Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Ekonomie - otázky ke SZZk 2/2

Ekonomie - otázky ke SZZk 2/2

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky ke státním závěrečným zkouškám se zaměřují na oblast ekonomie. Věnují se ekonomické rovnováze a jejím modelům, specifikují hospodářský cyklus a rozebírají inflaci i nezaměstnanost. Rozepisují se o monetární a fiskální politice, vymezují jejich nástroje, cíle a funkce. Dále se zabývají například měnovou politikou, financováním veřejného sektoru, majetkovou a kapitálovou strukturou podniku, či investováním. Kompletní seznam zpracovaných témat je uveden v desetinném obsahu. První část otázek se nachází zde Ekonomie - otázky ke SZZk 1/2.

Obsah

1.
Ekonomická rovnováha a její modely
1.1.
Základní předpoklady makroekonomické rovnováhy
1.2.
Makroekonomický koloběh a základní makroekonomické rovnice
1.3.
Modely ekonomické rovnováhy
1.4.
Klasický model ekonomické rovnováhy
1.5.
Rovnováha na trzích finální produkce a výrobních faktorů
1.6.
Keynesiánský model ekonomické rovnováhy
1.7.
Agregátní poptávka
1.8.
Spotřebitelská poptávka a spotřební funkce
2.
Ekonomický růst a hospodářský cyklus
2.1.
Ekonomická rovnováha a ekonomický růst
2.1.1.
Posun hranice produkčních možností
2.2.
Ekonomická síla a úroveň
2.3.
Zdroje a bariéry ekonomického růstu
2.4.
Ukazatele ekonomického růstu, koeficient růstu, tempo růstu
2.5.
Fáze, typy a příčiny vzniku cyklu
2.6.
Důsledky hospodářských cyklů
2.7.
Proticyklická politika
3.
Inflace a nezaměstnanost
3.1.
Ceny a inflace
3.2.
Typy a formy inflace
3.3.
Příčiny inflace
3.4.
Důsledky (efekty) inflace
3.5.
Inflace a nezaměstnanost
3.6.
Krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka
4.
Monetární politika státu
4.1.
Charakteristika monetární politiky a její podstata
4.2.
Bezprostřední a konečné cíle monetární politiky
4.3.
Nástroje monetární politiky a jejich účinnost
4.4.
Expanzivní a restriktivní monetární politika a její efekty
4.5.
Funkce centrální banky
5.
Fiskální politika státu (FP)
5.1.
Nástroje a cíle fiskální politiky
5.2.
Veřejné finance a státní rozpočet
5.3.
Multiplikační efekt státních nákupů výrobků a služeb
5.4.
Multiplikační efekt čistých daní
5.5.
Krátkodobé a dlouhodobé účinky expanzivní a restriktivní FP
5.6.
Rozpočtový deficit a ekonomické důsledky státního dluhu
5.7.
Způsoby krytí státního deficitu
6.
Mezinárodní obchod a vnější obchodní a měnová politika
6.1.
Důvody mezinárodního obchodu
6.2.
Důsledky mezinárodního obchodu na ekonomické procesy
6.3.
Vnější obchodní a měnová politika
6.4.
Cíle a nástroje vnější měnové a obchodní politiky
6.5.
Státní protekcionismus v mezinárodním obchodě
6.6.
Účinek cel
6.7.
Sklon k dovozu
6.8.
Vývozní multiplikátor
7.
Financování veřejného sektoru – školství, věda a výzkum
7.1.
Postavení škol ve veřejném sektoru, struktura školství
7.2.
Ekonomické problémy veřejných vysokých škol
7.2.1.
Financování regionálního školství
7.3.
Úloha vědy a výzkumu, státní vědní politika
7.3.1.
Organizace a instituce vědy a výzkumu
8.
Financování veřejného sektoru – zdravotnictví, sociální zabezpečení
8.1.
Státní zdravotní politika
8.1.1.
Modely organizace zdravotnictví
8.1.2.
Zdravotnická zařízení
8.2.
Současné modely sociálního zabezpečení
8.3.
Způsoby, orgány a základní formy sociálního zabezpečení
8.3.1.
Dávky státní sociální podpory
9.
Financování veřejného sektoru – justice, policie, obrana
9.1.
Hospodaření okresních soudů
9.2.
Hospodaření Ústavního soudu
9.3.
Hospodaření státního zastupitelství
9.4.
Hospodaření vězeňské služby
9.5.
Struktura policie
9.6.
Příjmy a výdaje městské policie
9.7.
Specifika obrany jako čistého veřejného statku, management obrany
10.
Podnik a podnikání
10.1.
Definice podniku a podnikání
10.2.
Typologie podniků
10.3.
Činnosti související se založením podniku
10.4.
Rozhodování o právní formě podniku
10.5.
Postup při zakládání podniku
10.6.
Zakladatelský rozpočet
10.7.
Podnikatelský záměr
10.8.
Životní cyklus podniku
11.
Majetková a kapitálová struktura podniku
11.1.
Dlouhodobý majetek
11.1.1.
Amortizace
11.1.2.
Odpisování dlouhodobého majetku
11.1.3.
Účetní a daňové odpisy
11.2.
Oběžný majetek
11.2.1.
Charakteristika, struktura, řízení oběžného majetku
11.3.
Kapitálová struktura
11.4.
Optimální kapitálová struktura
12.
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
12.1.
Náklady
12.2.
Výnosy
12.3.
Zisk
12.4.
Analýza bodu zvratu
12.5.
Struktura nákladů v kalkulaci
12.6.
Finanční analýza
12.6.1.
Rentabilita
12.6.2.
Aktivita
12.6.3.
Zadluženost likvidita
12.6.4.
Tržní hodnota
13.
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
13.1.
Investice a jejich druhy
13.2.
Financování investic
13.3.
Hodnocení efektivnosti investičního projektu
13.4.
Vliv úroků, daní a inflace na investiční rozhodování
13.5.
Riziko v investičním rozhodování
13.6.
Zdroje financování dlouhodobého majetku

Úryvek

"3. Modely ekonomické rovnováhy
Cílem modelů ekonomické rovnováhy je odpovědět na otázku, zda spotřebitelé, firmy a stát jsou ochotni vynaložit v určitém období méně, více nebo přesně tolik peněžních důchodů, kolik odpovídá vytvořenému národnímu produktu. Nesoulad mezi vynaloženými peněžními důchody a vytvořeným národním produktem má za následek nezaměstnanost, inflaci a nedostatečný ekonomický růst. Tyto hlavní makoek.problémy jsou v ek.teorii řešeny alternativně.
Máme k dispozici dva základní makroek.modely: klasický a keynesiánský. Ve své nejjednodušší podobě oba modely vycházejí z existence dvou ek.subjektů (domácností a firem) a čtyř trhů (trh statků čili finální produkce, trh práce, trh kapitálu, peněžní trh).

4. Klasický model ekonomické rovnováhy
V klasickém modelu zajišťuje cenová flexibilita rovnováhu na všech trzích.

Jednoduchý model klasické makroekonomie vychází z existence dvou ek.subjektů:
Firmy – vyrábějí spotřební předměty, služby a kapitálové statky a poptávají se po práci a uskutečňují investice.
Domácnosti – spotřebovávají výrobky a služby, nabízejí svou práci a spoří.

Klasický model vychází z existence čtyř trhů:
Trh statků: nabídka statků je určující pro spotřebitelskou poptávku C a investiční poptávku I;
Pracovní trh: konfrontace nabídky práce a poptávky po práci;
Kapitálový trh: nabídku kapitálu představují úspory S a poptávku po kapitálu investice I;
Peněžní trh: nabídka a poptávka po penězích.
Ceny i mzdy (všechny ceny) se přizpůsobují cenám na trhu.

5. Rovnováha na trzích finální produkce a výrobních faktorů.
ROVNOVÁHA NA TRHU PENĚZ
Při dané úrovni ekonomické aktivity (Y) a daných nákladech na převod aktiv (c), vyjadřuje negativně skloněná křivka poptávky po penězích efekt alternativních nákladů držby peněz (opportunity cost).
V naší analýze předpokládáme, že centrální banka řídí nabídku peněz. Pokud centrální banka nastaví nominální nabídku na určitou úroveň, úroková míra se přizpůsobí tak, aby vyčistila peněžní trh.


[graf]


Tento jednoduchý aparát může být použit pro vysvětlení krátkodobých vztahů mezi penězi a úrokovou mírou. Je to však pouze krátkodobý pohled, předpokládáme exogenní HDP, cenovou hladinu a inflaci (tyto veličiny se ve krátkém období mění velmi málo). Při konstantní inflaci budou platit následující výsledky, jak pro nominální tak pro reálnou úrokovou míru.

Rovnováha na trhu práce:
Předpokládá se inversní vztah mezi poptávkou po práci ze strany firem a reálnou mzdou. Reálná mzda roste s růstem peněžní mzdy a klesá s růstem cen výrobků a služeb.


[vzorec]


Závislost poptávky a nabídky práce na vývoji reálné mzdy:


[graf]"

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je 2 - 12 stran. Práce je psaná převážně v odrážkách. Obsahuje grafy, tabulky, vzorce a schémata. Rozsah čistého textu je cca 58 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21926
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse