Ekonomie a ekonomika

Kategorie: Ekonomie, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá ekonomií a ekonomikou. Vymezuje základní pojmy z ekonomie i ekonomiky. Nakonec popisuje tržní systém, kde vymezuje co je to nabídka, poptávka a jiné.

Obsah

1.
Ekonomie- základní pojmy
2.
Ekonomika- základní pojmy
3.
Tržní systém

Úryvek

"EKONOMIE - ZÁKLADNÍ POJMY
Ekonomie je spoleãenská vûda, která zkoumá nejobecnûj‰
í souvislosti v hospodáfiském Ïivotû spoleãnosti.
Zkoumá, jak spoleãnost vyuÏívá omezené
zdroje k v˘robû uÏiteãn˘ch statkÛ a jak tyto
statky rozdûluje mezi rÛzné skupiny sv˘ch ãlenÛ.
Potfieba je pocit nedostatku, kter˘ si subjekt uvûdomuje,
a usiluje o jeho pfiekonání (snaÏí se a pocit
nedostatku odstranit).
• potfieby nehmotné
• potfieby jednotlivce a kolektivní
• potfieby zbytné a nezbytné
Statek je produkt lidské práce, kter˘ je vhodn˘ k uspokojování
potfieb nebo k nûjaké chtûné ãinnosti
ãlovûka (napfi. k v˘robû v˘robkÛ). Statky dûlíme
podle nûkolika hledisek:
1.
• volné - máme je k dispozici v neomezeném mnoÏství
a jsou pouÏitelné ke spotfiebû bez dal‰í úpravy
(pfi. v pfiírodû)
• vzácné (statky ekonomické) - jsou dostupné pouze
v omezeném mnoÏství a patfií k nim v‰echny
statky, které lidé vyrábûjí (v˘robky)
2.
• spotfiební - slouÏí bezprostfiednû ke spotfiebû
• kapitálové - slouÏí k dal‰í spotfiebû
3.
• hmotné - materiální (urãené buì k dal‰í v˘robû =
v˘robní statky, nebo ke spotfiebû = spotfiební statky)
• nehmotné - du‰evní v˘tvory ãlovûka
SluÏby pfiedstavují kaÏdou uÏiteãnou lidskou ãinnost
uspokojující lidské potfieby sv˘m samostatn
˘m prÛbûhem bez jakéhokoliv zpfiedmûtnûní.
• sluÏby vûcné - jsou zamûfieny na obnovu hmotn
˘ch statkÛ (pfi. oprava auta)
• sluÏby osobní - jsou zamûfieny na ãlovûka (pfi.
léãba, v˘uka, obchod…)
O ekonomick˘ch statcích a sluÏbách fiíkáme, Ïe jsou
vzácné. Vypl˘vá to z omezen˘ch zdrojÛ, které má
lidstvo k dispozici pro jejich produkci. Tyto zdroje
naz˘váme jako v˘robní faktory neboli vstupy v˘-
roby.
Lidské v˘robní faktory:
• práce = cílevûdomá, zámûrná a úãelná lidská ãinnost.
MnoÏství práce je podmínûno poãtem lidí a
jejich schopnostmi, intenzitou práce a délkou pracovní
doby.
Pfiírodní v˘robní faktory:
• pfiírodní zdroje = napfi. pÛda
• kapitál = v podobû materiální (stroje, zafiízení,..),
nehmotné (technologie, pracovní postupy, knowhow...)
a penûÏní (akcie, obligace, finanãní depozita...)
KaÏd˘ v˘robní faktor pfiiná‰í pfii svém správném vyuÏití
jeho majiteli urãitou formu dÛchodu:
• v˘sledkem pouÏití práce je mzda
• pfiínosem kapitálu je zisk nebo úrok
• pÛda pfiiná‰í pozemkovou rentu
Vzácnost statkÛ a sluÏeb vede k tomu, Ïe lidé stále
hledají cesty, jak sniÏovat vzácnost (zvy‰ovat dostupnost
statkÛ). Proto je ekonomie ãasto definována
jako vûda o tom, jak se lidé rozhodují v
podmínkách vzácnosti a jaké ãinnosti vykonávají
k jejímu pfiekonání. Rozhodování lidí v podmínkách
vzácnosti probíhá na rÛzn˘ch úrovních
(rozhoduje kaÏd˘ jednotlivec, stejnû jako kaÏd˘
podnik nebo kaÏd˘ orgán státní moci a správy).
makroekonomie - zkoumá nejobecnûj‰í souvislosti,
a to pfiedev‰ím na úrovni celého národního hospodáfiství
(ukazatele: míra inflace, míra nezamûstnanosti,
ekonomick˘ rÛst, zahraniãní obchod,
HDP, HNP, obchodní a platební bilance)
mikroekonomie - zkoumá chování jednotliv˘ch ekonomick
˘ch subjektÛ, jsou to lidé nebo skupiny lidí,
které vystupují v ekonomickém Ïivotû:
• domácnosti = jednotlivci nebo rodiny, které mají
své potfieby a které hledají cesty, jimiÏ mohou získat
statky nebo sluÏby, které jejich potfieby uspokojí
• podniky = subjekty, které organizují v˘robu nebo
prodej v˘robkÛ ãi sluÏeb, aby dosáhly zisku
• stát = v‰echny orgány státu, které stanovují obecná
pravidla pro ekonomick˘ Ïivot spoleãnosti a
sledují jejich dodrÏování (parlament, vláda , ministerstva,
regionální a obecní úfiady); také tyto orgány
mají své potfieby
EKONOMIKA
– ZÁKLADNÍ POJMY
Ekonomika - je chápána jako oblast spoleãenské
praxe zahrnující pfiedev‰ím v˘robu statkÛ a sluÏeb,
ale také jejich rozdûlování, smûnu a spotfiebu.
Ekonomika vyuÏívá teoretick˘ch poznatkÛ ekonomie.
Pojem ekonomika je uÏíván v rÛzn˘ch v˘znamech:
ekonomika jako hospodáfiství - napfi. svûtová ekonomika
(svûtové hospodáfiství), ekonomika âR
(národní hospodáfiství), ekonomika podniku (podnikové
hospodáfiství)
ekonomika jako hospodafiení - ãinnosti, jeÏ s chodem
ekonomiky souvisejí (v podniku napfi. v˘roba,
zásobování, prodej, financování)
ekonomika jako hospodárnost - úãelnost vyuÏití
vstupních zdrojÛ v porovnání s dosaÏen˘mi v˘-
sledky (v podniku napfi. porovnání nákladÛ spojen
˘ch s v˘robou s v˘nosy z prodeje v˘robkÛ)
V národním hospodáfiství (v ekonomice urãité zemû)
rozli‰ujeme ekonomické sektory:
• primární - zahrnuje prvov˘robu (tûÏební prÛmysl,
zemûdûlství, lesnictví, rybolov)
• sekundární - zabezpeãuje v˘robu statkÛ (zpracovatelsk
˘ prÛmysl, stavebnictví)
• terciární - zahrnuje oblast sluÏeb pro v˘robu i pro
obyvatelstvo (obchod, doprava, spoje, cestovní
ruch, penûÏní sluÏby, zdravotnictví, ‰kolství, atd.)
Podle toho, jak˘mi mechanismy daná ekonomika
fie‰í základní ekonomické otázky „CO, JAK PRO
KOHO vyrobit?“ rozli‰ujeme následující ekonomické
systémy:
• zvykov˘ - o v‰em rozhoduje tradice
• pfiíkazov˘ - o v‰em rozhoduje stát a jeho orgány
(centrálnû fiízená ekonomika)
• trÏní - rozhoduje se pomocí cen, trhu, zisku a
ztrát, vzniku a zániku firem
• smí‰en˘ - trÏní systém doplnûn˘ rozhodováním
vlády - hospodáfiská politika státu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29240
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse