Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Doporučení pro výběr a implementaci data warehouse - diplomová práce

Doporučení pro výběr a implementaci data warehouse - diplomová práce

Kategorie: Informatika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky, Praha 3 - Žižkov

Charakteristika: Tématem diplomové práce byly data warehous. V teoretické části jsou nastíněny ty kritické okamžiky v procesu implementace data warehouse, jejichž případné opominutí by nevedlo k patřičnému cíli - tedy ke zvýšení konkurenceschopnosti a spokojenějšímu zákazníkovi. Druhým cílem teoretické části je, aby manažerským kruhy (CIO) v organizaci chystající se implementovat data warehouse byly schopny podle kritérií uvedených u jednotlivých subsystémů data warehouse alespoň prvního porovnání a analýzy nabízených variant data warehouse koncepcí různých firem ve výběrovém řízení. Třetím cílem diplomové práce (třetí, praktické části) je, aby manažerské a informatické kruhy v organizaci uvažující o implementující data warehouse byly s to získat představu ohledně technické a časové náročnosti provozu datového zdroje pro podporu rozhodování - v našem případě data martu ve velmi typické oblasti (pro vlastně jakoukoli organizaci) HRM. Tato část byla realizována na základě reálných problémů (a dat) z praxe v prostředí počítačové laboratoře KitLab na katedře KIT VŠE, kde bylo k dispozici vhodné programové vybavení (Speedware Media Professional 3.0 a Oracle Personal Express 6.2) a dostatečná disková kapacita. V závěru je zmíněno, jak bylo základní zadání implementováno pomocí obou vývojových prostředí a následně se zkoumaly charakteristiky obou aplikací. Druhá část modifikací byla implementována již pouze v Oracle Personal Express 6.2.

Obsah

Úvod 1
I. Část
Úvod do teorie data warehouse
1.
Teoretické vymezení data warehouse
1.1
Pojem
1.2
Architektura
1.3
Infrastruktura
1.4
Datové modelování
1.5
Pilotní projekt
1.6
Data mining
1.7
Trendy
1.8
Realita datových skladů
II. Část (teoretická)
Doporučení pro výber implemntaci data warehouse
2.
Doporučení pro výběr data warehouse nástroje - kritéria
2.1
Skládat součásti od více producentů nebo obstarat vše od jediného poskytovatele?
2.2
Kritéria výběru data warehouse nástroje
2.2.1
Komplexní řešení
2.2.2
Hardwarová platforma
2.2.3
Nástroje pro metadata
2.2.4
Nástroje pro modelování dat / CASE
2.2.5
Uložení dat
2.2.6
Extrakce, transformace, čištění
2.2.7
Nástroje pro koncové uživatele
3.
Doporučení pro implementaci data warehouse do organizace
3.1
Budovat jednotný data warehouse nebo soustavu specializovaných data martů?
2.2
Jaký data mart implementovat, když …?
3.3
Čeho se při implementaci data warehouse vyvarovat
3.4
Kritické faktory úspěšné implementace data warehouse
III. Část (praktická)
Řešení vybrané věcné oblasti - HRM - ve dvou vývojových prostředích
Oravle Persona Express 6.2 a Speedware Media Prodessional 3.0
4.
Řešení vybrané věcné oblasti - HRM - ve dvou vývojových prostředích
4.1
Popis věcné oblasti, nadefinování úlohy a jejích modifikací
4.1.1
Věcná oblast a její model
4.1.2
Modifikace 1 - závislost rychlosti načítání a velikosti potřebného diskového prostoru na velikosti vstupního souboru (a porovnání obou vývojových prostředí vzhledem k modifikaci 1)
4.1.3
Modifikace 2 - závislost rychlosti načítání a velikosti potřebného diskového prostoru na logické složitosti ukazatelů (a porovnání obou vývojových prostředí vzhledem k modifikaci 2)
4.1.4
Modifikace 3 - závislost rychlosti načítání a velikosti potřebného diskového prostoru na hierarchičnosti prvků v jedné z dimenzí
4.1.5
Modifikace 4 - závislost rychlosti načítání a velikosti potřebného diskového prostoru na míře granularity odražené v jedné z dimenzí
4.2
Prostředí KitLab
4.3
Speedware Media Professional 3.0
4.3.1
Stručný popis produktu
4.3.2
Doporučený přístup k implementaci Speedware Media Professional 3.0
4.3.3
Pravidla pro návrh datového slovníku
4.4
Oracle Express
4.4.1
Oracle Express Server
4.4.2
Oracle Express Analyzer
4.5
Realizace úlohy v produktu Speedware Media Professional 3.0
4.5.1
Nadefinování dimenzí a jejich prvků, vytvoření základních ukazatelů
4.5.2
Vytvoření příkazového souboru pro načítání dat
4.5.3
Aktualizace datových souborů
4.5.4
Tvorba uživatelského rozhraní
4.6
Realizace úlohy v produktu Oracle Express 6.2
4.6.1
Nadefinování dimenzí a jejich prvků, vytvoření základních ukazatelů
4.6.2
Vytvoření příkazového souboru pro načítání dat
4.6.3
Aktualizace datových souborů
4.6.4
Tvorba uživatelského rozhraní
4.7
Výsledky modifikace 1 - závislost rychlosti načítání a velikosti potřebného diskového prostoru na velikosti vstupního souboru (porovnání obou vývojových prostředí)
4.8
Výsledky modifikace 2 - závislost rychlosti načítání a velikosti potřebného diskového prostoru na logické složitosti ukazatelů (porovnání obou vývojových prostředí)
4.9
Výsledky modifikace 3 - závislost rychlosti načítání a velikosti potřebného diskového prostoru na hierarchičnosti prvků v jedné z dimenzí v Oracle Express
4.10
Výsledky modifikace 4 - závislost rychlosti načítání a velikosti potřebného diskového prostoru na míře granularity odražené v jedné z dimenzí v Oracle Express
IV. Část
Závěry
5.
Závěry plynoucí z teoretické části diplomové práce
6.
Závěry plynoucí z praktické části diplomové práce
Seznam termínů a pojmů
Rejstřík
Seznam obrázků a tabulek
Seznam použité literatury a pramenů
Přílohy
Popis slovníku dat Speedware Media Professional 3.0
Příkazový soubor pro Speedware Media Professional 3.0
Záznam o aktualizaci dat ve Speedware Media Professional 3.0
Popis dimenze Oracle Personal Express 6.2
Záznam o aktualizaci dat v Oracle Personal Express 6.2
Ukázka vstupního datového souboru

Úryvek

"4. Řešení vybrané věcné oblasti - HRM - ve dvou vývojových prostředích
Cílem této kapitoly je získání údajů o technické a časové náročnosti provozu datového zdroje pro podporu rozhodování - v našem případě data martu ve velmi typické oblasti (pro vlastně jakoukoli organizaci) HRM. Získané výsledky pak mohou sloužit, pro manažerské a informatické kruhy v organizaci uvažující o implementující data warehouse, k získání počáteční představy ohledně technické a časové náročnosti provozu datového zdroje na podporu rozhodování. Tato část byla realizována na základě reálných problémů (a dat) v prostředí počítačové laboratoře KitLab na katedře KIT VŠE, kde bylo k dispozici vhodné programové vybavení (Speedware Media Professional 3.0 a Oracle Personal Express 6.2) a dostatečná disková kapacita.

4.1 Popis věcné oblasti, nadefinování úlohy a jejích modifikací
4.1.1 Věcná oblast a její model
Jako věcná oblast pro praktickou část byla vybrána oblast HRM - personální a mzdové řízení v organizaci. Tato oblast je charakteristická tím, že se vyskytuje prakticky v každém podniku. Byla zvolena i z toho důvodu, že pro vývoj aplikací byla k dispozici reálná data vyexportovaná z provozních systémů jedné nejmenované organizace.
Bylo rozhodnuto, že na základě oblasti HRM, tak, jak je používána a chápána v daném podniku, bude vyvinut model data martu, který bude postupně implementován dvěmi, v počítačové laboratoři KitLab dostupných, MOLAP vývojovými prostředími se zřetelem na atributy, které v sobě aplikace vyvinuté v různých prostředích ponesou.
Uvedená oblast má, co se datového modelování týče, tu výhodu, že je soustředěna kolem jediného hlavního předmětu zájmu - a tím je pracovník organizace. K tomuto předmětu se vztahují hlediska, podle kterých je sledován (mzdy, kvalifikace, zařazení, …).
Při praktickém testování data umožňovala rozbor cca 30 ukazatelů (základní plat, tantiémy, příplatky, odpracovaná doba, neodpracovaná doba, …), podle 10 hledisek (organizační zařazení, věková skupina, časový rámec, zařazení do funkcí, …). Vstupní soubor obsahoval data o cca 1500 pracovnících.
Z tohoto pole možností byl nakonec jako základní východisko zkoumání zvolen model o:
• 5 vybraných ukazatelích,
• 10 dimenzích,
• se vstupním souborem o 20 000 záznamech (údaje od ledna 1998 - do ledna 1999).
Toto primární zadání se ve svých modifikacích měnilo takovým způsobem, aby jednak vyplynuly rozdílné charakteristiky aplikací vyvinutých v odlišných prostředích (modifikace 1 a 2), nebo se došlo k obecnějším tvrzením o takto dimenzovaných data martech (modifikace 3 a 4). Jednotlivé modifikace braly zřetel k následujícím problémům:
1) jak chování aplikací determinuje rozsah vstupního datového souboru,
2) jak chování aplikací determinuje logická složitost úlohy,
3) jak chování aplikace determinuje hierarchičnost jedné z dimenzí,
4) jak chování aplikace determinuje granularita jedné z dimenzí.


Logická velikost ukazatele, je definována jako součin počtu prvků každé z dimenzí (v našem základním modelu je rovna 26 * 4 * 4 *4 * 3 * 3 * 80 * 15 * 5 * 7 = 628 992 000). Všechny ukazatele v základním modelu byly nadefinovány se stejnými dimenzemi i prvky dimenzí, tedy i jejich logická složitost je stejná."

Poznámka

Velmi kvalitní, práce je doplněna o schémata, tabulky a grafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8361
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse