Ekonomická geografie


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce se zaměřuje na detailní popis ekonomické geografie. Obsahuje 25 vypracovaných otázek na toto téma.

Obsah

1.
Podotázky

Úryvek

"1. Současné problémy zemědělství v ČR

- velká roztříštěnost vlastnictví zemědělské půdy (plánovaná transformace na rok 2012 - přechod z kolektivního řízení Pozemkového fondu na řízení manažerské)
- klimatické změny (celosvětová záležitost)
- po vstupu do EU nevyhovující struktura zemědělství (nedostatečná připravenost a konkurenceschopnost našeho zemědělství na společném evropském trhu)
- současný problém výroba a odbyt mléka
- kvóty EU omezující produkci cukru
- problémy pěstování obilnin, růst cen obilnin a další dopady „nemocné“ společné zemědělské politiky EU
- nedostatečná podpora mimoprodukční funkce zemědělství (rozvoj venkova, zvelebování krajiny, zlepšování životního prostředí)
- nedostatečná liberalizace obchodu se zemědělskými produkty


- -velice závislé na přídních podmínkách
- -živočišná výroba stále vede, ale podíl se snižuje ( hlavně východní Čechy a ČM vrchovina)
- -po roce 1990 – navrácení půdy – nedochází k takovému obratu – restituenti většinou prodávají půdu
- družstvům(mají techniku)
- -těžká situace pro samostatné zemědělce – zdražování vstupů(hnojiva,nafta)
- -stát nic nedotuje = výrobky jsou díky vysokým vstupům dražší než dovážené výrobky ze
- států,kde je zemědělství dotováno
- důvody : a)rozpad socialistického systému – přechod k tržní ekonomice – pokles zemědělské výroby
- -pro družstvo je výhodnější pěstovat květiny než mrkev,celá řada restituentů nemá zájem
- pracovat na navrácené půdě
- b)stát dotuje,když se nechá půda zatravnit či zalesnit (7000 Kč/1 ha)
- c)trh nasycen levnými potravinami,produkty ze zahraničí – především z EU
- RELIÉF – nevhodný – většina území má charakter vrchovin – sklonitost půdy – splavování obd.půdy
- -při sklonu větším jak 20°C = špatné obdělávání – využití pro živočišnou výrobu
- (pastviny drží vodu)
- KLIMA -i v našich podmínkách nevhodné srážky = průtrže(ne celoplošně)
- – český monzun(Medard) x dozrávání = sucho (červenec,srpen)
- PŮDA – již ne tolik příznivá – lesy tvořily dříve 2/3 území – kyselá lesní půda,málo živin – mělká
- štěrkovitá půda
- 40% orné půdy je hlinitá
- 25% je písčitá,popř.písčitohlinitá
- -převaha půd těžkých či středně těžkých – výhoda(mají větší vodní kapacitu) x málo humusu
- 30% vody půda přijme x 70% vody odteče nebo se vypaří
- ZAMĚSTNANOST V ZEMĚDĚLSTVÍ
- -zemědělství není atraktivní – málo peněz a hodně práce(i SO,NE)
- VYUŽITÍ PŮDNÍHO FONDU – 7 900 000 ha = rozloha ČR
- -obdělávaná půda se bude ještě snižovat
- -ubývá zemědělská půda – neobdělává se + plánované úbytky – dálnice,podniky,města
-
2. Geografický determinismus a jeho vliv na vývoj ekonomické geografie.

K vývoji geografického myšlení
Každé třídění poznatků vyžaduje přijetí určitého třídícího principu. Jedním z prvních třídících principů bylo i geografické rozložení jevů. Geografický popis byl tak jednou z prvních forem třídění poznatků o realitě a jedním z nejstarších nástrojů orientace lidí ve světě. Je proto přirozené, že v nejstarším vědeckém myšlení převládaly názory blízké koncepci geografického determinismu, které spojovaly rozdílnost jednotlivých jevů a procesů s jejich geografickým umístěním (vliv území a prostředí na vše, co se v něm rodí a žije). Ve starověké i středověké vědě bychom našli mnoho příkladů vedoucích k mechanickému spojování nepříliš hlubokých poznatků, které nevycházejí z podstaty daného jevu nebo procesu, ale pouze z jejich jevové stránky. Otázka geografického determinismu je však značně složitější, než by se mohlo zdát na první pohled a bylo by stejně nesprávné jeho jednoznačné odmítnutí jako bylo dříve jeho nekritické přijímání. Rozmístění biologických druhů na Zemi před příchodem člověka bylo skutečně dominantně podmíněno geografickým prostředím (rostlinné a živočišné druhy se prostředí přizpůsobovaly velmi dlouhá období a při relativně rychlých změnách, např. klimatu, hynuly). Ostatně i lidské rasy se diferencovaly v dávných dobách v důsledku rozdílného geografického prostředí na Zemi. Hominizační proces je však zároveň ukázkou postupného překonávání geografického determinismu. Lidé se postupně jako jediný biologický druh rozšířili po celé Zemi a v současné době začínají pronikat do vesmíru. Jiný důkaz "osvobozování" lidí od geografické či správněji od fyzickogeografické determinovanosti podává i lidská reprodukce, která není závislá na ročním období jako u jiných biologických druhů - sezónnost některých demografických procesů je podmíněna především sociálně. Prvotní plná závislost lidí na geografickém prostředí měla svůj základ v tom, že lidé mohli žít původně jen tam, kde měli dostatek potravy, bohatství okolní přírody určovalo i jejich početnost. Teprve výroba nástrojů a práce uvolnila postupně tuto determinovanost.
Geografický determinismus – úplná závislost člověka na přírodě Od 19. století se člověk úspěšně brání přírodě (obydlí, lékařství, zásoby, regulace vody) Složky - obyvatelstvo, osídlení, zemědělství, průmysl Disciplíny - zkoumají prvky (škola), jevy (úroveň vzdělání) a vazby v určitém prostoru a čase Potenciál - to co příroda poskytne pro rozvinutí člověka Přírodní potenciál - suroviny, minerály, podnebí Lidský potenciál - počet obyvatel, vzdělanost, infrastruktura, obydlí, obchody Jádro - sídelní, průmyslové, obchodní, dopravní uzly nebo centrální místa Periferie - malá aktivita, závislost na jádru"

Poznámka

Práce obsahuje schéma na jednu stranu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54673e2f63e40.zip (75 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomicka_geografie.doc (246 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse