Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Ekonomická teorie a ekonomika - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám

Ekonomická teorie a ekonomika - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Praha 8

Charakteristika: Tato práce obsahuje 19 podrobně vypracovaných otázek k bakalářským zkouškám na hotelové škole. Charakterizují základní problematiku nejen z oblasti mikroekonomie, podnikové ekonomie, ale také účetnictví a makroekonomie. Vše je doplněno množstvím schémat a tabulek.

Obsah

1.
Mikroekonomie
1.1.
Tržní mechanismus
1.1.1.
Trh
1.1.2.
Fungování tržního mechanismu
1.1.3.
Prvky tržního mechanismu
1.1.4.
Poptávka
1.1.5.
Nabídka
1.1.6.
Chování trhu
1.2.
Chování spotřebitele
1.2.1.
Teorie užitku
1.2.2.
Odvození křivky individuální poptávky
1.2.3.
Odvození tržní poptávky
1.3.
Nedokonalá konkurence
1.3.1.
Typy nedokonalé konkurence - dle vzniku
1.3.2.
Konkurenční boj velkých firem
1.3.3.
Monopolistická konkurence
1.3.4.
Příjmy v podmínkách nedokonané konkurence
1.4.
Výrobní faktory
1.4.1.
Vytváření cen
1.4.2.
Nabídka podle typu výrobního faktoru
1.4.3.
Práce
1.4.4.
Nezaměstnanost
1.4.5.
Individuální nabídka práce
1.4.6.
Půda
1.4.7.
Kapitál
2.
Podniková ekonomika
2.1.
Podnik, jeho cíle a funkce
2.1.1.
Základní pojmy – podnikání, podnik, podnikatel
2.1.2.
Právní formy podnikání
2.1.3.
Typologie podniků
2.1.4.
Okolí podniku
2.1.5.
Cíle podniku
2.1.6.
Funkce podniku
2.1.7.
Konkurenční prostředí
2.1.8.
Velikost firmy
2.1.9.
Obchod a obchodní podniky
2.1.10.
podniky cestovního ruchu
2.2.
Životní cyklus podniku
2.2.1.
Založení podniku
2.2.2.
Zrušení a zánik podniku
2.3.
Efektivnost podniku
2.3.1.
náklady podniku
2.3.2.
Výsledek činnosti podniku
2.3.3.
Výnosy podniku
2.3.4.
Zisk
2.3.5.
Bod zvratu
2.3.6.
Cash Flow (peněžní toky)
2.3.7.
Efektivnost
2.4.
Financování podniku
2.4.1.
Financování podniku a úkoly finančního managementu
2.4.2.
Druhy financování podniku
2.4.3.
Řízení Cash Flow
2.4.4.
finanční analýza
2.4.5.
Analýza poměrových ukazatelů
2.5.
Investiční činnost podniku
2.5.1.
Investování, Investice
2.5.2.
Inovace
2.5.3.
Hodnocení výnosnosti (rentability) investice
2.5.4.
Investiční riziko
2.5.5.
Portfolio
2.5.6.
postup hodnocení investic
2.5.7.
Metody hodnocení investic
3.
Účetnictví
3.1.
Majetková a kapitálová struktura firmy
3.1.1.
Rozvaha
3.1.2.
Schéma rozvahy
3.1.3.
Aktiva (majetek)
3.1.4.
Pasiva
3.1.5.
Vliv hospodářských operací na rozvahu
3.2.
Oceňování aktiv a závazků
3.2.1.
Oceňování dle české účetní legislativy
3.3.
Dlouhodobý majetek (DM)
3.3.1.
Rozdělení
3.3.2.
Oceňování DM (hmotného a nehmotného)
3.3.3.
Odepisování DM
3.4.
Finanční majetek
3.4.1.
Bankovní účty
3.4.2.
Platební styk
3.4.3.
Krátkodobé bankovní a eskontní úvěry
3.4.3.
Krátkodobé finanční výpomoci
3.4.5.
Krátkodobý finanční majetek
3.4.6.
Inventarizace
3.4.7.
Finanční trhy
3.4.8.
Finanční investice
3.4.9.
Cenné papíry
3.4.10.
Cenné papíry kapitálového trhu
3.4.11.
Cenné papíry peněžního trhu
3.4.12.
Cenné papíry v účetnictví
3.5.
Účetní závěrka
3.5.1.
Předpoklad trvání podniku
3.5.2.
Akruální báze
3.5.3.
Věrné zobrazení skutečnosti
3.5.4.
Postup při sestavování účetní uzávěrky
3.5.6.
Inventarizace
3.5.7.
Inventura
3.5.8.
Výpočet a zúčtování daně z příjmů
3.5.9.
Uzavření účtů
3.5.10.
Zajištění bilanční kontinuity
3.5.11.
Účetní závěrka
3.5.12.
Audit
3.5.13.
Rozdělení výsledku hospodaření
3.5.14.
Vypořádání ztráty
4.
Makroekonomie
4.1.
Ekonomický systém a měření celkového výstupu ekonomiky
4.1.1.
Druhy systému
4.1.2.
Vlastnictví
4.1.3.
Ekonomický systém jako koloběh (schéma)
4.1.4.
Domácnosti
4.1.5.
Firmy
4.1.6.
Stát
4.1.7.
Makroekonomické výstupy
4.1.8.
Metody zjišťování HDP
4.1.9.
Nominální a reálný produkt
4.1.10.
Cenové indexy
4.1.11.
Hrubý národní produkt - HNP
4.1.12.
Ukazatel čistého domácího produktu
4.1.13.
Základní makroekonomické charakteristiky
4.2.
Makroekonomická rovnováha
4.2.1.
Východiska modelu důchod – výdaje
4.2.2.
Rovnováha v dvousektorové ekonomice
4.2.3.
Investiční multiplikátor
4.2.4.
Agregátní poptávka (AD)
4.2.5.
Agregátní nabídka (AS)
4.2.6.
Modely makroekonomické rovnováhy
4.3.
Reálná ekonomika v krátkém a dlouhém období
4.3.1.
Podstata a charakteristika ekonomického růstu
4.3.2.
Teorie ekonomického růstu
4.3.3.
Ekonomický cyklus
4.3.4.
Základní typy ekonomických cyklů
4.3.5.
Příčiny a důsledky ekonomických cyklů
4.3.6.
Inflace, její podstata a měření
4.3.7.
Příčiny a důsledky
4.3.8.
Nezaměstnanost, její formy a příčiny
4.3.9.
Phillipsova křivka
4.4.
Úloha státu v ekonomice, fiskální politika
4.4.1.
Hospodářská politika
4.4.2.
Monetární politika
4.4.3.
fiskální politika
4.4.4.
Státní rozpočet
4.4.5.
Nástroje a cíle fiskální politiky
4.4.6.
Magický čtyřúhelník
4.4.7.
stát a tržní ekonomika
4.5.
Trh peněz a monetární politika centrální banky
4.5.1.
Podstata peněz
4.5.2.
Formy peněz
4.5.3.
Bankovní soustava
4.5.4.
Poptávka po penězích
4.5.5.
Nabídka peněz
4.5.6.
Kvantitativní teorie peněz
4.5.7.
Cíle monetární politiky
4.5.8.
Vliv množství peněz v oběhu na ekonomiku
4.5.9.
Měnové agregáty, restriktivní a expanzivní monetární politika
4.5.10.
Přímé a nepřímé nástroje monetární politiky
4.5.11.
Povinné minimální rezervy
4.5.12.
Operace na volném trhu
4.5.13.
Diskontní sazba

Úryvek

"1. TRŽNÍ MECHANISMUS

Je základní koordinační mechanismus na trhu. Jde o vzájemné působení kupujících a prodávajících, jehož výsledkem je určení ceny a množství sledovaných statků (statek = výrobky a služby jež jsou předmětem směny)

Účastníci trhu o sobě nemají informace, TM vede k tomu, že se P a N shodnou na určitém množství a na určité ceně. Podmínkou je aby na sobě byly P a N nezávislé a aby fungovala tržní cena.

Subjekty, které se ho účastní = stát, domácnosti, firmy
Trží subjekty sledují různé cíle (např. užitek, zisk), mají odlišnou motivaci a do jejich chování se promítá mnoho vnějších vlivů.

- Stát - bere si od firmy daně a zároveň je jejím zákazníkem. Poskytuje firmám prostředí, kde mohou obchodovat.Od domácností si bere daně. Domácnostem zase dává transferové platby - přídavky na děti, důchody... Stát zaměstnává: státní zaměstnance - armáda, policie, učitelé... a zaměstnance státních institucí - ministerstva...)
- Domácnosti (zdrojem pracovní síly)
- Firmy (domácnostem platí mzdy a domácnosti od nich zase kupují výrobky a služby)

TRH= prostor setkání nabídky a poptávky
Dělí se:
1) Podle množství a druhu
Agregátní = zahrnují všechny služby
Dílčí = trh jednoho produktu, služby

2) Podle stupně organizování
Organizované = burza, Rm systém – existuje subjekt určující pravidla trhu a jejich dodržování (např. burza cenných papírů)
Neorganizované = ostatní (např. v rámci sousedské výpomoci)

3) Volné = kde nejsou stanovená pravidla předem, směna probíhá bez omezení
Vázané (regulované) = farmaceutika, energie, byty s regulovaným nájemným, pracovní síla, zbraně
4) Legální = oficiální
Nelegální = černý

5) Z hlediska transakcí:
trh výrob. faktorů - statky sloužící k výrobě dalších st. (primární– práce, půda, kapitál)
trh finanční - peněžní (devizové) a kapitálové (př.akcie, obligace, pokladnič.poukázky)
trh výrobků a služeb - ovlivňuje chování ekonom. subjektů


FUNGOVÁNÍ TRŽNÍHO MECHANISMU
Souhrn stavů a procesů, které vedou ke vzájemné koordinaci relativně nezávislých rozhodnutí o výrobě a spotřebě.

PRVKY TRŽNÍHO MECHANISMU
Vzájemným ovlivňováním jednotlivých prvků funguje tržní mechanismus

TRŽNÍ SUBJEKTY
NABÍDKA A POPTÁVKA
TRŽNÍ CENA (vyplývá z N a P)
TRŽNÍ KONKURENCE dokonalá – ideální vztahy mezi N a P = pouze teoretická, neexistuje"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 101 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Práce kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha elektronických zdrojů, např.: http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=OB_044.HTM; http://dumfinanci.cz/investovani/financni-derivaty; http://www.miras.cz/seminarky/word/makroekonomie-ks1.doc.; http://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-02-vydajovy-model.php; http://cs.wikipedia.org/wiki/Agreg%C3%A1tn%C3%AD_nab%C3%ADdka; http://www.seminarky.cz/Nastroje-fiskalni-a-duchodove-politiky-14043; http://ekonomie.topsid.com/index.php?war=hodnoceni_narodniho_hospodarstvi.
Okruhy ke státní bakalářské zkoušce - Vysoká škola hotelová v Praze, obor Hotelnictví.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15409
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse