Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elektronový obal atomu

Elektronový obal atomu


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou elektronový obal atomu (atom a jeho modely v průběhu historie, kvantová čísla, interakce světla s elektronovým obalem a její využití, ...). V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Elektronový obal atomu

Úryvek

"Po objevu elektrolýzy a toho, že ionty v roztoku přenášejí záporný náboj, bylo nutné názory upravit. Nositele záporného náboje (elektron) nakonec objevil v roce 1897 J. J. Thomson a na základě tohoto objevu vytvořil tzv. THOMSONŮV MODEL ATOMU (též pudinkový model), který předpokládal, že atom je tvořen rovnoměrně rozloženou kladně nabitou hmotou, ve které jsou (jako rozinky v pudinku) rozptýleny záporně nabité elektrony.
 V roce 1911 Ernest Rutherford na základě ostřelování tenkých kovových folií alfa částicemi určil, že atom má záporný obal a kladné jádro. Z jeho experimentů také plynulo, že atomový obal zaujímá mnohem větší prostor než samotné jádro, ve kterém je ale soustředěna téměř veškerá hmotnost atomu (elektron má m = 9,1091 × 10-31 kg, kdežto později objevený proton má m = 1,67252 × 10-27 kg). Podle RUTHERFORDOVA MODELU se atom skládá z kladně nabitého hutného jádra, kolem kterého obíhají záporně nabité elektrony, obdobně jako planety obíhají Slunce (proto se tento model nazývá též planetární model atomu).
 BOHRŮV STACIONÁRNÍ MODEL upravil předešlý planetární tak, že elektrony mohou jádro obíhat jenom po kružnicích s určitým poloměrem – stacionárních drahách s určitou energií a že jejich energie se může měnit jen po určitých dávkách – kvantech (při přecházení mezi stacionárními drahami).
 V současnosti uznávaný model se nazývá kvantově
Co napsat a nakreslit na tabuli:
Thompsonův model:
Rutherfordův pokus:
spektroskopické symboly, zápis elektronové konfigurace:
0=s, 1=p, 2=d, 3=f
např. zápis elektronové konfigurace uhlíku je:
C: 1s2 2s2 2p2
+
-
-
-
-
mechanický. Podle něj elektrony patří do první generace leptonů (společně s elektronovými neutriny), jsou prozatím považovány za elementární (bez vnitřní struktury), mají vlastnosti částice i vlnění."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e91cfdabd29.zip (764 kB)
Nezabalený formát:
27._Elektronovy_obal_atomu.pdf (804 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse