Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku z ekonomie dlouhodobý majetek. Popisuje základní charakteristiku dlouhodobého majetku, základní pojmy, odepisování majetku, evidenci majetku investování nebo rizika spojené s ním.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
2.
Rozdělení a druhy DM
3.
Pořizování nového DM
4.
Zdroje DM
5.
Opotřebení DM
6.
Výběr a hodnocení investic
7.
Finanční leasing
8.
Rozhodnutí o investování
9.
Kapacita

Úryvek

"Pořizování nového DM:

• Na začátku podnikání
• Když potřebujeme zvýšit kapacitu
• Nahrazujeme starý DM z důvodu:
A) fyzického opotřebení (snížení přesnosti strojů)
B) morálního opotřebení (zastaralé věci ->existují modernější věci)
• Změny výrobního programu
• Nařízené investice (z důvodu bezpečnosti, hygieny, ochrany živ. prostředí)Z čeho pořizujeme DM:

• Z jakých zdrojů financujeme nákup DM:
• Vlastní a cizí zdroje financování:

1. Vlastní zdroje:
a) vklady společníků ( s.r.o 200 000 Kč, každý 20 000 Kč min. / a.s. 2 000 000 Kč – mezi sebou, 20 000 000 Kč – na burzách)
b) zisk po zdanění
c) odpisy- jsou pro podnikatele náklad, ale nejsou výdaj

2. Cizí zdroje:
• Ty musíme obvykle vrátit i s úrokem
a) úvěry-většinou od banky
b) půjčky-třeba od jiných podniků
c) finanční leasing


Opotřebení DM:

• DM se používá delší dobu a pochopitelně se opotřebovává. Snižuje se přesnost strojů, jsou potřebné stale častěji opravy. Je o opotřebení Fyzické.
• Dochází k němu i při nečinnosti – kovové konstrukce rezivějí, omítka opadává atd.

• Technický pokrok však způsobuje i jiné opotřebení pod vlivem zastarání. Jde o Morální opotřebení.
• I zcela nový majetek může být morálně opotřebený, pokud již existují dokonalejší verze výrobku. Toto opotřebení je typické pro nehmotný DM (dokonalejší soft-ware)

Vyřazení DM:

• Majetek vyřazujeme z důvodu morálního, fyzického opotřebení nebo proto, že jsme jej přestali potřebovat, může být poškozen havárií apod.
• I při vyřazování bychom měli dbát na max. efektivnost, snažíme se získat prostředky jeho prodejem, nalézt pro něj náhradní použití, nebo podpořit humanitární akce, nebo neziskové organizace

Volíme tedy jednu z následujících možností:
a) prodej
b) darování
c) přeřazení do os. Užívání
d) likvidace ( šrot, skládka, demolice)


Evidence DM:

• Každý DM se v určitý den zařazuje do používání. V tento den vystavíme zápis o převzetí.
• Zařazenému majetku přidělíme inventární číslo a zapíšeme do karty DM.
• Na této kartě se po celou dobu používání evidují odpisy a zůstatková cena.
• Při vyřazení DM se v příslušný den vyhotoví zápis o vyřazení.
Tuto skutečnost poznamenáme opět do karty."

Poznámka

OAVM

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534c2d3642c8a.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Dlouhodoby_majetek_EKO.doc (108 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse