Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elektrický proud v kovech

Elektrický proud v kovech


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou elektrický proud v kovech (elektrický proud jako jev a veličina, Ohmovy zákony, elektromotorické napětí, Kirchhoffovy zákony, výkon elektrického proudu...). V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Elektrický proud
2.
Elektronová vodivost kovů
3.
Ohmův zákon
4.
Elektrický odpor
5.
Elektrická vodivost
6.
Supravodivost
7.
Ampérvoltová charakteristika
8.
Elektromotorické napětí
9.
První Kirchhoffův zákon
10.
Joulovo teplo
11.
Výkon elektrického proudu
12.
Kontaktní napětí

Úryvek

"ELEKTRICKÝ PROUD je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem – např. v kovech jsou to volné elektrony a v roztocích elektrolytů ionty. Směr elektrického proudu je dohodou, nikoli fakticky, stanoven jako směr uspořádaného pohybu kladně nabitých částic. Pokud zůstává tento směr stálý, mluvíme o STEJNOSMĚRNÉM ELEKTRICKÉM PROUDU. Elektrický proud je také veličinou, která tento jev kvantitativně popisuje. Prochází-li nabité částice průřezem vodiče rovnoměrně, je proud konstantní. Jednotkou je AMPÉR.
 Vlastnost kovů vést elektrický proud se NAZÝVÁ ELEKTRONOVÁ VODIVOST KOVŮ. Elektrický proud v kovech vytvářejí pouze volné elektrony s dostatečnou energií (např. pro Cu to je 1,13 10-18J), kterým říkáme VODIVOSTNÍ ELEKTRONY.
 Elektrický proud procházející kovovým vodičem je přímo úměrný elektrickému napětí mezi konci tohoto vodiče – OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU. To znamená, že poměr napětí a proudu je konstantní. Tento poměr je vyjádřením veličiny ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTENCE) R. Hlavní jednotkou je OHM. Např. vodič má elektrický odpor 1 Ω, jestliže při napětí 1V mezi konci vodiče prochází vodičem proud 1A.
 Převrácená hodnota R se nazývá ELEKTRICKÁ VODIVOST G (konduktance), její jednotkou je SIEMENS."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy, vzorce a obrázky o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e44875aacb8.zip (770 kB)
Nezabalený formát:
Elektricky_proud_v_kovech.pdf (807 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse