Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek

Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka do učetnictví - dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek obsahuje pořízení a vyřazení, účtování a základní teorii k tématu.

Obsah

1.
Charakteristika a klasifika DHM a DFM
2.
Srovnání DHM a DFM
3.
Směnky v účetnictví

Úryvek

"Dluhopisy u emitenta:

241 – Krátkod. emit. dluhopisy 375 – Pohledávky z emit. CP 221 – BÚ 562 - Úroky 50 50 50 50 5 5
1. emise D 2. prodej D 4. vyplacený
úrok
50 3. zpětný odkup D dlužníkem – vracení peněz 50
Směnky:
Směnka = cenný papír vyhotovený v předepsané formě (tzn. musí obsahovat předepsané náležitosti dle směnečného zákona ) jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek.

Směnky v účetnictví:
a) platebním prostředkem = mění závazek či pohledávku z obchodního syku na závazek či pohledávku směnečnou vyšší o směnečný úrok. (tzn. odběratel nemá finanční prostředky na úhradu faktury, proto podepisuje nebo vystavuje směnku)
evidence: směnky k inkasu krátkodobé: 312 – Směnky k inkasu
dlouhodobé 065 – Dluhové CP držené do splatnosti

směnky k úhradě krátkodobé 322 – Směnky k úhradě
dlouhodobé 478 – Směnky k úhradě

b) obchodovatelným cenným papírem = směnky pořízené za účelem obchodování s nimi či držení do splatnosti.
evidence: směnky k inkasu 253 – Dluhové CP k obchodování
256 – Dluhové CP držené do splatnosti (krátkodobé)
065 – Dluhové CP držené do splatnosti (dlouhodobé)

Směnky podle způsobu vystavení:
SMĚNKY VLASTNÍ: začíná slovy „ za tuto směnku zaplatím..........“
Výstavce směnky se zavazuje, že věřiteli zaplatí určitou částku na směnce uvedenou.

SMĚNKY CIZÍ: začíná slovy „za tuto směnku zaplaťte...................“
Věřitel vystaví směnku, na které dá příkaz dlužníkovi, aby zaplatil příslušnou částku na směnce uvedenou. Potom předloží směnku dlužníkovi k AKCEPTU = podpisu, tím se dlužník zavazuje, že směnku zaplatí.

SMĚNKY K INKASU:
- na úhradu pohledávky za odběrateli, mění pohledávku z obchodního styku v pohledávku směnečnou , která je vyšší o směnečný úrok. (tzn. majitel směnky poskytuje svému obchodnímu partnerovi úvěr na dobu splatnosti směnky)
6.. Tržby 311 – Odběratelé 312 – Směnky k inkasu 221 – BÚ
100 119 119 150 150 150
1. VFA 2. úhrada VFA 3. úhrada směnky
343 – DPH 662 - Úroky směnkou dlužníkem
19 31


SMĚNKY K ÚHRADĚ:
- představují závazkový vztah vůči dodavateli, mění závazek z obchodního styku v závazek směnečný, který je vyšší o směnečný úrok.
221 – BÚ 322 – Směnky k úhradě 321 – Dodavatelé 04., 111, 131, 5..
150 150 150 119 119 100
3. úhrada směnky 2. úhrada PFA 1. PFA
směnkou
562 – Úroky 343 – DPH .
31 19

Eskont směnky: potřebuje.li majitel směnky získat peněžní prostředky před lhůtou splatnosti směnky, může postoupit směnku bance k eskontu. která mu poskytne eskontní úvěr.
Účetní operace: 1. předání směnky bance k eskontu = tímto úkonem se majitel směnky nezbavuje zodpovědnosti za její úhradu, proto se předané směnky k eskontu evidují na 313 – Pohledávky za eskontované CP.
2. poskytnutí peněžních prostředků bankou:
banka poskytne na BÚ úč. jednotky peněžní prostředky ve výši NH směnky – diskont
do doby splatnosti směnky má však úč. j. u banky evidován 232 – Eskontní úvěr ve výši NH směnky
3. avízo banky o úhradě směnky: dlužník směnky zaplatil bance a my můžeme zrušit pohledávku za směnečným dlužníkem (353) a zároveň už nejsme dlužníky u banky z titulu eskontního úvěru (232)

312 – Směnky k inkasu 313- Pohled. za esk. CP 232 – Eskontní úvěr 221 – BÚ
směnka 150 150 150 150 150 150 130
1. předání S k eskontu 3. avízo o úhradě 2. eskontní úvěr
562 – Úroky
20
diskont
Eskontní úvěry – podrobnější schéma"

Poznámka

OAVM, Práce obsahuje příklady účtování.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5370b901afc73.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
x5370b901afc73.doc (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse