Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Didaktika se zaměřením na střední odborné vzdělávání - otázky ke SZZk

Didaktika se zaměřením na střední odborné vzdělávání - otázky ke SZZk

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává ze třiceti zpracovaných okruhů z didaktiky se zaměřením na střední odborné vzdělávání ke státní závěrečné zkoušce. Jednotlivé otázky jsou zpracovány s nestejnou důkladností a vztahují se jak k obecným otázkám didaktiky, tak zejména k jejím specifikům v oblasti středního odborného školství. Výklad postupuje od vymezení didaktiky a jejích subdisciplín, přes souvislosti vyučovacího procesu, učivo a vyučovací metody v odborných předmětech po obsah a cíle kurikulárních dokumentů. Pojednává dále o tématech využití výpočetní techniky v odborné výuce, učebních textech a rozsáhlý prostor věnuje individuálnímu přístupu učitele k žákům. Nechybí také problematika osobnosti učitele odborných předmětů či řízení střední školy. Pro podrobný přehled zpracovaných oblastí viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Didaktika a její rozdělení, příbuzné obory, didaktické zásady
1.1.
Didaktika a příbuzné obory
1.2.
Obsah vzdělání
1.3.
Oborová didaktika
1.4.
Inženýrská pedagogika
1.5.
Speciální didaktika a didaktika odborných předmětů
1.6.
Didaktické zásady a jejich aplikace v odborných předmětech
2.
Vyučovací proces, jeho organizace, etapy a fáze
2.1.
Vyučovací proces
2.2.
Základní činitelé vyučovacího procesu
2.2.1.
Učitel, žák, učivo
2.2.2.
Didaktická klasifikace učiva
2.2.2.1.
Vědomosti
2.2.2.2.
Dovednosti
2.2.2.3.
Návyky
2.2.2.4.
Schopnosti
2.2.2.5.
Zájmy, postoje
2.3.
Funkce a etapy vyučovacího procesu
2.3.1.
Funkce
2.3.2.
Etapy
2.3.3.
Fáze hodiny
2.3.3.1.
Opakování
2.3.3.2.
Motivace
2.3.3.3.
Výuka znalostí o rozebíratelných spojeních
2.3.3.4.
Zápis do sešitu
2.3.3.5.
Zadání domácího úkolu
2.3.3.6.
Závěr
2.3.4.
Fáze výuky
2.3.4.1.
Přípravná
2.3.4.2.
Realizační
2.3.4.3.
Kontrolně-hodnotící
3.
Uspořádání obsahu učiva v odborných předmětech
3.1.
Učivo
3.2.
Didaktická klasifikace učiva
3.2.1.
Vědomosti
3.2.2.
Dovednosti
3.2.3.
Návyky, postoje, zájmy
4.
Vyučovací metody používané při výuce odborných předmětů
4.1.
Vyučovací metoda
4.2.
Skupiny metod
4.2.1.
Klasické
4.2.2.
Aktivizující
4.2.3.
Komplexní výukové
5.
Inscenační a simulační metody ve vyučování odborným předmětů
5.1.
Metody situační
5.2.
Metody inscenační
5.3.
Hraní rolí
5.4.
Didaktické hry
6.
Hodnocení a klasifikace: cíl, zásady a metody
6.1.
Funkce hodnocení a klasifikace ve výuce odborných předmětů
6.1.1.
Kontrolní
6.1.2.
Vzdělávací
6.1.3.
Motivační
6.1.4.
Výchovná
6.1.5.
Prověřování a hodnocení
6.2.
Průběžné, etapové a závěrečné prověřování
6.3.
Základní metody k prověřování znalostí
6.3.1.
Ústní zkoušení
6.3.1.1.
Individuální
6.3.1.2.
Frontální
6.3.1.3.
Kombinované
6.3.2.
Písemné zkoušení
6.3.3.
Srovnání ústních a písemných zkoušek
6.3.4.
Praktické zkoušky
6.3.5.
Didaktické testy
6.3.5.1.
Orientační
6.3.5.2.
Standardizované
6.3.6.
Metody hodnocení žáků v odborných předmětech
6.3.6.1.
Známka
6.3.7.
Stupnice klasifikace prospěchu v teoretických předmětech
6.3.7.1.
Výborný
6.3.7.2.
Chvalitebný
6.3.7.3.
Dobrý
6.3.7.4.
Dostačený
6.3.7.5.
Nedostatečný
6.3.8.
Formy hodnocení
6.3.9.
Hodnocení známkou a slovní hodnocení
6.3.10.
Účel, principy a metody hodnocení žáků
7.
Činitelé ovlivňující volbu metod
7.1.
Volba metod
7.2.
Kritéria volby metod
7.2.1.
Odborné zaměření školy
7.2.2.
Specifičnost studijního a učebního oboru
7.2.3.
Výchovně-vzdělávací cíl vyučovací jednotky
7.2.4.
Věkové a individuální zvláštnosti žáků
7.2.5.
Ekonomie času
7.2.6.
Zařízení a vybavení školy
8.
Uplatnění individuální a skupinové formy vyučování
8.1.
Individuální výuka
8.2.
Skupinová výuka
8.3.
Kooperativní výuka
8.4.
Fáze skupinové a kooperativní výuky
8.4.1.
Přípravná
8.4.2.
Realizační
8.4.3.
Prezentační
8.5.
Příklad využití ve výuce odborných předmětů
8.6.
Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků
9.
Základní vyučovací jednotka v teoretickém vyučování a její struktura
9.1.
Vyučovací hodina a její části
9.2.
Volba struktury vyučovací hodiny
9.3.
Vyučovací hodiny podle didaktické funkce
9.4.
Specializovaný typ hodiny ve výuce odborných předmětů
9.5.
Vyučovací hodiny podle zaměření
9.5.1.
Hodina osvojování nových vědomostí
9.5.2.
Heuristická hodina
9.5.3.
Instruktážní hodina
9.5.4.
Úvodní hodina
10.
Příprava učitele na vyučování odborných předmětů
10.1.
Příprava na vyučovací hodinu
10.2.
Dlouhodobá příprava
10.3.
Aktuální příprava
10.4.
Fáze vlastní přípravy
10.5.
Didaktická analýza učiva
11.
Cíle středního odborného vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu
11.1.
Koncept čtyř cílů
11.1.1.
Učit se poznávat
11.1.2.
Učit se pracovat a jednat
11.1.3.
Učit se být
11.1.4.
Učit se žít společně
12.
Stanovení cílů ve vyučování a práce s cílem ve vyučovací jednotce
12.1.
Výukový cíl a jeho typy
12.2.
Hierarchie cílů
12.3.
Vlastnosti dobře formulovaných cílů
12.4.
Náležitosti formulace cílů
12.5.
Taxonomie výukových cílů
12.5.1.
Kognitivní
12.5.2.
Psychomotorické
12.5.3.
Afektivní
12.6.
Příklady cílů učebních a studijních oborů
12.7.
Formulace konkrétních cílů v odborném vzdělávání
13.
Kompetence absolventa a průřezová témata
13.1.
Klíčové kompetence
13.2.
Klíčové kompetence v etapě základního vzdělávání
13.2.1.
Kompetence k učení
13.2.2.
Kompetence k řešení problémů
13.2.3.
Kompetence komunikativní
13.2.4.
Kompetence sociální a personální
13.2.5.
Kompetence občanské
13.2.6.
Kompetence pracovní
13.3.
Vzdělávací oblasti a průřezová témata podle Rámcového vzdělávacího programu
13.3.1.
Vzdělávací oblasti
13.3.2.
Průřezová témata základního vzdělávání
13.3.3.
Průřezová témata středního odborného vzdělávání
13.3.3.1.
Občan v demokratické společnosti
13.3.3.1.1.
Charakteristika tématu
13.3.3.1.2.
Přínos tématu k naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu
13.3.3.1.3.
Těžiště realizace průřezového tématu
13.3.3.2.
Člověk a životní prostředí
13.3.3.2.1.
Charakteristika tématu
13.3.3.2.2.
Hlavní cíle
13.3.3.2.3.
Obsah tématu a jeho realizace
13.3.3.3.
Člověk a svět práce
13.3.3.3.1.
Charakteristika tématu
13.3.3.3.2.
Přínos tématu k naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu
13.3.3.4.
Informační a komunikační technologie
13.3.3.4.1.
Charakteristika tématu
13.3.3.4.2.
Přínos tématu k naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu
13.3.3.5.
Obsah tématu a jeho realizace
13.3.3.6.
Použití informačních a komunikační technologií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením
14.
Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání na středních odborných školách
14.1.
Dvě úrovně kurikulárních dokumentů
14.2.
Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání a jeho cíle
14.3.
Pojetí Rámcových vzdělávacích programů
14.4.
Kurikulární rámce
14.5.
Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání
14.5.1.
Obecně
14.5.2.
Přehled vzdělávacích oblastí
14.5.3.
Průřezová témata
14.5.4.
Příklady
14.5.4.1.
Rámcový vzdělávací program pro 26-51-H Elektrikář
14.5.4.2.
Kurikulární rámec všeobecného vzdělávání
15.
Odborné vzdělávání členěné podle obsahových okruhů
15.1.
Odborné vzdělávání a jeho obsah
16.
Aplikace učiva, vztah teoretické a praktické přípravy
16.1.
Aplikace učiva
16.2.
Vztah teoretické a praktické přípravy
16.3.
Spojení teorie s praxí v odborných předmětech
17.
Materiální prostředky používané k výuce odborných předmětů
17.1.
Výrobní prostředky
17.2.
Didaktické prostředky
18.
Význam a požadavky kladené na odborné učebnice a učební texty, práce s učebními texty
18.1.
Metody práce s učebnicí, odbornou literaturou a technickou dokumentací
18.2.
Učebnice a její struktura
18.3.
Experimentální učební text
18.4.
Požadavky na obsahovou stránku učebnice
18.4.1.
Obecně
18.4.2.
Požadavky na didaktické upořádání učiva, jazykovou kulturu, technické požadavky
19.
Zadávání domácích úkolů a zpracování projektů v odborných předmětech
19.1.
Metody problémové
19.1.1.
Charakteristika
19.1.2.
Výhody, nevýhody
19.1.3.
Fáze řešení problémů
19.1.4.
Příklad aplikace problémové metody v elektrotechnice
19.1.4.1.
Tematický celek
19.1.4.2.
Zadání problémového úkolu
19.1.4.3.
Dílčí úkoly
19.1.4.4.
Fáze řešení komplexního úkolu
19.1.4.5.
Analýza požadavků zadaného úkolu
19.1.4.6.
Závěr analýzy požadavků
19.1.4.7.
Práce učitele a žáků v jednotlivých dílčích úkolech
19.1.4.7.1.
Soupis prvků a základní informace
19.1.4.7.2.
Návrh zapojení obvodu z vybraných prvků
19.1.4.7.3.
Kontrolní informace k vlastnímu návrhu
19.1.4.7.4.
Realizace panelu
19.1.4.7.5.
Oživení, funkční přezkoušení a předání panelu
19.1.4.7.6.
Laboratorní práce
19.1.5.
Příklad problémové úlohu z elektrického měření v učebním oboru elektromechanik
19.1.5.1.
Formulace problémové úlohy
19.1.5.2.
Analýza problému
19.1.5.3.
Řešení
19.1.5.4.
Závěr
20.
Uplatnění didaktické a výpočetní techniky v odborných předmětech
20.1.
Obecně
20.2.
Didaktické techniky a jejich rozdělení
20.3.
Učební pomůcky a jejich rozdělení
20.4.
Výukové prostory a jejich vybavení
20.4.1.
Tabule
20.4.2.
Zpětný projektor
20.4.3.
Výuka na počítači
20.5.
Odborné, speciální a specializované učebny a laboratoře
20.6.
Technické a školní knihovny
20.7.
Zásady práce s učebními pomůckami
20.8.
Údržba didaktické techniky a učebních pomůcek
21.
Příprava učebních pomůcek, klasických a digitálních
21.1.
Učební pomůcky a jejich přehled
21.2.
Didaktické techniky a jejich přehled
21.3.
Výukové prostory
21.4.
Výukové prostory a jejich vybavení
21.4.1.
Tabule
21.4.2.
Zpětný projektor
21.4.3.
Výuka na počítači
21.5.
Odborné, speciální a specializované učebny a laboratoře
21.6.
Zásady práce s učebními pomůckami
21.7.
Údržba didaktické techniky a učebních pomůcek
21.8.
Požadavky kladené na didaktické technologie
21.9.
Požadavky kladené na práci učitele
21.10.
Zásady práce učitele
22.
Individuální přístup učitele k žákům středních odborných škol
22.1.
Žák se specifickými poruchami učení
22.1.1.
Specifické poruchy učení
22.1.2.
Poradenství
22.1.3.
Organizace péče a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v ČR
22.2.
Talentovaný žák a systém péče o nadané žáky ve vzdělávacím systému
22.2.1.
Definice nadání
22.2.2.
Faktory rozvoje nadaných žáků
22.2.3.
Stupně nadání
22.2.4.
Charakteristiky nadaných dění
22.2.4.1.
Všeobecné znaky
22.2.4.2.
Tvořivé znaky
22.2.4.3.
Učební znaky
22.2.5.
Definice talentu
22.2.6.
Systém péče o nadané žáky ve vzdělávacím systému
22.2.7.
Nadaný žák ve výuce
22.2.7.1.
Charakteristiky nadaného žáka
22.2.7.2.
Vnější diferenciace
22.2.7.3.
Vnitřní diferenciace
22.3.
Individuální přístup učitele k žákům středních odborných škol
22.3.1.
Příklad individuální přístupu
22.3.2.
Vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
22.3.2.1.
Speciální vzdělávací potřeby
22.3.2.2.
Vzdělávání žáků se speciálními potřebami
22.3.2.3.
Podmínky pro vzdělávání
22.3.2.4.
Hlavní znaky vzdělávání
22.3.2.5.
Didaktika přístupu při vzdělání
22.3.2.6.
Podpůrná opatření §1
22.3.2.7.
Formy speciálního vzdělávání §3
22.3.2.8.
Skupinová integrace
22.3.2.9.
Individuální vzdělávací plán
22.4.
Handicapovaný žák ve výuce
22.4.1.
Handicap a jeho druhy
22.4.2.
Socializace postižených
22.5.
Pedagogická integrace žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami
22.5.1.
Žák se speciálními potřebami
22.5.2.
Předpoklady úspěšné integrace
22.5.2.1.
Žák s postižením
22.5.2.2.
Učitelé
22.5.2.3.
Nepostižení vrstevníci
22.5.2.4.
Rodiče postiženého žáka
22.5.3.
Úkoly školy
22.5.4.
Integrace a její sociální aspekty
22.5.5.
Integrace a její psychologické aspekty
22.5.6.
Integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením v zahraničí
22.5.7.
Integrace žáků se smyslovým postižením
22.5.8.
Žáci se sluchovým postižením
22.5.9.
Integrované vzdělávání žáků s tělesným postižením
22.5.10.
Specifické problémy integrace dětí a žáků s mentálním postižením
22.5.11.
Poradenský servis podporující integrované vzdělávání
22.5.12.
Legislativní zabezpečení integrace žáků se zdravotním postižením
23.
Osobnost učitele odborných předmětů
23.1.
Učitel jako činitel ve výchově
23.2.
Požadavky na osobnosti učitele
23.2.1.
Hodnotové orientace
23.2.2.
Odborné a všeobecné vzdělání
23.3.
Specifické požadavky kladené na učitele odborných předmětů
23.3.1.
Autorita
23.3.2.
Komunikativní schopnost
23.3.3.
Organizační schopnost
23.4.
Základní rysy osobnosti učitele
23.4.1.
Tvůrčí práce
23.4.2.
Morální postoj
23.4.3.
Pedagogický takt a další
23.5.
Vedení žáků v průběhu výuky
23.5.1.
Začátek výuky
23.5.2.
Plynulost vyučovacího procesu
23.5.3.
Zajištění aktivity žáků
23.6.
Autorita učitelů odborných předmětů
24.
Metodická a odborná příprava závěrečných a maturitních zkoušek
24.1.
Závěrečná zkouška v učebních oborech
24.2.
Klasifikace a hodnocení
24.3.
Opravné zkoušky
24.4.
Maturitní zkouška
24.4.1.
Odborné učiliště
24.4.2.
Střední odborná škola
25.
Typy vyučování, jejich posouzení z hlediska aktivity žáka a charakteru předmětu
25.1.
Aktivita a samostatná práce žáka
25.2.
Aktivizace žáků
25.2.1.
Sdělovací metody
25.2.2.
Problémové metody
25.2.2.1.
Fáze řešení problémů
25.2.3.
Programové učení
26.
Podíl učitele odborných předmětů na zpracování školního vzdělávacího programu
26.1.
Dvě úrovně kurikulárních dokumentů
26.2.
Školní vzdělávací programy a jejich tvorba
26.3.
Spolupráce se sociálními partnery
26.4.
Povinnosti učitelů odborných předmětů při tvorbě školních vzdělávacích programů
27.
Kontrolní a hospitační činnost ve výuce odborných předmětů
27.1.
Hospitace a její systém
27.2.
Výsledky hospitací
27.3.
Rozdělení hospitace
27.4.
Fáze hospitace
27.4.1.
Přípravná
27.4.2.
Vlastní pozorování
27.4.3.
Vyhodnocení údajů a jejich interpretace
27.5.
Hospitační záznam
28.
Řízení střední školy a jejích jednotlivých složek
28.1.
Školský management
28.2.
Zřizovatelé školy
28.3.
Hlavní oblasti řízení školy
28.3.1.
Plánování
28.3.2.
Organizování, personální politika
28.3.3.
Vedení lidí
28.3.3.1.
Styly vedení
28.3.3.2.
Metody vhodné pro řízení školy
28.3.3.3.
Motivace účastníků pracovního procesu
28.3.4.
Kontrola a hodnocení
28.3.4.1.
Vnitřní a vnější kontrola
28.3.4.2.
Autoevaluace
28.4.
Organizační struktura školy
28.5.
Strategický rozvoj školy
28.5.1.
Strategické plánování a jeho přínos
28.5.2.
Podmínky strategického plánování
28.5.3.
Etapy strategického plánování a cíle
28.5.4.
Analýza vnitřního a vnějšího prostředí školy
29.
Autoevaluace vzdělávacích výsledků středních škol
29.1.
Pedagogická evaluace
29.2.
Předmět a subjekt hodnocení
29.3.
Složky hodnocení
29.4.
Funkce hodnocení ve vztahu k cílům
29.4.1.
Informativní
29.4.2.
Regulativní
29.4.3.
Výchovná
29.4.4.
Sociální
29.4.5.
Prognostická
29.4.6.
Motivační
29.4.7.
Diagnostická
29.5.
Formy, druhy a metody hodnocení
29.6.
Fáze hodnocení
29.7.
Evaluace škol
29.7.1.
Obecně
29.7.2.
Vnitřní evaluace
29.7.2.1.
Výroční zpráva o činnosti školy
29.7.2.2.
Vlastní hodnocení a jeho oblasti
29.7.3.
Vnější evaluace
30.
Využití rámcových vzdělávacích programů ve vzdělávání dospělých
30.1.
Vzdělávání dospělých
30.2.
Specifika funkcí a cílů vzdělávání dospělých
30.3.
Situační specifika vzdělávání dospělých
30.4.
Osobnostní specifika dospělých a jejich vliv na výuku
30.5.
Specifika vzdělávání dospělých při tvorbě školních vzdělávacích programů

Úryvek

"2. Vyučovací proces , jeho organizace, základní etapy a fáze vyučovacího procesu.

Pojem a podstata vyučovacího procesu
Vyučovací proces- záměrné, cílevědomé, soustavné a racionální řízení aktivit žáků, které směřuje k dosažení stanovených výchovně- vzdělávacích cílů.
• Vede k osvojení soustavy vědomostí a dovedností a k rozvoji duševních a tělesných schopností a k utváření osobnosti žáka.
• Nejde o prosté předávání vědomostí a dovedností, ale o složitý sociální proces podmí-něný mnoha faktory.
• Proces vzájemného působení (interakce mezi učitelem a žákem).
• Proces výchovně- vzdělávací.
Základní činitelé VP- učitel, žák, učivo.
První stupeň- živé nazírání, výsledek- počitky, vjemy a představy.
Druhý stupeň- poznání- abstrakční myšlení. Umožňuje postihnout vnitřní podstatu věcí a jevů, jejich souvislosti a vztahy. Významnou roli hraje myšlení.
Třetí stupeň- ověření správnosti a pravdivosti získaných znalostí. K tomu dochází při praktické činnosti u žáků středních i vysokých škol.
Činnost učitele odb. předmětů- řídící činnost, navozování a usměrňování aktivit žáků a stu-dentů. Ty realizuje v průběhu přípravné, realizační, kontrolní a hodnotící fázi VP. Vychází přitom z vědomostní úrovně žáků, provádí činnost diagnostickou a na základně toho volí me-tody, formy a prostředky výuky, které směřují k VV cílům.
Činnost žáků- aktivní osvojování vědomostí a dovedností, formování schopností, zájmů, citů, motivů, vůle chování, jednání atd. činnost žáků je chápána jako systém aktivních a cílevědo-mých úkolů, pří něm tvůrčím způsobem poznávají.
Obsah učiva odborných předmětů-transformovaná soustava vědeckých poznatků a činností, které jsou osvojovány. Z pohledu rozvoje žákovy osobnosti můžeme VP rozčlenit na stránku obsahovou, procesuální(dějovou) , formální(vnější podmínky VP), vzdělávací a výchov-nou.
Didaktická klasifikace učiva
Učivo- didakticky transformovaná soustava poznatků a činností, které si mají žáci osvojit v podobě vědomostí, dovedností a dalších kvalit- návyků, postojů, schopností a zájmů. Průběh a výsledky VP jsou ovlivněny povahou učiva.
Učitel ¨musí provést didaktickou analýzu učiva a na základ¨ě ní stanovit optimální postup. Hovoříme o didaktické klasifikaci učiva, v rámci níž rozlišujeme:
Vědomostí – vzájemně související fakta, soustavy pojmů, zákonů, pravidel a poznatků z ob-lasti společenských, přírodních a technických oborů. Učitel odborných předmětů předává žá-kům poznatky v podobě osvojených vědomostí tak, jak je sám pochopil a ztotožnil se s nimi a případně jaké k nim má výhrady. Základem vědomostí jsou procesy vnímání a paměti.
Vědomosti členíme na: představy, pojmy, fakta, vztahy a složité vědomosti.
Dovednosti- osvojené praktické úlohy, které žák může vykonávat na základě získaných vě-domostí. Vznikají-li v oblasti smyslové a pohybové činnosti, hovoříme o motorických popř. senzomotorických dovednostech.
Příklad: kreslení strojních součástí a schémat a pod.).
Pokud mají povahu vnitřních myšlenkových operací, jsou to intelektuální dovednosti.
Příklad: odvození vztahu pro namáhání šroubu a pod.
Členění dovedností: jednoduché(práce s jednoduchým nástrojem), složité (obsluha výrobní linky, řízení automobilu), kombinované (řízení podniku, řízení vyučovacího procesu), inte-lektuální (kreslení, hra na nástroj, recitace apod.)
Návyky- zautomatizované dovednosti nebo jejich části. V odborných předmětech: správné pracovní návyky, důsledné dodržování technologických postupů a pracovních operací, bez-pečnost práce.
Schopnosti- projevují se tím, že žák si uvědomuje a chápe obsah učiva, poznává význam růz-ných předmětů a informací. Schopností jsou: rozumové(paměť, pozornost, představivost, myšlení), smyslové(vnímání tónů, zvuků, barev), pohybové(rychlost, koordinovanost pohybů), společensko- organizační(umělecké, technické, sportovní).
Zájmy- nejsilnější a nejúčinnější motivace lidské činnosti. Projevují se v zaměřenosti osob-nosti a spočívají ve volbě určitých podnětů(např. vztahů, potřeb, způsobů apod.). Pro učení jsou významné a mají výchovnou hodnotu. Existuje značná diferenciace zájmů(podle zaměře-ní, obsahu, rozsahu, případně věkové a sociální podmíněností). V odborných předmětech je důležité vytvoření dominantního zájmu jako základu každé specializace.
Postoje- vyjadřují stanovisko, které žák zaujal k cílům, úkolům, jevům, práci ,přírodě, povin-nostem apod.
Funkce a etapy vyučovacího procesu
Funkce VP:
• Informativní (předání informace).
• Formativní (formuje osobnost žáka).
• Instrumentální funkce (osvojené vědomosti a dovednosti se stávají nástroji- instru-menty dalších učebních aktivit.
• Integrující funkce (spojuje všechny předešlé funkce)
Etapy VP:
• Motivační (příprava žáků k osvojení učiva).
• Expoziční (zaměřena na vytváření a osvojování nových vědomostí a dovedností).
• Fixační etapa (upevňování a prohlubování osvojeného učiva).
• Verifikační etapa (ověřování vědomostí a dovedností žáků)
Fáze hodiny:
1. Opakování
Využít znalostí z technického kreslení a vlastních zkušeností žáků.
Náměty pro opakování:
• Se kterými strojními součástmi jste se již dříve setkali v technickém kreslení?
• Které z uvedených součástí považujete za spojovací?:šrouby, matice, podložky, zá-vlačky, klíny, pera, kolíky, nýty.
• Které z výše uvedených spojovacích součástí mohou tvořit rozebíratelné spoje?
2. Motivace
Motivační rozhovor z žáky v rámci opakování, shrnutí diskutovaných námětů.
3. Výuka znalostí o rozebíratelných spojeních
• Využít poznatků získaných v motivační části vyučovací jednotky, podle úrovně těchto poznatků (v návaznosti) volíme další postup.
• Zdůrazníme tyto skutečnosti, které má žák znát (zapamatovat si):účel uvedených spo-jů, druhy použitelných spojovacích součástí, výhody a nevýhody jednotlivých druhů spojení.
4. Zápis do sešitu
Učitel zváží, co považuje za podstatné pro orientaci žáků při samostudiu (nevhodné suplovat učebnici). Lze využít zpětný projektor nebo jinou techniku.
„Rozebíratelné spoje“
Účel: spojování dvou nebo více částí v celek vyhovující funkčním podmínkám. K rozebrání spoje není použito hrubé síly, nevede k poškození spojovaných součástí. Rozebrání je možno provést běžným nářadím.
Druhy: šroubové spoje, spojení pomocí pera, spojení pomocí klínu, spojení pomocí kolíku.
Šroubové spoje: Provedeno šroubem nebo šroubem a maticí. Pro zajištění spojení proti samo-volnému uvolnění slouží podložky, závlačky, případně kolíky.
Spojení pomocí pera: Zajišťuje rotující součásti proti vzájemnému pootočení.
Spojení pomocí klínu: Zajišťuje rotující součásti proti vzájemnému pootočení a proti osovému posunutí.
Spojení pomocí kolíku. Zabezpečuje vzájemnou polohu spojených součástí, napomáhá přenést točivý moment od energetického prostředku, ale slouží i jako pojistka při překročení daného točivého momentu.
Pozn: Rozdělení a konstrukce součástí používaných pro rozbíratelné spoje viz. Strojnické tabulky.
5. Zadání domácího úkolu
Využije se znalostí a dovedností z tech. kreslení
• Žáci provedou od ruky náčrty spojení desek šroubem a maticí a uložení ozubeného ko-la na hřídeli pomocí klínu, pera apod.
6. Závěr
Shrnutí probrané látky, podstatné skutečnosti, zhodnocení aktivity žáků spočívající ve vyjád-ření výhod a nevýhod uvedených druhů spojení.

Fáze výuky:
1. Přípravná fáze výuky:
1. vymezení učiva,
2. stanovení cílů,
3. volba vyučovacích prostředků (pomůcky, metody, forma výuky, didaktická technika)
2. Realizační fáze výuky:
4. formulace cílů, práce s cílem,
5. jednotlivé fáze hodiny,
6. realizace a střídání výukových metod,
7. motivace a aktivizace žáků na základě vhodné metody,
8. využití vhodných pomůcek a didaktické techniky,
9. vhodná volba práce žáků.
3. Kontrolně hodnotící fáze výuky:
10. kontrolní hodnocení žáků formou kladení otázek
11. analýza stanovených cílů,
12. hodnocení atmosféry během výuky,
13. analýza dosažených výsledků."

Poznámka

Zpracováno převážně formou odrážek. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně či barevně.
Součástí práce je několik schémat, rozsah čistého textu činí cca 94 stran. Délka otázek se pohybuje od 1 strany po 18 stran.
Práce je kompilačního charakteru, některé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.
Některé části otázek se v testu opakují.
Práce odkazuje na nespecifikovanou literaturu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22598
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse