Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetekKategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka vymezuje a člení dlouhodobý majetek a uvádí způsoby jeho pořízení a oceňování. Dotýká se také problematiky opotřebení dlouhodobého majetku a efektivnosti jeho pořizování.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
2.
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku
3.
Oceňování dlouhodobého majetku
4.
Opotřebení dlouhodobého majetku
5.
Funkce odpisů
6.
Ukazatelé při posuzování efektivnosti
7.
Čistá současná hodnota

Úryvek

"10. Investice

Investice – vynaložení určitých prostředků s cílem použití v budoucnu (zhodnocení)

Dlouhodobý majetek
– majetek dlouhodobé povahy, jehož doba využitelnosti je delší než jeden rok. Skládá se ze 3 částí:
Dlouhodobý hmotný majetek - pořizovací cena je vyšší než 40 000, životnosti je delší než 1 rok
zahrnuje nemovitý majetek a movité věci, např: pozemky, budovy, stavby, pěstitelské celky
Dlouhodobý nehmotný majetek - zvláštní složky majetku, které přispívají k tvorbě výnosů a zisků
slouží déle než 1 rok a pořizovací cena je vyšší než 60 000
např: zřizovací výdaje, software, ocenitelná práce, goodwill
Finanční majetek podnik může investovat i do těch oblastí, které bezprostředně nesouvisí s výrobou, ale mohou mu v budoucnu přinést užitek
např: podílové cenné papíry a vklady, poskytnuté půjčky, vkladové listy, termínované vklady a obligace, umělecká díla, předměty z drahých kovů pořízené k dlouhodobému uložení peněžních prostředků

Způsoby pořízení DM:
nákup /dodavatelsky/
darování, dědictví = bezúplatné nabytí
pronájem = leasing /provozní, finanční/
vyčleněním z osobního užívání pro podnikatelskou činnost
výstavbou nebo vlastní výrobou

Oceňování DM
pořizovací cenou – cena, za kterou byl majetek nakoupen, včetně nákladů spojených s jeho pořízením
cenou pořízení – je pouze cena za nakoupené zboží
reprodukční cenou – je cena, za kterou byl majetek pořízen v době účtování
vlastními náklady - majetek pořízen vlastní činností

Opotřebení DM
DM se opotřebovává používáním a působením přírodních vlivů = fyzické opotřebení nebo zastarává z hlediska technického pokroku = morální opotřebení
je nutno vyčíslit úbytek hodnoty majetku /odpis/
Odpisy – míra opotřebení DM ,druhy (rovnoměrné, zrychlené)
oprávky – je součet odpisů od začátku odepisování – odepisuje se DHM /ne pozemky/ a DNM
Funkce odpisů:
1. přenášení svojí hodnotu do nákladů
2. vytváření zdroje pro nákup nového IM
a/ daňové – jejich výpočet se řídí podle zákona o dani z příjmu, musí vést každý subjekt
b/ účetní – úč. jednotka si stanoví sama a sleduje tím kalkulační cíle

Ukazatele při posuzování efektivnosti
Statické – nezahrnují čas u návratnosti, rentabilita kapitálu
Dynamické – čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento,

Návratnost investice n = Z+O rentabilita úhrného vloženého kapitálu R = Z
VK náklad

Čistá současná hodnota je současná hodnota budoucího CF související s uvažovanou investicí
Čistá současná hodnota = součet odúročených příjmů a výdajů související s uvažovanou investicí

n -t n t
SUMA = (1+p) = 1 CSH = SUMA [(Pt-Vt)*(1+p)
t=0 (1+p)t t=0

Výsledek kladný = investice výhodná
Výsledek nulový = investice se vyplatí akorát
Výsledek záporný = investice nevýhodná

p* Vnitřní výnosové procento = takové % při kterém je čistá současná hodnota nulová"

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508af38358ed2.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Dlouhodoby_majetek.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse