Ekonomika

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ekonomie jako společenská věda - pojmy ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, ekonomické subjekty, členění ekonomické teorie, ekonomické subjekty, 3 základní ekonomické problémy, 3 základní ekonomické systémy, zákon vzácnosti a zákon ekonomie času, hranice produkčních možností. Trh - definice pojmu, dělení trhů, účastníci trhu, zákony trhu, rovnovážná cena, konkurence, hospodářská soutěž, selhání trhu. Základní makroekonomické pojmy - agregátní poptávka a nabídka, makroekonomická rovnováha, hospodářský cyklus, trh práce a politika zaměstnanosti. Národní hospodářství - hodnocení NH, magický čtyřúhelník, výkonnost (celkový produkt) NH a její měření, nominální a reálný národní produkt, meziroční srovnávání HDP, potenciální a skutečný hrubý domácí produkt, čisté ekonomické bohatství, problematika šedé a černé ekonomiky, ceny a inflace. Hospodářská politika - historické přístupy k roli státu v ekonomice, cíle HP, subjekty HP, funkce státu, nástroje HP. Zahraničně obchodní politika - protekcionismus a liberalismus – 2 základní přístupy k zahraničnímu obchodu, absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, bilance zahraničního obchodu, významné mezinárodní organizace ovlivňující mezinárodní obchod, Světová banka, mezinárodní ekonomická integrace, historické podmínky vzniku Evropská unie. Daňový systém ČR - základní pojmy daňové problematiky, daňová soustava ČR, principiální rozdíl přímé x nepřímé daně, daň z příjmů fyzické a právnické osoby. Nepřímé a majetkové daně - nepřímé daně (spotřební daň (SD), daň z přidané hodnoty), majetkové daně (daň z nemovitostí (DzN)), daň silniční, daň z dědictví a darování, daň z převodu nemovitostí. Bankovnictví v ČR - bankovní soustava v ČR, postavení ČNB, právní úprava, Bankovní rada ČNB, základní úkoly ČNB, základní nástroje ČNB, typy monetární (peněžní) politiky. Komerční (obchodní ) banky - postavení komerčních bank, základní cíl, pasivní (vkladové) operace Kbank, aktivní (úvěrové) operace Kbank, druhy úvěrů, zajištění návratnosti úvěrů, další služby Kbank. Finanční trh - podstata a struktura FT, peněžní trh, nástroje PT, portfolio CP. Kapitálový trh - nástroje KT, obchodování s CP. Živnostenské podnikání - pojem, právní úprava, všeobecné a zvláštní podmínky provozování, dělení Ž, živnostenské oprávnění, živnostenský rejstřík, živnost provozovaná průmyslovým způsobem. Obch. zákoník, spojování podnikatelů se vznikem PO podle Obch. zákoníku - základní pojmy z obecných ustanovení, obchodní společnosti a družstva, obchodní závazkové vztahy. Obchodní společnosti - veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost. Financování firmy - pojem, hlavní úkoly finančního řízení podniku, druhy financování, taktická a strategická finanční rozhodnutí – principiální rozdíly, cizí kapitál, výhody, nevýhody, použití krátkodobého a dlouhodobého cizího kapitálu, cash flow – vazba výkazu cash flow na účetní výkazy (rozvahu a výkaz zisků a ztrát). Investiční činnost podniku, technický rozvoj - pojem IČ, základní skupiny investic, rozhodující kritéria při volbě optimální investiční varianty, technický rozvoj, přístup k novým technologiím. Zásobovací činnost podniku I. - členění oběžného majetku, koloběh oběžného majetku, rychlost oběhu zásob, zásady racionálního zásobování, plán zásobování formou bilance, řízení zásob metodou ABC, normování zásob. Zásobovací činnost podniku II. - právní stránka obchodních vztahů, kupní smlouva, smlouva o dílo (SoD), obchodně právní odpovědnosti, logistika. Personální činnost podniku - pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr, mzda, formy základní mzdy, obligatorní příplatky, pracovní doba, doba odpočinku, minimální mzda, postup výpočtu čisté mzdy z hrubé mzdy. Marketing - pojem, cíl M, informační systém marketingu, segmentace trhu, marketingový mix (nebo také „4P“). Management - pojem, pojem manažer, úloha manažera podle úrovně řízení, řídící pyramida, manažerské funkce. Pojišťovnictví (P) - členění P z hlediska povinnosti jej uzavřít, trh pojišťovacích služeb v ČR, druhy komerčního pojištění, životní pojištění a penzijní připojištění.

Obsah

1.
Ekonomie jako společenská věda
2.
Trh
3.
Základní makroekonomické pojmy
4.
Národní hospodářství
5.
Hospodářská politika
6.
Zahraničně obchodní politika
7.
Daňový systém ČR
8.
Nepřímé a majetkové daně
9.
Bankovnictví v ČR
10.
Komerční (obchodní ) banky
11.
Finanční trh
12.
Kapitálový trh
13.
Živnostenské podnikání
14.
Obch. zákoník, spojování podnikatelů se vznikem PO podle Obch. zákoníku
15.
Obchodní společnosti
16.
Financování firmy
17.
Investiční činnost podniku, technický rozvoj
18.
Zásobovací činnost podniku I.
19.
Zásobovací činnost podniku II.
20.
Personální činnost podniku
21.
Marketing
22.
Management
23.
Pojišťovnictví (P)

Úryvek

"Eko 01 - Ekonomie jako společenská věda

Pojmy ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, ekonomické subjekty
Eko je věda, která se zabývá studiem souvislostí ekonomického života společnosti.

E-e předpokládá racionalitu v chování ekonomických subjektů.
Za ekonomicky racionální chování je považováno takové chování, které vede nejefektivněji ( = nejlevněji) a nejkratší cestou (= nejrychleji) k dosažení příslušného ekonomického cíle.

Ekonomie je tedy teoretická disciplína, která sleduje ekonomické jevy v ekonomické praxi – tedy v ekonomice

EKONOMIE x EKONOMIKA


Teoretická disciplína sledující ekonomické jevy v ekonomické praxi

Členění ekonomické teorie
1. makroekonomie
zabývá se chováním ekonomiky jako celku, tedy na úrovni státu – sleduje tedy hospodářský růst země, inflaci, nezaměstnanost,…

2. mikroekonomie
zabývá se chováním jednotlivých ekonomických subjektů (firem, domácností, státu) – zabývá se tedy tvorbou cen, fungováním trhů v prostředí konkurence, daněmi,…

Ekonomické subjekty
Nejvýznamnější ekonomické subjekty jsou:
1. Domácnosti
jsou rodiny nebo jednotlivci. Mají různé důchody (mzdy, platy, stipendia, renty z pronájmu pozemků, úroky z vkladů, starobní důchody,…) a tyto důchody vydávají na nákup spotřebních statků nebo mohou jejich část spořit a vzniklý kapitál různými způsoby investovat.

2. Firmy
jsou ekonomické subjekty, které podnikají. Cílem podnikání je vždy dosažení a maximalizace zisku.

3. Vláda (stát) – v této souvislosti se myslí též ministerstva, parlament a další orgány státní správy
je subjekt, který svojí činností velmi významně zasahuje do ekonomiky-
a) stát svými zákony a předpisy stanovuje obecná pravidla a podmínky ekonomické činnosti všech subjektů (např. ObchZ-kem, ŽZ-nem, Zákonem na ochranu hospodářské soutěže, zákony o všech daních, o sociálním a zdravotním pojištění,…)
b) stát nakupuje od firem ohromné množství statků pro státní správu, státní školy, zdravotnická zařízení, armádu, policii,…,investuje do dálnic, železnic,…
c) stát sám podniká formou státních podniků nebo má podíl ve velkých akciových společnostech"

Poznámka

Velmi přehledné a srozumitelné. Umožňuje velmi rychlou a snadnou orientaci.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4970
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse