Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Diagnostika EOBD

Diagnostika EOBDKategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce je zaměřena na automobilovou diagnostiku digitálně pracujících řídicích jednotek (Electronic Control Unit) v automobilech. Po představení historie těchto jednotek následuje popis systému zatížení motoru a charakteristika diagnostikovaných součástí. Součástí práce je slovníček cizích pojmů a test na osvojené znalosti této problematiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Systém zatížení motoru
3.
Lambda sondy
4.
Diagnostikované součásti
5.
Vlastní diagnostika
6.
Vysvětlení některých pojmů
7.
Prověřte si své vědomosti

Úryvek

"Způsoby zjišťování důležitých dat pro EOBD se částečně liší v závislosti na použité řídicí
jednotce motoru. Tím jsou dány různé změny v rámci EOBD, co se týče výběru komponentù, které mají být sledovány vlastní diagnostikou.
Jedna ze změn je dána způsobem sledování stavu v sacím potrubí v závislosti na provozních
podmínkách (zatíženích motoru). Snímá se tlak anebo hmotnost nasávaného vzduchu.
Charakteristiky a oblasti použití
Zjišťování hodnoty λ je v souèasné dobì pro re-gulaci složení výfukových plynù jednou z nejdù-ležitìj¹ích vìcí. K jejímu stanovení se použíívají
lambda-sondy.
Lambda-sondy se liší způsobem činnosti i
konstrukcí:
– dvoubodové
– ¹irokopásmové
Dvoubodová lambda-sonda
Bìžné vyhøívané lambda-sondy LHS a LSF se, vzhledem ke svým charakteristikám v oblasti
λ = 1, oznaèují jako dvoubodové nebo skokové .Lambda-sonda LSH (Lambda-Sonde Heizung)
má snímací prvek kruhového prùøezu.Lambda-sonda LSF (Lambda-Sonde Flach) má
snímací prvek plochý. Ke stanovení hodnoty λ se u nich využívá napìtí US, které na nich vzniká. Oba uvedené typy lambda-sond se umís»ují jak za katalyzátor, tak i pøed katalyzátor a podávají informaci o tom, zda je spalovaná smìs bohatá
(λ < 1) nebo chudá (λ > 1).
širokopásmová lambda-sonda
Zástupcem nové øady lambda-sond je lambda-sonda LSU (Lambda-Sonde Universal).
Ke stanovení hodnoty λ se u nich využívá velikost
èerpacího proudu Ip
(viz dále), který vypoèítává
øídicí jednotka motoru.
Køivka èerpacího proudu je rostoucí. Lambda-regulace je možná v ¹irokém rozmezí od λ = 0,7
do λ = 4 --> proto ¹irokopásmová.
©irokopásmová lambda-sonda se používá jako
lambda-sonda pøed katalyzátorem.
lambda-sonda
pøed katalyzátorem
napìtí US
bohatá smìs
chudá smìs
oblast skokové zmìny
èerpací proud Ip
bohatá smìs
chudá smìs
* V závislosti na použitém motoru je nebo není
pøedkatalyzátor souèástí výfukové soustavy.
pøedkatalyzátor *
Pøíklad umístìní lambda-sond
lambda-sonda
za katalyzátorem
katalyzátor"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky a grafy. Čistý text je cca 20 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a8fc84bc396.zip (2242 kB)
Nezabalený formát:
Diagnostika_EOBD.pdf (2281 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse