Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Řecká antická kultura a egejské kultury - maturitní otázka 3/20

Dějiny umění: Řecká antická kultura a egejské kultury - maturitní otázka 3/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti postihuje znaky a vývoj umění v prostředí egejských kultur a antickém Řecku. Po přiblížení umění egejských kultur charakterizuje geografické a kulturní podmínky antického Řecka a vyzdvihuje důležité momenty v jeho historii. Načrtává periodizaci jeho umění a ukazuje charakteristické prvky řecké architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla. Na závěr se věnuje památkám, osobnostem či školám jednotlivých období vývoje antického Řecka. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Egypt a Mezopotámie - maturitní otázka 2/20 a následující zde Dějiny umění: Římská antická kultura a Etruskové - maturitní otázka 4/20.

Obsah

1.
Egejské kultury
2.
Antické Řecko
2.1.
Geografické a kulturní podmínky
2.2.
Historie
2.2.1.
Archaické období
2.2.2.
Klasické období
2.2.3.
Helénistické období
2.3.
Periodizace řeckého umění
2.4.
Architektura
2.4.1.
Sloupy
2.4.2.
Chrámy a další
2.5.
Sochařství
2.6.
Malířství
2.7.
Umělecké řemeslo
3.
Umění v archaickém období
4.
Umění v klasickém období
5.
Umění v helénistickém období

Úryvek

" ŘECKÁ ANTICKÁ KULTURA A PŘEDŘECKÉ KULTURY TZV. EGEJSKÉ
EGEJSKÉ KULTURY
-          Oblast mezi Černým mořem, Středozemním mořem a Jaderským mořem
1.       KYKLADSKÁ KULTURA: nejstarší ve středozemí
2.       NA OSTROVĚ SANTORYN: spojován s Atlantidou – zaplaven vodou
3.       TRÓJSKÁ KULTURA: objevil Schlieman – Schliemanův poklad, nejmladší ale nejzničenější kultura
4.       MYKÉNSKÁ KULTURA: souběžně s Trojskou, objevil Schlieman, 3 hrady: Mykény, Orchomen, Tiryns – zde kyklopské zdivo; megaron a portikus (=vstup, 2 sloupy v průčelí, štít ∆)
Sochařství: Lví brána, hlavní vchod do Mykén, mezi lvy krétský sloup=zužuje se dolů
Malířství: pouze fragmenty, vliv Kréty
Užité umění: zlaté pohřební masky – Agamemnónova pohřební maska, meče, pečetní prsteny, vázy, poháry
5.       KRÉTSKÁ KULTURA = MINOJSKÁ: nejstarší, největší město Knossos, kult těla, král Mínos, objevil Evans Arthur
Architektura: krétský sloup = zužuje se dolů, kanalizace, vodovodní systém, Mínojský palác v Knossu
Sochařství: většina nalezených sošek z paláce v Knossu, Bohyně s hady, Akrobat
Malířství: nástěnné malby, mořské náměty, Delfíni - nástěnná malba z paláce v Knossu Princ s lilií Pařížanka Akrobat s býkem
ANTICKÉ ŘECKO
-          Hornaté území → nebylo nikdy sjednoceno, jednotlivé městské státy (cca 10) – odlišné kultury
-          Náboženství: kvůli filosofii je podřadnější a nehraje velkou roli v životě řeků, věštírny – prorok a sibila, bohové jsou stejní jako lidé, ale jsou na rozdíl od lidí zobrazovány v sedě
Afrodité – krása, láska, plodnost; Arés – válka, boj; Athéna – moudrost, inteligence, síla, vznešenost, symbol řecké civilizace; Hádes – podsvětí;
Hefaistos – oheň, řemesla, umění; Helios – slunce; Poseidon – moře, zemětřesení; Zeus - nejvyšší, hromů, počasí, ochránce rodiny; Apollón – světlo, básnické umění
-          Filosofie: velký význam v řecku, Thalet z Miletu – pralátka voda, Pythagoras – číslo, Sokrates, platon, Aristoteles – učitel Alexandra Velikého
Historie ARCHAICKÉ OBDOBÍ 8. – 5. stol. přnl.: začátek 776 přnl založena Olympijské hry, rozmach městských států – Sparta a Athény, velká kolonizace,
největší úředník Solon: politicé zrovnoprávnění, občany rozdělil do 4 tříd podle práv a povinností, státními penězi vykoupil zadlužené otrocké rodiny
  Athény, zrození demokracie, hlavní nepřítel Sparty, posvátný Akropolis, vláda Perikla
Sparta, drsná vojenská výchova a výcvik, sparťané pouze válčili – pracovali pro ně Perioikové = ti kdo bydlí okolo a Heilóti = otroci,
politický systém – 2 králové a 28 starců vládnou do smrti, na ně dohlíží 5 úředníků=eforů, voleni lidem na 1 rok
KLASICKÉ OBDOBÍ 5. – 4. stol. přnl.: zlatý věk umění, filosofie, politiky …, Řecko-Perské války – bitva u Marathonu (Maratonský běh 42km),
bitva u Thermopyl-zrada řeckého vojáka→Peršané zvítězili, 449 přnl uzavřeli Ř. s P. mír
Peloponéské války – Sparta vyhlásila válku kvůli demokracii v Athénách, A. = loďstvo, S. = bojovníci, S. zničila A. loďstvo → A. musí zrušit demokracii =
vláda 30 tyranů, 405 přnl. ukončení rozepří mezi S. a A.
HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ 4. – 1. stol. přnl.: Filip Makedonský → Alexandr Makedonský (Veliký), bitva u Gaugamel - dobyl Persii, chtěl i Indii ale nakažen a zemřel,
jeho říše se rozdělila na 4 samostatné území: Ptolemaiovci, Seleukovci, Antigonovci, Řecko a Makedonie – bitva u Pydny – nadvláda Říma
Umění Periodizace Řeckého umění:
Homérské období 12. – 8. stol. přnl.
Archaické období 8. – 5. stol. přnl.
Klasické období 5. – konec 4. stol. přnl.
Helénistické období 4. – 1. stol. přnl
Architektura > Sloupy: dórský (mužský, geometrický), nemá patku, podélné žlábkování = kanelura
jónský (ženský, elegantní), volutová hlavice, dekor: vejcovec, perlovec, palmeta, provazec
korintský, hlavice podle bodlákové rostliny akant, korunní římsa s rosetami
karyatida, sloup ženské postavy
> Chrámy: megaron, in antis, prostylos, amfiprostylos, peripteros, dipteros, tholos, do chrámu smí pouze kněží → oltář před vchodem do chrámu,
megaron a in antis 2 průčelí, ostatní 4 a více průčelí
> Věštírny: Delfská většírna
> propylaje = vstup do chrámu, propylaje s velkým „P“ je jeden monumentální vstup do Akropole
> Hrobové stavby: nemají posmrtný kult, hrobku staví max 10 lidí max 3 dny, Mauzoleum v Halikarnasu, postaveno na památku mrtvého manžela (div světa)
> Veřejná arch.: agora = náměstí; stoa = loubí (ochrana před počasím); buleutérion = radnice; odeion = menší divadlo ve městě;
amfiteátr = velké divadlo za městem, ve svahu; atdion = sportoviště; gymnasion = cvičiště pro muže; hippodron = koňské závodiště; knihovna
> Obytná architektura"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Práce je vhodná jako studijní materiál k maturitní zkoušce z dějin umění nebo jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké umělecké školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f2286915ef24.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_umeni_eg_kult_anticke_Recko_MO.xls (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse