Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Destilace za sníženého tlaku, extrakce

Destilace za sníženého tlaku, extrakce


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Jedná se o protokol z laboratorního cvičení z fyzikální chemie. Protokol je vypracován na téma destilace za sníženého tlaku a extrakce. Naleznete zde teoretický úvod k použité metodě i přehledné grafy. Práce je vhodná především jako inspirace při tvorbě vlastního protokolu.

Obsah

DESTILACE ZA SNÍŽENÉHO TLAKU
1) Teoretická část
a) Úkoly
b) Teorie
c) Otázky
d) Symboly veličin
e) Postup práce
f) Použité přístroje a měřidla
2) Výsledky měření
3) Diskuze výsledků
4) Závěr
EXTRAKCE
1) Teoretická část
a) Úkoly
b) Teorie
c) Otázky
d) Symboly veličin
e) Postup práce
f) Použité přístroje a měřidla
2) Výsledky měření
3) Diskuze výsledků
4) Závěr
5) Literatura

Úryvek

"1) TEORETICKÁ ČÁST

a) Úkoly
V této úloze jsme čistě teoreticky určovaly tlak, který je potřebný pro destilaci toluenu při teplotě lázně 30°C, 40°C, 50°C, 60°C a 70°C.
b) Teorie
Destilace je jednou ze separačních metod. Separační metody nebo též dělící metody jsou metody, které slouží k oddělování složek směsí.
Destilace je způsob oddělování kapalných látek na základě různé teploty varu. Bod varu odpovídá teplotě, kdy se vyrovná tlak par s tlakem okolí. V tu chvíli se kapalina začíná vypařovat z celého svého objemu. Produkt, který při destilaci vzniká, je označován jako destilát. [1]
Azeotropní směs je kapalná směs, která je za daných podmínek (tlak, teplota) v rovnováze s parami téhož složení, jaké má kapalina. Nelze ji destilací rozdělit na složky, neboť obsah každé ze složek zůstává stejný jak v kapalině, tak v páře až do úplného vypaření kapaliny. [2]
Máme několik druhů destilací. Nejběžnější a nejjednodušší je destilace za normálního tlaku. Tento druh destilace slouží k oddělování látek, které mají výrazné rozdíly mezi teplotami varu.
Vakuová destilace využívá toho, že za sníženého tlaku klesá teplota varu kapaliny. Používá se tedy na destilaci látek, které by se při své běžné teplotě varu rozkládaly, oxidovaly nebo podléhaly jiné nežádoucí chemické změně a také pro látky s blízkou teplotou varu.
Destilace s vodní párou umožňuje destilovat málo těkavé látky, které jsou s vodou nemísitelné nebo jsou v ní nepatrně rozpustné, aniž by bylo nutné je zahřívat na jejich bod varu. Využívá toho, že soustava dvou vzájemně nemísitelných kapalin destiluje při teplotě nižší, než odpovídá teplotě varu těkavější složky. [1]
c) Otázky
1) Uveďte Clausius-Clapeyronovu rovnici pro vypařování, vysvětlete význam jednotlivých symbolů:


pᶿ…tlak nasycených par
R…univerzální plynová konstanta
ΔHv…výparné teplo
T…termodynamická teplota

2) Z tabulek zjistěte teplotu varu toluenu a etheru, dále zjistěte molární výparné teplo toluenu.Srovnejte tyto hodnoty a komentujte:
Tv(toluen)…110,6°C
Tv(ether)….34,6
ΔHv,m(toluen)…33211 J.mol-1

Toluen má vyšší teplotu varu než ether, protože má benzenové jádro, které způsobuje jeho vysokou stabilitu.
3) Uveďte kde se destilace za sníženého tlaku uplatňuje:
Destilace za sníženého tlaku se používá při destilaci ropy pro výrobu olejů a asfaltu nebo při výrobě destilované vody.
d) Symboly veličin
p2…atmosférický tlak
p1…hledaný tlak
T1…námi zadanáteplota
T2…teplota varu toluenu"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57cd4996b6529.zip (66 kB)
Nezabalený formát:
Centrum_nanotechnologie_2.doc (243 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse