Ekonomie - otázky k SZZk


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozsáhlá práce je souborem 20 otázek ke státní závěrečné zkoušce z ekonomie. V úvodní části se autor zabývá náklady a příjmy firem. Poté zpracovává pojmy agregátní nabídka a poptávka. Dále se práce zabývá poptávkou po práci představenou z několika různých hledisek. Čtvrtá otázka řeší problematiku hospodářského cyklu. Následuje shrnutí o tom, jak docílit ekonomického růstu firmy s využitím různých zdrojů. Šestá otázka mapuje trh zboží a vysvětluje termín IS křivka. O platební bilanci a světové a domácí úrokové sazbě pojednává následující kapitola. První desítku otázek uzavírají témata monopolistický trh, charakteristika monopolu a oligopolu. Autor se dále soustředil na spotřebitele, na proces jeho rozhodování v běžné situaci nebo v rizikových podmínkách. Třináctá otázka je úvodem do ekonomie, kdy je představen předmět jejího zkoumání. Poté práce objasňuje teorii parity kupní síly a strukturu trhu práce se zaměřením na mzdy. Nechybí ani definování trhu výrobních faktorů, ani popis efektivnosti mechanismu dokonalé konkurence. Předposlední otázka vysvětluje inflaci, přes její druhy, stupně závažnosti až ke zjišťování její míry. Závěr patří změnám rovnováhy na trhu práce v důsledku změny nabídky práce.

Obsah

1.
Analýzy nákladů firmy v krátkém a dlouhém období
1.1
Vztahy mezi krátkodobými a dlouhodobými náklady
1.2
Vliv změny cen vstupů na náklady firmy
1.3
Analýza příjmů firmy
2.
Determinanty určující agregátní poptávku a agregátní nabídku
2.1
Porovnání keynesiánského a klasického přístupu
3.
Formování poptávky firem po práci a tržní poptávky po práci na dokonale konkurenčním trhu výstupu a dokonale konkurenčním trhu práce
3.1
Formování poptávky firem po práci a tržní poptávky po práci na nedokonale konkurenčním trhu zboží a dokonale konkurenčním trhu práce
3.2
Formování poptávky firem po práci a tržní poptávky po práci na nedokonale konkurenčním trhu výstupu a nedokonale konkurenčním trhu práce
4.
Hospodářské cykly
4.1
Fáze
4.2
Projevy a příčiny
4.3
Princip multiplikátoru a akcelerátoru
5.
Základní otázky růstového účetnictví
5.1
Ekonomický růst
5.2
Kapitálový koeficient
6.
Makroekonomická rovnováha
6.1
Trh zboží a křivka IS
6.2
Trh peněz a křivka LM
6.3
Současná rovnováha na trhu zboží a trhu peněz
7.
Platební bilance v otevřené ekonomice
7.1
Světová a domácí úroková sazba
7.2
Křivka BP a rovnovážná produkce
8.
Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci
8.1
Charakteristika monopolistické konkurence
8.2
Maximalizace zisku v SR/LR
8.3
Chamberlinův model monopolistické konkurence
8.4
Efektivnost monopolistické konkurence
9.
Rozhodování firmy v modifikovaných podmínkách oligopolu
9.1
Charakteristické rysy oligopolu
9.2
Základní východiska modelů oligopolu
10.
Rozhodování monopolu o výstupu a ceně
10.1
Charakteristické rysy monopolu
10.2
Volba optimálního výstupu monopolu
10.3
Stanovení ceny monopolem
10.4
Tvorba cen přirážkou
10.5
Monopolní zisk
10.6
Křivka nabídky monopolu
10.7
Cenová diskriminace
10.8
Alokační efektivnost monopolu
10.9
Regulace monopolu
11.
Rozhodování spotřebitele
11.1
Užitek a preference
11.2
Linie rozpočtu
11.3
Optimum spotřebitele
11.4
Individuální poptávka
11.5
Faktory ovlivňující poptávku
11.6
Důchodová a cenová elasticita poptávky
12.
Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika
12.1
Očekávaný výsledek a užitek
12.2
Optimální rozhodnutí v podmínkách rizika
12.3
Snižování rizika
12.4
Trh kapitálu
13.
Sledování makroekonomické výkonnosti
13.1
Základní makroekonomické agregáty
13.2
Hranice produkčních možností
13.3
Zdroje ekonomického růstu
13.4
Potenciální produkt
14.
Teorie parity kupní síly
14.1
Reálný měnový kurz
14.2
Parita úrokových sazeb
14.3
Determinace měnového kurzu na mezinárodním měnovém trhu
15.
Trh práce a mzdy
15.1
Agregátní poptávka po práci a agregátní nabídka práce
15.2
Příčiny nezaměstnanost
16.
Trh výrobních faktorů
16.1
Podmínky maximalizace zisku
16.2
Příjmové veličiny v analýze trhu výrobních faktorů
16.3
Nákladové veličiny v analýze trhu výrobních faktorů
17.
Volba technologie
17.1
Základní východiska analýzy firmy
17.2
Volba technologie
17.3
Technický pokrok
18.
Volba výstupu dokonale konkurenční firmou
19.
Zdroje inflace
19.1
Setrvačná inflace
19.2
Inflační šoky
19.3
Inflace tažená poptávkou
19.4
Inflace tlačená náklady
19.5
Zjišťování míry inflace
19.6
Stupně závažnosti inflace
19.7
Vztah mezi inflací a nezaměstnaností
19.8
Phillipsova křivka
19.9
Důsledky inflace
20.
Změna rovnováhy na trhu práce vlivem změny poptávky po práci
20.1
Změna rovnováhy na trhu práce vlivem změny nabídky práce
20.2
Důchodový a substituční efekt

Úryvek

"12. Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika (očekávaný výsledek, očekávaný užitek, optimální rozhodnutí v podmínkách rizika, snižování rizika, pojištění, diverzifikace), trh kapitálu (kapitál, spotřební rozhodování, investiční rozhodování, reálná a nominální úroková míra, investiční rozhodování a riziko)


RIZIKO je situace, kde ten, kdo se rozhoduje, zná všechny možné důsledky svého rozhodnutí a je schopen určit pravděpodobnost každého z nich. Důsledky musí být na sobě navzájem nezávislé a součet jejich pravděpodobností se za daných předpokladů rovná jedné. Pravděpodobnost vyjadřuje možnost, že nastane nějaký výsledek, přičemž v teorii rozhodování za rizika se používá:
- objektivní pravděpodobnost je založena na znalosti frekvence, s níž mají určité události tendenci nastávat např. hození mince, tažení karty z balíčku zamíchaných karet
- subjektivní pravděpodobnost je určitý dojem, že předpokládaný výsledek nastane. Tento dojem je založen na znalostech a zkušenostech člověka např. znalostech daného odvětví.

Spotřebitel v podmínkách jistoty rozhoduje mezi známými spotřebními koši a zvolí takový spotřební soubor, který mu přinese nejvyšší užitek. V podmínkách rizika se rozhoduje mezi několika možnostmi s různými výsledky, na všechny výsledky bere při svém rozhodování ohled, a to v závislosti na pravděpodobnosti, s níž mohou nastat. Nerozhoduje se tedy podle jistého, ale podle očekávaného výsledku.

1) OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK (EX) je střední hodnotou všech možných výsledků, tj. vážený průměr, kdy pravděpodobnost každého výsledku je brána jako váha. Očekávaný výsledek je:
kde πi je pravděpodobnost, že nastane důsledek Xi. Lidé zpravidla nevolí variantu, která jim přinese nejvyšší očekávaný výsledek, ale hodnotí při svém rozhodování současně užitek každého možného výsledku. Rozhodování v podmínkách rizika se za těchto předpokladů neřídí snahou maximalizovat očekávaný výsledek, ale snahou maximalizovat očekávaný užitek.

2) OČEKÁVANÝ UŽITEK (EU) náhodných výsledků je střední hodnotou užitku jednotlivých výsledků vážených jejich pravděpodobnostmi. Očekávaný užitek akce X, která má n důsledků Xj, jež nastávají s pravděpodobností πj, je

EU (X) = Σ U (Xj) . πj
j=1
VZTAH K RIZIKU
Při rozhodování v podmínkách rizika můžeme sledovat výši užitku spotřebitele z určitého množství peněz. Lidé se totiž v ochotě podstupovat riziko výrazně odlišují: mohou riziko vyhledávat nebo k němu mít naopak averzi, nebo jim může být lhostejné. Přístup k riziku je vyjádřen ve tvaru funkce užitku.

1) averze k riziku
je preferován jistý výsledek před rizikem se stejným očekávaným výsledkem. Averzi k riziku má člověk, který požaduje poměrně vysokou pravděpodobnost nejvyššího možného výsledku riskantní alternativy, aby byl indiferentní mezi jistou a riskantní alternativou.
Funkce užitku je konklávní, s rostoucími příjmy celkový užitek roste, avšak v klesající míře, tzn. pomaleji než důchod spotřebitele. To odráží klesající mezní užitek příjmu.

2) Vyhledávání rizika

Člověk, který riziko vyhledává, je ochoten podstoupit riziko relativně malé pravděpodobnosti nejvyššího možného výsledku riskantní alternativy.
Funkce užitku je konvexní, vyjadřuje rostoucí mezní užitek příjmu – užitek roste rychleji než důchod spotřebitele."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství schémat a tabulek. Čistého textu je cca 102 strany. Průměrná délka každé otázky je cca 6 stran. Text je místy kompilační.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19600
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse