dávku mystiky. Hlavnou náplňou povolania bolo vyhotovenie medikamentu „lege-artis“ (do 16. storočia na základe ústneho podania lekára, neskôr už podľa písomného lekárskeho predpisu) a kontrola maximálnych dávok predpísaného liečiva. Z tohto obdobia nájdeme v kronikách a knihách len zopár údajov o lekárnikoch zo Slovenska, povolanie nemalo ešte na našom území veľkú priazeň, mládež si skôr vybrala medicínu, pokiaľ ju zaujímali biológia, chémia či podobné smery.
Lekárnické vzdelanie získavali záujemcovia spôsobom obdobným vyučeniu v remeselníckych cechoch. Adept na výkon povolania pôsobil najskôr ako tzv. lekárenský praktikant – učeň, tiro, discipulus, koncom 19. storočia sa zaužívalo označenie ašpirant farmácie. Ašpirant farmácie musel mať nielen požadované predchádzajúce vzdelanie, ale aj patričné vystupovanie a náležité schopnosti. Každý zodpovedný správca lekárne mohol prijať takéhoto učňa. Lekárnik si mohol praktikanta sám vybrať, rozhodnutie muselo byť však schválené zástupcom mestskej rady, mestským lekárom a lekárnickým spoločenstvom. Základné podmienky pre prijatie ašpiranta farmácie boli: „dobré zdravie a hlavne dobrý zrak a sluch, vysvedčenie dospelosti z gymnázia alebo reálky; absolventi reálky sa museli dodatočne podrobiť skúške z latinčiny, nikto nesmel byť zároveň ašpirantom farmácie a študentom na strednej škole.“[21] V lekárni mohlo byť naraz ale len toľko ašpirantov, aby každému prináležal jeden lekárnický asistent. V učení bol tiro mnohokrát aj štyri až päť rokov, aby si osvojil prípravu liekov a liečivých prípravkov, účinky, spôsob zberu a spracovania liečivých rastlín, v neposlednom rade aj lekárnické zákony a účtovníctvo, vyskúšal si jednoduché chemické pokusy, prehĺbil si vedomosti z oblasti chémie či botaniky. Obyčajne si viedol denník, kde si zaznamenával svoje činnosti a zapisoval poznámky a herbár s liečivými rastlinami. Bol vedený k poriadku, správnemu životu, vzornej životospráve, zdvorilosti a slušnosti. Po vyučení skladal tirocinálnu skúšku pred komisiou, kde preukázal praktické aj teoreticky nadobudnuté znalosti. Po úspešnom zložení tejto skúšky, sa stal ašpirant tzv. suspendantom – lekárnickým asistentom, ktorý aj bez vysokoškolského štúdia v tom čase mohol pôsobiť v lekárni až do svojho dôchodku. Mali však presne vymedzené činnosti, nižšie platy a neboli osobami oprávnenými vykonávať pohotovostné lekárenské služby. Pokiaľ ašpirant mal po zložení tirocinálnej skúšky záujem ďalej sa vzdelávať, praxoval ako tzv. tovaryš v ďalších lekárňach, väčšinou v iných mestách a krajinách. Po nadobudnutých skúsenostiach zložil opäť pred komisiou príslušné skúšky a mal možnosť stať sa správcom, majiteľom lekárne, tzv. patrónom apatikárskeho umenia. [9]"

Poznámka

Součástí práce je několik tabulek, rozsah čistého textu dosahuje cca 49 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23618
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse