Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Rané křesťanství, Byzanc, islám - maturitní otázka 5/20

Dějiny umění: Rané křesťanství, Byzanc, islám - maturitní otázka 5/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve zkratce, ale přehledně věnuje vývoji umění v podmínkách rané křesťanské, byzantské a islámské společnosti. Předkládá vždy základní informace o daných kulturách a zachycuje znaky, prvky i postupy jejich architektury, malířství, sochařství a užitého umění. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Římská antická kultura a Etruskové - maturitní otázka 4/20 a následující zde Dějiny umění: Románský sloh - maturitní otázka 6/20.

Obsah

1.
Raně křesťanské umění
1.1.
Počátky křesťanství
1.2.
Umění – úkoly a fáze
1.3.
Architektura
1.4.
Malířství
2.
Byzanc
2.1.
Základní informace
2.2.
Umění
2.3.
Architektura
2.4.
Sochařství, malířství
2.5.
Umělecké řemeslo
3.
Islám
3.1.
Základní informace
3.2.
Architektura
3.3.
Sochařství, malířství
3.4.
Umělecké řemeslo

Úryvek

" RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ, BYZANC, ISLÁM
RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ
-          Na území římské říše 1. – 6. stol.nl., vyvíjí se v mnoha místech římského impéria, hlavně ve východních provinciích, náboženství utiskovaných a otroků
-          Křesťanství = z řeckého christianos = přívrženec Kristův, víra v nadpozemský život, základním článkem = učení o Ježíši Kristu – syn boží, vyvést lidstvo ze zatracení
-          Bible = Svatá kniha křesťanství → Starý a Nový zákon (Starý z. – židovské příběhy, hebrejsky; Nový z. – život Krista, řecky)
-          Zcela proti římskému náb., krutě pronásledováno, ale stále více přívrženců → rovnost všech lidí před Bohem
-          313 nl. císař Konstantin – edikt milánský = povoleno křesťanství; 391 nl. křesťanství státním náboženstvím
Umění hl. úkol – šíření k., důraz na duchovní stránku čl., pojem „krása“ má nový význam – krásné = to co je dobré a dobré je to, co slouží bohu, umění slouží jako
doprovod božího slova, realistické zobrazování světa zavrženo!
Fáze: 1)       Umění doby katakomb: 2.stl. – 313, období pronásledování, úkryty v katakombách, jednoduchá symbolika, nástěnné malby s náměty z Nového zákona,
katakomby = podzemní chodby s výklenky vytesanými do skály v několika patrech nad sebou do nichž se pohřbívalo (víra v poslední soud,
zmrtvých vstání - těla se nepálí) + podzemní kaple k bohoslužbě, Priscilliny katakomby (Řím)
2)       Umění doby vítězství církve: 313 – 6.stol., po oficiálním uznání křesťanství má umění hlavní úkol = vytvořit prostory pro bohoslužby
Architektura Ø  centrály – půdorysy okrogonu, kruhu, řeckého kříže (chrámy, baptisteria, mauzolea)
Ø  starokřesťanská bazilika – skládá se z: atria, nartexu a vlastní baziliky – podélná stavba s kněžištěm, lichý počet lodí, prostřední je vyšší a širšší, osvětlena
okny v převýšené části, kryté sedlovou střechou, apsida je oddělena příčnou lodí (transeptem)
Baziliky – Sv. Petra ve Vatikánu (stržena), sv. Pavla za hradbami (obnovena po požáru 1823), santa Marria Maggiore (přestavěna, 4. největší v Římě)
Ø  spojení centrály a baziliky – zejména v Palestině (Betlém, Jeruzalém)
Ravena – Theodorichovo mauzoleum, S. Apollinare Nuovo, Mauzoleum Gally Placidie, S. Vitale – centrální kostel, výzdobné prvky – sloupy s náběžníky,
oblouk, klenba, slepé arkády, obloučkový vlys
Malířství > Monumentalita, mozaiky, nástěnné malby + knižní malba – kodex, bible, žaltář – kniha žalmů, evangeliář
> obrazy Krista v majestátu = na trůně v císařském hávu, svatozář – kolem hlavy Krista, holubice = Duch svatý, Panna Marie, Starozákonní a Novozákonní výjevy,
mučedníci, postavy orantů = muži a ženy s rukama pozdviženýma k motlitbě, kříž = nástroj spásy
> Styl zobrazení postav – stylizované, frontálně ve strnulém postoji, s velkýma upřenýma očima, důležitější než realismus je duchovní obsah
> Mozaiky – ze skleněných kostiček buď barevných nebo se zatavenou zlatou či stříbrnou folií, mozaiky z Římských kostelů S.Maria Maggiore,
z Raveny – výzdoba všech kostelů, S. Vitale – průvod císaře Justiána a císařovny Theodory, S. Apollinare Nuovo – světci a světice,
obrazy v mauzoleum Gally Placidie
BYZANC
― Východořímská říše, název podle města Byzantion, založeném císařem Konstantinem Velikým r 330, jako druhé hlavní město – tzv. Nový Řím, později Konstantinopolis
(pak Cařihrad, dnes Istanbul)
― Despotický císař – ceasaropapismus = císař je zároveň hlavou církve
― Křesťanství rozděleno na západní=katolickou a východní=pravoslavnou církev
― Jazyk: řečtina
Umění čerpá ze starokřesťanství, řeckého a orientálního umění, šíří se daleko za hranice, velký vliv i po zániku
Architektura > Základy z římské a raně křesťanské architektury, u chrámů upřednostňování cihel jako stavebního materiálu, z vnější strany zakryty kamennými deskami,
interiéry zdobily mozaiky, církevní stavby půdorys ve tvaru kříže, volněji rozmístěné mohutné sloupy podpírající klenby, na nichž byly posazeny kopule
> Klenby: valená, křížová, kupole na pendentivech, kupole na trompech
Sochařství > Hlavně dekorace interiérů, reliéfy na hlavicích a náběžnících sloupů, řezba ve slonovině, stylizace a schematizace, volné soch. téměř zaniklo"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Vhodné jako učební materiál k maturitní zkoušce nebo jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké umělecké školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f228b7148676.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_umeni_krestanstvi_Byzanc_islam_MO.xls (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse