Elektro-systémy

Kategorie: Elektrotechnika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na otázky z elektro-systémů ve slovenštině. Obsahuje několik otázek, které jsou vymezeny v obsahu.

Obsah

1.
Z fyziky a elektrotechnológie je známe, že existujú tri odlišné fyzikálne mechanizmy prerazenia PN riechodu
2.
V tranzistore sa používajú obidva druhy voľných nosičov náboja elektróny i diery, preto hovoríme o bipolárnom tranzistore.
3.
Podľa toho ktorú elektródu tranzistora priradíme vstupu respektíve výstupu zosilňovača, rozoznávame tri základné zapojenia tranzistora
4.
Tranzistory riadene elektrickým poľom FET (Field effect tranzistor) vytvárajú prúd nosiče iba jednej polarity, buď záporné elektróny alebo kladné diery (podľa typu tranzistora). Preto sa tieto tranzistory označujú ako unipolárne.
5.
Jednosmerné charakteristiky tranzistora vyjadrujú vzťah medzi jednosmernými prúdmi a napätiami tranzistora.
6.
Vstupné, prevodové a výstupné charakteristiky tranzistora v zapojení so spoločnom emitorom
7.
Tranzistor
8.
Jednosmerné obvodové veličiny zabezpečujú nastavenie pracovného bodu tranzistora. Nastaviť pracovný bod tranzistora znamená obvodovými komponentmi zosilňovača zabezpečiť požadované hodnoty prúdov elektród a napätí priechodov tranzistora.
9.
Cieľom stabilizácie pracovného bodu zosilňovača je udržať nezmenenú polohu pracovného bodu danú súradnicami jednosmerných napätí tranzistora. Zmenu polohy pracovného bodu následkom kolísania napätia napájania možno potlačiť dobrou stabilizáciou napätia napájania (stabilizátory zdrojov napájania). Zmena polohy pracovného bodu následkom zmeny teploty sa potláča stabilitou kolektorového prúdu t.j. potláča sa vplyv zvyškového prúdu a teplotného driftu napätia emitorového priechodu tranzistora. Známe sú nasledujúce metódy stabilizácie:
􀂃 jednosmerná prúdová záporná spätná väzba,
􀂃 zaradenie kompenzačnej diódy v emitorovom obvode tranzistora,
􀂃 použitie zdroja konštantného prúdu vo výstupnom obvode tranzistora (prúdové zrkadlo).
10.
Tri základné zapojenia bipolárneho tranzistora bez obvodov vonkajších zdrojov slúžiacich na nastavenie pracovného bodu.
11.
. Výkonové zosilňovače majú za úlohu zabezpečiť veľké zosilnenie elektrického výkonu. Doplňujúcimi požiadavkami sú tiež: • vysoká účinnosť (je dôležité ju zabezpečiť pretože veľká časť jednosmerného príkonu zo zdroja Ucc sa premieňa na teplo. prípadne na nastavenie pracovných bodov tranzistorov ) • vysoká vstupná impedancia • nízka impedancia záťaže • hodnota vstupnej úrovne napätia • šírka prenášaného pásma
12.
. Pracovný bod zosilňovača v triede B leží na mieste zániku kolektorového prúdu. Ak je stály jednosmerný pracovný prúd rovný nule výkonový stupeň pracuje v triede B a zosilňuje len jednu polaritu signálu. Každý tranzistor preberá na seba polovicu výkonu.
13.
Spätná väzba, prenos signálu v opačnom smere ako je základný smer signálu
14.
Vplyv spätnej väzby na napäťové zosilnenie: β- koeficient spätnej väzby, A
15.
Elektronický obvod, ktorý je zdrojom harmonického signálu sa nazýva oscilátor. Štruktúra oscilátora obsahuje dva typy prvkov: * aktívny elektronický prvok (tranzistor, tunelová dióda, operačný zosilňovač, atď.), * pasívne prvky R, L, C, ktoré určujú frekvenciu kmitov oscilátora. Podmienkou vzniku a udržania netlmeného harmonického signálu je kladná spätná väzba. Základné parametre oscilátora sú: * frekvencia oscilátora, * stabilita amplitúdy a frekvencie oscilátora, * preladiteľnosť oscilátora. Medzu oscilácií určujeme z podmienky F=0.
16.
Podľa vnútornej štruktúry možno zosilňovače rozdeliť na jednostupňové, viacstupňové a kombinované. Na dosiahnutie veľkých zosilnení sa používajú viaceré stupne, ktoré sa spájajú a vznikajú viacstupňové zosilňovače, kde výstupné napätie jedného stupňa je vstupným napätím nasledujúceho stupňa. Väzby medzi stupňami rozlišujeme: * priama – výhoda: prenáša aj signály nízkych frekvencií a jednosmerné veličiny; nevýhoda: súbežné nastavenie pracovného bodu oboch tranzistorov * RC
17.
Rozhranie operačného zosilňovača obsahuje: * neinvertujúci vstup, * invertujúci vstup, * výstup, * dva napájacie vývody, ktoré sa v schémach obyčajne nekreslia, * vstupy na kompenzáciu prenosovej charakteristiky a kompenzáciu driftov.
18.
Neinvertujúce zapojenie (zachováva fázu vstupného napätia) operačného zosilňovača: Vstupné napätie Ui vedieme na neinvertujúci vstup operačného zosilňovača.
19.
Operačný zosilňovač možno použiť na konštrukciu najrôznejších zariadení. Medzi lineárne aplikácie s operačným zosilňovačom patria
20.
. Usmerňovanie malých signálov napätia priamo polovodičovou diódou nie je možné. Preto takéto signály sa najprv zosilňujú a potom usmerňujú. V elektronickej praxi sa často používajú komparátory napätia. Ich úlohou je dvojstavovo vyhodnocovať, či neznáme napätie je väčšie alebo nie ako hodnota referenčného napätia, daná referenčným zdrojom.
21.
Bipolárny tranzistor v zapojení SE ako spínač
22.
Viacvrstvové spínacie súčiastky sú polovodičové súčiastky, ktoré obsahujú tri alebo viac PN priechodov. Tieto súčiastky majú 2 stabilné stavy, pričom sa dajú prepínať z blokovacieho nevodivého stavu do priepustného vodivého stavu. Od diód sa odlišujú schopnosťou ovládať nevýkonovým signálom riadiacej elektródy okamih vedenia prúdu vo výkonovom obvode súčiastky. Tieto súčiastky sa vyznačujú aj tzv. tyratrónovým zapínacím javom - po zapnutí zostanú vo vodivom stave až do určitého poklesu pretekajúceho prúdu.
23.
Výhody použitia optoelektronických systémov možno charakterizovať takto: • malé tlmenie prenosového prostredia , • veľká šírka prenášaného pásma, • necitlivosť na vonkajšie zdroje rušenia, • nevyžarovanie energie do okolitého prostredia, • malé rozmery a hmotnosť, • elektrická izolácia medzi vysielačom a prijímačom, • perspektívne nízka cena optických prenosových systémov.

Úryvek

"SE:
jednosmerný prúdový zosilňovací súčiniteľ pre zapojenie tranzistora so spoločným emitorom. Hodnota súčiniteľa β je omnoho väčšia ako 1. Znamená to, že prúdové zosilnenie tranzistora so spoločným emitorom je podstatne vyššie ako pri SB.
SC:
SB:


5. Tranzistory riadene elektrickým poľom FET (Field effect tranzistor) vytvárajú prúd nosiče iba jednej polarity, buď záporné elektróny alebo kladné diery (podľa typu tranzistora). Preto sa tieto tranzistory označujú ako unipolárne. Ak sa jedná o prenos signálu elektrónmi je to FET s kanálom N a pri prenose signálu dierami, je to FET s kanálom P.
Pripomenieme hlavné výhody FET tranzistorov: • Vstupný odpor je 1010 - 1015 Ω, vstupná kapacita 2 pF. • Z hľadiska výrobnej realizácie si vyžadujú podstatne menší počet výrobných operácií. Zatiaľ čo realizácia bipolárneho obvodu TTL si vyžaduje 140 výrobných operácií, je pre realizáciu podobného obvodu s FET-tranzistormi potrebné len 40 výrobných operácií. • Výstupný obvod je dokonale oddelený od vstupného obvodu. • FET - tranzistory vykazujú v nízkofrekvenčných i vysokofrekvenčných zosilňovačoch veľmi malý vlastný šum. • FET - tranzistory vykazujú malé nelineárne skreslenie. • FET - tranzistory vykazujú veľmi dobré spínacie vlastnosti. Výkonové FET - tranzistory stále častejšie nahradzujú bipolárne tranzistory pre obvodovú jednoduchosť a lepšie vlastnosti. Najzávažnejšie nedostatky FET tranzistorov sú: • Veľký rozptyl prahového napätia UT až niekoľko voltov (u bipolárnych tranzistorov cca 0,1V). • riziko poškodenia vstupu u IGFET-ov (MOSFET-ov). • Klasické FET tranzistory majú nižšiu hornú medznú frekvenciu ako bipolárne tranzistory. Tento nedostatok odstraňujú moderné typy FETov (napr. HEMT).6. Jednosmerné charakteristiky tranzistora vyjadrujú vzťah medzi jednosmernými prúdmi a napätiami tranzistora.
Vstupné/výstupné napätia a prúdy pre jednotlivé druhy zapojenia tranzistora:Popis pomocou y parametrov ( admitančné ): - charakteristiky nakrátko
hybridné charakteristiky:


Jedna premenná býva vyjadrená ako konštanta.Dostaneme súbor štyroch charakteristík:SB:7. Pri práci tranzistora so striedavým signálom sa prejavujú dynamické vlastnosti tranzistora, čoho dôsledkom je frekvenčná závislosť striedavých parametrov tranzistora. Príčinou sú barierové a difúzne kapacity PN priechodov tranzistora a tiež konečný čas prechodu nosičov vrstvami tranzistorovej štruktúry.
h21 sa mení s polohou prac. bodu a frekvenciou."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29447
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse