Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Diplomová práce - jak ji zpracovat

Diplomová práce - jak ji zpracovat

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky, Praha 3 - Žižkov

Charakteristika: Tato práce se zabývá pokyny ke zpracování diplomové práce. Popisuje účel a cíl diplomové práce, roli vedoucího práce, udává pokyny ke správnému vypracování. Upozorňuje na bezchybnou práci s prameny. Věnuje se průběhu obhajoby. Připomíná formální, a typologické zásady, zmiňuje záludnosti češtiny.

Obsah

1.
Diplomová práce
1.1.
Předmět zájmu
1.2.
Určení
1.3.
Způsob zpracování
1.4.
Prameny
2.
Účel a cíl diplomové práce (DP)
2.1
Účel DP
2.2
Téma a cíl DP
2.3
Forma
2.4
Jazyk DP
2.5
Role a přínos diplomanta
2.6
Hodnocení DP
2.6.1
Princip hodnocení
2.6.2
Recenzent
2.6.3
Hodnocení vedoucím DP
3.
Vedoucí DP
3.1
Osoba vedoucího DP
3.2
Úkoly vedoucího DP
3.3
Výběr vedoucího DP
4.
Vznik DP a postup při tvorbě
4.1.
Vztah školy a diplomanta
4.2
Katedra
4.3
Výběr tématu
4.4
Diplomový seminář
4.5
Konzultant
4.6
Zadání DP
4.7
Postup prací
4.7.1
Termíny pro odevzdání
4.7.2
Časová rozvaha
4.7.3
Postup důležitých úkonů
4.7.4
Časový plán
5.
Práce s prameny
6.
Obhajoba
7.
Formální a typografické zásady
7.1
Členění práce
7.2
Nadpisy a číslování
7.3
Odstavce s odrážkami
7.4
Typografie
7.5
Textový editor
8.
Čeština
8.1
Používání češtiny v DP
8.2
Dvojznačnost
8.3
Odborná terminologie
8.4
Cizí slova
9.
Přílohy
9.1.Formulář „Zadání“
9.2.
Formulář „Hodnocení“
9.3.
Pokyny pro DP
9.4.
Další doporučení pro DP
9.5.
Záludnosti českého jazyka
9.6.
Tabulky k textovému editoru

Úryvek

"Jazyk DP

Na VŠE se DP zpracovává zpravidla v češtině. Používá se spisovná čeština a úroveň českého vyjadřování má vliv na celkové hodnocení práce.
Není námitek ani proti DP v angličtině. Student ale musí zpracování anglické DP projednat předem (ještě před zadáním) s katedrou (prostřednictvím vedoucího DP). Je totiž třeba zajistit obhajobu v angličtině a probrat i další organizační otázky – např. osobu recenzenta (musí umět anglicky, ale nemusí umět česky). Použití anglického jazyka nutno uvést v zadání.
Jiný jazyk by bylo nutno s velkým předstihem konzultovat s vedoucím práce.

Role a přínos diplomanta
Od diplomanta se žádá:
-porozumění tématu,
-práce s literárními a internetovými prameny včetně správné formální úpravy,
-logické řazení témat a myšlenek,
-vlastní stanoviska k problémům,
-jasná formulace závěrů (včetně uvedení vlastního přínosu),
-využití obrázků, grafů a tabulek a jejich vypovídací schopnosti (pokud to téma dovoluje),
-slušná úroveň vyjadřování,
-logické a formálně správné sestavení celé práce,
-dobrý vzhled práce.
Pro posouzení kvality DP je velmi důležité vyjádření diplomantových vlastních názorů a stanovisek. Z tohoto hlediska lze DP zpracovat dvěma způsoby:
•Soustředit velké množství podkladového materiálu, vypsat obsáhlé citace a parafráze, přebírané pasáže logicky uspořádat. K jednotlivým citacím připojit stručné a výstižné porovnání, vlastní názor, zhodnocení. Tento způsob je náročný na výběr, studium a uspořádání pramenů. Hodí se pro diplomanty pilné, pečlivé, pragmatické, se systematickým myšlením a způsobem práce.
•Stručnými citacemi a parafrázemi ze shromážděných pramenů podpořit obsáhlé vlastní úvahy s rozborem, zhodnocením, vyjádřením názoru a případně i s vlastním návrhem (např. metody) nebo prognózou do budoucna. Vyhovuje diplomantům důvtipným, vynalézavým, s tvůrčí invencí a s potřebnou mírou imaginace.
Důležitá je volba přístupu podle konkrétního tématu. Z hlediska hodnocení jsou oba způsoby rovnocenné, pokud jsou dobře a logicky zpracovány a pokud je v nich skutečně vyjádřen vlastní názor a závěry diplomanta. Nevylučuje se ani kombinace obou uvedených způsobů, např. v teoretických kapitolách způsob první, v praktické části pak způsob druhý.

Hodnocení DP

Princip hodnocení

Posudek na DP vypracuje recenzent a vedoucí DP. Na DP se hodnotí:
-obsah: odborná úroveň zpracování tématu,
-forma: práce s prameny, dodržení formálních pravidel odborného textu, grafická a jazyková úroveň,
přínos diplomanta,
-způsob zpracování (hodnotí jen vedoucí DP): spolupráce s vedoucím DP, dodržení termínů, splnění předepsaných formalit.
-Způsoby a metody hodnocení upravují a upřesňují interní pokyny fakult i kateder. Zde se přidržíme praxe KSA.
Hodnocení vyústí v návrh známky; známku navrhuje nezávisle recenzent i vedoucí DP. Známky jsou ve stupnici výborně – velmi dobře – dobře – nevyhovující. Konečný soud vynáší komise po obhajobě DP (kap. 5). Posudky mají být zpracovány tak, aby byly na katedře k dispozici alespoň týden před obhajobou. Diplomant si posudky vyzvedne, prostuduje a k obhajobě připraví své stanovisko (nejlépe ve spolupráci s vedoucím DP).

Recenzent

Recenzentem může být pouze absolvent vysoké školy, nemusí však být pracovníkem VŠE. Recenzent hodnotí především odbornou úroveň práce a přínos diplomanta, může se však vyjádřit i k formě a způsobu zpracování.
Osobu recenzenta může navrhnout diplomant; návrh schvaluje vedoucí DP. Nemá-li diplomant vlastní návrh, určí recenzenta vedoucí DP. Recenzent obdrží od katedry písemný požadavek na zpracování recenze (příslušný formulář má sekretářka katedry). V požadavku jsou formulovány i zásady správné recenze.
Poznámka: Požadavek na recenzi zasílá katedra recenzentovi poštou. Pokud recenzenta vybral diplomant a/nebo je li recenzent pracovníkem VŠE může pro urychlení doručit požadavek recenzentovi sám diplomant.

Hodnocení vedoucím DP

O vedoucím DP a jeho činnostech pojednává kap. 2. Hodnocení DP zpracuje vedoucí na formuláři. Hodnotí se zakřížkováním příslušných buněk tabulky. Je nutno vyplnit hodnocení ve všech řádcích."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 26,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14592
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse