Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > EKONOMIKA - Maturita 2016

EKONOMIKA - Maturita 2016


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Vypracované maturitní skripta pro ekonomiku 2016. Práce je dobře čitelná (super font, řádkování, rozložení textu, logika textu apod.). Stačí jenom vytisknout (vytvořeno pro oboustranný tisk). Při tvorbě jsem vycházel z již hotových prací, které jsem předělal do "osekanější" zjednodušené verze - avšak stále obsáhlé. Práce je vytvořena pro: Obchodní akademii, Kotlářská 9, Brno a obsahuje aktuální zákony apod.

Obsah

1.
Tržní ekonomika
2.
Národní hospodářství a jeho výkonnost
3.
Individuální podnikání a jeho právní úprava
4.
Obchodní korporace a jejich právní úprava
5.
Dlouhodobý majetek a investiční činnost podniku
6.
Oběžný majetek podniku
7.
Trh práce, personální a mzdová činnost
8.
Marketing
9.
Management
10.
Vnitřní obchod a cestovní ruch
11.
Zahraniční obchod, celnictví
12.
Finanční řízení podniku
13.
Pojišťovnictví
14.
Hospodářská politika státu, veřejné rozpočty
15.
Přímé daně
16.
Nepřímé daně
17.
Zdravotní pojištění, nemocenské pojištění
18.
Důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory
19.
Bankovní systém tržního hospodářství a centrální bankovnictví
20.
Aktivní operace bank
21.
Pasivní bankovní operace
22.
Platební styk
23.
Cenné papíry finančního trhu

Úryvek

"Ukazatele finanční analýzy:
1. ukazatel likvidity
- zjišťuje schopnost uhradit své závazky
a) dlouhodobá
- udává z kolika % jsme byli schopni majetek uhradit z vlastních zdrojů
- krytí stálých aktiv = vlastní kapitál / dlouhodobý majetek
b) krátkodobá
• okamžitá likvidita
- porovnává finanční majetek s krátkodobými zdroji = fin. majetek / krátkodobé zdroje
- ideální hodnota je v rozmezí 0,5 - 0,7
- pokud má firma nadbytek finančního majetku => nedostatečné využití peněz
• pohotová likvidita
= (OM - zásoby) / krátkodobé zdroje
- do čitatele se zahrnují také pohledávky
76
- optimální úroveň je kolem 1,0; v takovém případě je podnik schopen se se svými závazky zajistit aniž by musel prodávat zásoby
• běžná likvidita
= oběžný majetek / krátkodobé závazky
- ideální hodnota 1,2 - 2,0
- zjišťuje se proto, aby firma věděla jakým způsobem je schopna ze svého oběžného majetku uhradit krátkodobé závazky (neměla by používat DM)
2. ukazatel zadluženosti
- informuje o tom, z jaké částky je financován podnik z cizích zdrojů
- pro podnik bývá příznivější situace, kdy vlastní zdroje převažují nad cizími
- závisí na tom, jak je podnik schopen cizí zdroje investovat a zhodnocovat
• zadluženost = cizí zdroje / celkový majetek
= cizí kapitál / vlastní kapitál
= cash flow provoz / cizí kapitál
-> říká nám, zdali je firma schopna splatit cizí zdroje z běžného provozu
3. ukazatel rentability
= ziskovosti
- informuje o tom, jakým způsobem je podnik schopen z vloženého kapitálu vytvářet zisk
- dává také informace o tom, zda-li není výhodnější pro firmu změnit obor podnikání
• rentabilita tržeb = zisk / tržby
• rent. vlastního kapitálu = zisk / vlastní kapitál
• rent. cizího kapitálu = zisk / cizí kapitál
• rent. mezd = zisk / mzdové náklady
Cash flow
= peněžní tok
- sledování pohybu peněžních prostředků (přírůstek a úbytek během určitého období)
- představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období
- vzniká transformací ze zisku
- rozdíl mezi ziskem a cash flow: zisk = účetní položka"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a schémata o rozsahu cca 4 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57334166abc1.zip (1243 kB)
Nezabalený formát:
EKONOMIKA____maturita_2016_v.2.0.pdf (1353 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse