Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Dějiny středověké Evropy a přednášky z dějin středověku

Dějiny středověké Evropy a přednášky z dějin středověku

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výpisky z knihy Dějiny středověké Evropy od Václava Dršky a Dany Pickové, který autor obohatil o vlastní materiály z přednášek. Velmi podrobně rozebírá dějiny středověku, převážně evropské. Věnuje se západní Evropě od poč. 5. stol. do roku 814, v rámci které se zaměřuje na stěhovaní národů, papežství na prahu středověku, Franské říši od roku 481 do 814. Věnuje se Východní říši, Byzanci (poč. 5. stol. – 820), západní Evropě od r. 814 do r.1056 (zde si všímá rozpadu Franské říše, vlády saské dynastie od 919 do 1024, vládě sálské dynastie od 1024 do 1056 a reformního hnutí v církvi), Vikingům v západní Evropě (Dánové, Norové, normanská expanze, počátky reconquisty). Rozebírá problematiku Arabů od r. 630 do r. 1258, středověké Byzance od konce 8. do poloviny 11. století, Kyjevské Rusi, západní Evropy od r. 1056 do r.1250 (zde rozpracovaná témata vlády sálské dynastie v období 1056 – 1125 a boj o investituru, vlády štaufské dynastie od 1138 do 1256, Anglie od 1087 do 1216, Francie od 987 do 1226, pokračování reconquisty). Další samostatnou kapitolu tvoří expanze křesťanské Evropy od 1095 do 1204, v rámci které práce sleduje Byzanc a první křížovou výpravu a období od pádu Edessy k dobytí Konstantinopole. Následují otázky severovýchodu Evropy od počátku 12. století do r. 1462 (která obsahuje kapitoly Mongolové - shrnutí a Rus a východní oblasti), západní Evropy od první poloviny 13. století až do konce 15. století (tvořena částmi Francie a Anglie do Stoleté války a po Stoleté válce, Stoletá válka (1337 – 1453) a její jednotlivé etapy, Svatá říše římská a dokončení reconquisty). Nechybí oblast jihovýchodní Evropy od 1204 do 1526, která poskytuje informace o Byzanci a situaci na Balkáně. Shrnuje poznatky o národu Turků, střední a východní Evropě v letech 1437 až 1526 (Svatá říše římská a Rusko), Polsku v období 962 až 1466, Uhrách od r. 972 do r. 1526. Závěr patří vzdělanosti a umění středověku.

Obsah

1.
Západní Evropa (poč. 5. stol. – 814)
1.1.
Stěhovaní národů
1.2.
Papežství na prahu středověku
1.3.
Franská říše (481- 814)
2.
Východní říše, Byzanc (poč. 5. stol.–820)
3.
Západní Evropa (814 – 1056)
3.1.
Rozpad Franské říše
3.2.
Vláda saské dynastie (919 – 1024)
3.3.
Vláda sálské dynastie (období 1024 – 1056), reformní hnutí v církvi
4.
Vikingové v západní Evropě
4.1.
Dánové
4.2.
Norové
4.3.
Normanská expanze
4.4.
Počátky reconquisty
5.
Arabové (630 – 1258)
6.
Středověká Byzanc (konec 8. až polovina 11. století)
7.
Kyjevská Rus
8.
Západní Evropa (1056 – 1250)
8.1.
Vláda sálské dynastie (období 1056 – 1125), boj o investituru
8.2.
Vláda štaufské dynastie (1138 – 1256)
8.3.
Anglie (1087–1216)
8.4.
Francie (987 – 1226)
8.5.
Pokračování reconquisty
9.
Expanze křesťanské Evropy (1095-1204)
9.1.
Byzanc a první křížová výprava
9.2.
Od pádu Edessy k dobytí Konstantinopole
10.
Severovýchod Evropy (počátek 12. století – 1462)
10.1.
Mongolové - shrnutí
10.2.
Rus a východní oblasti
11.
Západní Evropa (od první poloviny 13. století až do konce 15. století)
11.1.
Francie do Stoleté války
11.2.
Anglie do Stoleté války
11.3.
Stoletá válka (1337 – 1453)
11.3.1.
1. etapa války (1337 – 1360)
11.3.2.
2. etapa války (1369 – 1374)
11.3.3.
3. etapa války ( 1415 – 1453)
11.4.
Francie po Stoleté válce
11.5.
Anglie po Stoleté válce
11.6.
Svatá říše římská
11.7.
Dokončení reconquisty
12.
Jihovýchodní Evropa (1204 – 1526)
12.1.
Byzanc a situace na Balkáně
13.
Turci - shrnutí
14.
Střední a východní Evropa (1437-1526)
14.1.
Svatá říše římská
14.2.
Rusko
15.
Polsko (období 962–1466)
16.
Uhry (období 972 –1526)
17.
Vzdělanost a umění středověku

Úryvek

"Uhry (období 972 –1526)

- ve 2. polovině 9. stol. přišli Maďaři (Ugrofinští kočovníci) do Panonie, odkud podnikali ničivá vojenská tažení do okolních států (906 – vyvrácení Velké Moravy, ohrožovali i Konstantinopol, Bavorsko, Porýní), vytvořili si kmenový svaz v čele s kmenovým náčelníkem Arpádem, konec jejich nájezdům učinila bitva na řece Lechu roku 955, kde byli poraženi armádami Boleslava I. a Oty I., Maďaři se poté natrvalo stáhli do Panonské nížiny
- základy maďarského státu položil kmenový kníže Gejza I. (jeho knížectví získalo rozhodující vliv - 972), jeho syn Štěpán I. (997–1038) navázal na jeho činnost a založil jednotný uherský stát, sám se poté stal jeho prvním králem, k Uhersku připojil Slovensko, část Sedmihradska, část Srbska a Podkarpatskou Rus, v Ostřihomi založil arcibiskupství (1000, prvním arcibiskupem se stal Anastazius)
- součástí království se stalo na konci 11. století definitivně Sedmihradsko, na přelomu 11. a 12. století ovládl Koloman I. (1095-1116) Chorvatsko a Dalmácii, tato území byla s Uhrami spojena personální unií (až do roku 1918)
- na konci 12. století využil Béla III. (1172-1196) byzantského oslabení a zahájil expanzi na jih, kde dobyl Dalmácii, byzantské pevnosti Bělehrad a Braničevo, roku 1185 uzavřel s Byzancí mír na jehož základě obdržel svrchovanost nad Zadarem
- po Bélově smrti Uhry značně upadly, především díky finančně náročné neúspěšné zahraniční politice krále Ondřeje II. (1205-1235), během královy nepřítomnosti se v zemi posilovala moc velmožů a šířila anarchie, král magnátům dokonce rozdal většinu královských statků, proti vzrůstu moci magnátů se postavila nižší šlechta, která si na králi vynutila Zlatou Bulu (1222) – šlechtic nesměl být bez soudu zatčen, nesměl být nucen táhnout za hranice , král nesměl vybírat daně od šlechty a církve, cizinci nesměli zastávat zemské úřady
- roku 1241 vpadli do Uher Mongolové, zpustošili Pováží a některá báňská města (Banská Štiavnica), vojsko Bély IV. (1235-1270) bylo zničeno u Košic (1241), Tataři pak vyrabovali Pešť a další města, roku 1242 pak plenili v Chorvatsku a Dalmácii, do oblastí vylidněných po tatarském vpádu povolali velmoži a král kolonisty (báňská města - Banská Štiavnica, Kremnica, Bánská Bystrica), Béla IV. usiloval o Rakousy, ty byly nakonec přiřčeny Přemyslu Otakaru II., Béla zato obdržel Štýrsko, tento stav nepovažoval ale za konečný, porážkou u Kressenbrunnu (1260) přišel nakonec i o Štýrsko
- po vymření rodu Arpádovců (1301) získal uherskou korunu Václav II. (v Uhrách vládl jako Vladislav V.), který jím byl až do roku 1305, po Přemyslovcích se v Uhrách chopili moci Anjouovci (anjouovská strana se tu utvářela již od doby Ladislava IV., jehož sestra Marie byla provdaná za Karla II., která dlouhodobě prosazoval nároky svého syna Karla Martela, nyní se tak k trůnu mohl trůnu přihlásit jeho potomek Karel Robert (1307-1342)
- Karel Robert (1307–1342) ovládal nejprve střed země, střední a východní Slovensko ovládal Matouš Čák Trenčanský do roku 1321, poté byla rozdrobenost země překonána
- největšího mocenského a kulturního rozkvětu dosáhli Uhry za Ludvíka I. Velikého (1342–1382), roku 1370 se stal Ludvík králem v Polsku, po smrti krále se polsko-uherská unie rozpadla a uherská koruna připadla dle smlouvy uzavřené s Karlem IV. Zikmundovi Lucemburskému (1387–1437)"

Poznámka

Výpisky pořízeny z: Drška, V., Picková, D.: Dějiny středověké Evropy, Praha 2004. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9908
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse