Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dějiny psychologie jako samostatné vědy

Dějiny psychologie jako samostatné vědy

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162, Kolín III

Charakteristika: Seminární práce se zabývá dějinami psychologie jako samostatné vědy od jejích počátků. Seznamuje s jednotlivými psychologickými směry a přístupy, všímá si jejich společných myšlenek a také odlišností. Představuje hlavní osobnosti těchto směrů, uvádí jejich názory, přínosy a především se věnuje jejich teoriím.

Obsah

1.
Úvod
2.
Experimentální psychologie
2.1.
Wilhelm Wundt (1832 – 1920)
2.2.
Roger Sperry (1913 – 1994)
3.
Strukturalismus
3.1.
Edward Titchener (1867- 1927)
4.
Funkcionalismus
4.1.
William James (1842 – 1910)
4.1.1.
James-Langova teorie
5.
Hlubinná psychologie, psychoanalýza
5.1.
Sigmund Freud (1856 – 1939)
5.1.1.
Teorie snů
5.1.2.
Psychoanalytická teorie osobnosti
5.1.3.
Teorie stadií a vývoje osobnosti
5.2.
Carl Gustav Jung (1875 – 1961)
5.2.1.
Analyticko-psychologická teorie
5.3.
Alfred Adler (1870 – 1937)
5.3.1.
Individuálně psychologická teorie
5.4.
Erik Erikson (1902 – 1994)
5.4.1.
Vývojové etapy ega
6.
Behaviorismus
6.1.
John Watson (1878 – 1958)
6.2.
Edward Thorndike (1874 – 1949)
6.3.
Burrhus Skinner (1904 – 1990)
6.3.1.
Teorie operantního podmiňování
6.4.
Edward Tolman (1886 – 1959)
7.
Tvarová psychologie, gestaltismus
7.1.
Maxmilián Weitheimer (1880 – 1943)
7.2.
Kurt Lewin (1890-1947)
7.2.1.
Teorie pole
7.3.
Salomon Asch (1907 – 1996)
8.
Kognitivní psychologie
8.1.
Ulrich Neisser (1928)
8.2.
Jean Piaget (1896 – 1980)
8.2.1.
Piagetova stadia kognitivního vývoje
8.3.
Noam Chomsky (1928)
8.4.
Endel Tulving (1927)
8.4.1.
Teorie paměti
9.
Humanistická psychologie
9.1.
Abraham Maslow (1908 – 1970)
9.1.1.
Teorie potřeb
9.2.
Carl Rogers (1902 – 1987)
9.3.
Gordon Allport (1897 – 1967)
9.3.1.
Teorie osobnosti
10.
Transpersonální psychologie
11.
Další významní představitelé
11.1.
Walter Cannon (1871 – 1945)
11.1.1.
Cannon-Bardova teorie emocí
11.2.
Lev Vygotskij (1896 – 1934)
11.2.1.
Teorie kognitivního vývoje
11.3.
Raymond Cattell (1905 – 1995)
11.3.1.
Cattellův model faktorů osobnosti
11.4.
Jerome Bruner (1915)
11.4.1.
Teorie kognitivního vývoje
11.5.
Hans Eysenck (1916 – 1997)
11.5.1.
Eysenckův model faktorů osobnosti
11.6.
Stanley Milgram (1933 – 1984)
12.
Závěr
13.
Seznam použité literatury
14.
Přílohy
14.1
Plán Wundtovy lipské laboratoře z roku 1883
14.2
Znázornění James-Langovy teorie
14.3
Model struktury osobnosti S. Freuda
14.4
Stadia vývoje podle S. Freuda
14.5
Schéma struktury duše podle C. Junga
14.6
Stadia vývoje ega podle E. Eriksona
14.7
Graf znázorňující vztah jednotlivých oborů kognitivní vědy
14.8
Schéma průběhu kognitivního vývoje podle J. Piageta
14.9
Stadia vývoje myšlení podle J. Piageta
14.10
Pyramida potřeb A. Maslowa
14.11
Znázornění Cannon-Bardovy teorie emocí
14.12
Stadia vývoje řeči podle L. Vygotského
14.13
Vývoj myšlení podle J. Brunera
14.14
Eysenckovy faktory osobnosti (dvojdimenzionální pojetí)
14.15
Portréty psychologů

Úryvek

"3. Funkcionalismus
Funkcionalismus je přístup, který obhajoval William James. Hlavním cílem bylo blíže specifikovat duševní strukturu. Funkcionalismus významně ovlivnily Darwinovy názory, zvláště teorie přirozeného výběru, která u psychologů vyvolala velký zájem o adaptaci. Podle funkcionalistů se vědomí vyvinulo mimo jiné proto, aby sloužilo některým řídícím funkcím aktivit jedince. Při zkoumání toho, jak se organismus adaptuje na prostředí, by data odvozená introspekcí měla být doplněna pozorováním aktuálního chování, jeho vývoje. Tedy na rozdíl od strukturalismu se zde objevuje důraz na poznání, na to, jak se psychika přizpůsobuje prostředí (jakými operacemi a kterými mentálními pochody) a také zaměření se na praktické problémy.

3.1. William James (1842 – 1910)
William James je pokládán za „otce“ americké psychologie. Byl psychologem spíše literárním, sjednotil poznatky německé, anglické a francouzské psychologie. Jeho nejvýznamnější dílo, Principles of Psychology (1890), je dodnes považováno za jednu z nejinspirativnějších textů v oboru psychologie.
James se zabýval především vědomím. Podle něj nelze hovořit o prvcích vědomí, ale spíše o proudu vědomí. Jeho pojetí vědomí se drží pěti zásad: vědomí je osobní, kontinuální, selektivní, funkcionální a neustále se mění. Schopnost vědomí je spíše zděděná než naučená.
Nejvýznamnější prací je teorie o emocích, na které pracoval nezávisle na Carlu Langovi.

3.1.1. James-Langova teorie
Tato teorie z roku 1887 vysvětluje vznik emocí, někdy se nazývá také periferní teorie emocí. Emoce nejsou ničím jiným než prožíváním fyziologických procesů v našich útrobách a svalech. To znamená, že tělesná změna předchází a je příčinou vzniku emoce. Pokud tělesná změna nenastane, emoce nevzniká. Tělesné změny jsou vyvolány různými emočně vzrušivými vnějšími podněty. Vnější podněty nebezpečného objektu tak například vyvolají fyziologickou reakci uvolnění adrenalinu a zvýšení tepové frekvence, což člověk pocítí jako emoci strachu.
Tato teorie byla překonána roku 1928 Cannon-Bardovou teorií , která tvrdí, že ke vzniku emocí není nutná fyziologická aktivace.

4. Hlubinná psychologie, psychoanalýza
Původně byla psychoanalýza diagnostickou a léčebnou psychiatrickou metodou, která se však později stala vlivnou psychologickou teorií. Jako metody zkoumání jsou preferovány volné asociace a analýza snů. Vlastním předmětem zkoumání by měla být především nevědomá mysl, protože o našem chování rozhodují především procesy, jichž si nejsme vědomi.
Zajímavá je teorie psychického determinismu, kdy vše co říkáme a děláme, má svou příčinu (zpravidla nevědomou). Příčinu můžeme najít dokonce i u zdánlivě drobných, nepodstatných chyb (tzv. freudovská přeřeknutí).
Chování je podle Freuda motivováno dvěma základními instinktivními pudy (sexuálním a agresivním) a tyto pudy tvoří psychickou energii, která se hromadí, a pokud nemůže být uvolněna, vytváří napětí a úzkost. Později už se však nedává sexuálnímu pudu prvořadý význam a objevují se alternativy, jejž zahrnují také filosofické a duchovní potřeby člověka.
Hlavními představiteli jsou Sigmund Freud, Carl Jung a Alfred Adler. V pozdější době se objevuje neopsychoanalýza, jejímž představitelem je například Erik Erikson."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a schémata. Rozsah čistého textu je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20679
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse