Empirismus-

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na empirismus. Charakterizuje ho i jeho představitele.

Obsah

1.
Empirismus

Úryvek

"EMPIRISMUS
Název pro souhrn gnoseologick˘ch teorií vysvûtlujících
pÛvod, povahu, metody a platnost lidského
poznání ze smyslové zku‰enosti, empirie
= zku‰enost, která mÛÏe b˘t vnûj‰í i vnitfiní.
Smysl empirického uãení, kter˘ povaÏuje za jedin
˘ pramen poznání zku‰enost, spoãívá pfiedev‰
ím v popfiení jak˘chkoliv vrozen˘ch idejí (vrozené
ideje u Descarta) a jak˘chkoliv racionálních
pfiedpokladÛ, které (jako Kantovy kategorie
rozumu) ãiní teprve na‰i zku‰enost moÏnou.
Empirismus popírá absolutní, na zku‰enosti nezávislé,
pro v‰echny lidi a pro v‰echny ãasy platné
pravdy, popírá spolehlivost poznání, které
pfiekraãuje oblast zku‰enosti.
NedÛvûra v „rozumové pravdy“ ãasto ústí v racionální
skepticismus, hledající pramen v‰ech
omylÛ v ãinnosti rozumu (pozn. racionalisté naopak
zdÛrazÀují tzv. smyslové klamy).
Empirické poznání se t˘ká pfiedev‰ím poznan˘ch
jistot, ne nutnû pravd.
Základem smyslového poznání je vnímání - poãitek
- vjem - pfiedstava (pfiedstava je zafixování
poãitku a vjemu v na‰em vûdomí nezávisle na
ãase).
Za vûdeckou metodu poznání pokládají empirikové
obvykle indukci vycházející z pozorování a
experimentu.
JOHN LOCKE (1632-1704); anglick˘ filozof, studoval
na Oxfordu pfiírodní vûdy a lékafiství, teprve
pozdûji se dostal
k filozofick˘m problémÛm. Jako uãitel, rádce a lékafi
pÛsobil ve ‰lechtické rodinû.
• Rozprava o lidském rozumu - první rozsáhlé
dílo, ve kterém vyloÏil základy empirické filozofie
POZNÁNÍ (GNOSEOLOGIE)
Vnûj‰í svût zprostfiedkují smysly.
„Nic není v rozumu, co dfiíve nebylo ve smyslech.“
V‰e vnímáme pfies senzory - senzeisn. Locke je
zakladatelem senzualismu, kdy základem vnímání
jsou poãitky. Je to druh empirismu, zdrojem
na‰eho poznání je pouze vnûj‰í zku‰enost
skrze smysly (neuznává vnitfiní zku‰enost – proÏitky
a emoce).
Vnitfiní poãitky - sebe proÏívání oznaãuje jako reflection.
Senzeisn a reflection tvofií ideje v na‰í mysli, které
jsou zapisovány v rozumu. Rozum je jako
ãist˘ list papíru - tabula rasa (srovnej Aristoteles).
Zakou‰et mÛÏeme jen jednotlivá jsoucna. Na základû
zakou‰ení jsoucen tvofiíme pojmy, systémy
rodÛ a druhÛ.
Na‰e mysl zpracovává dva typy jsoucen:
• reálné esence - jednotlivá jsoucna
• nominální esence - abstraktní v˘razy a pojmy
Vûc, se kterou jsme se nikdy nedostali do kontaktu
- není (nepro‰la na‰imi smysly, nemÛÏe
b˘t v rozumu, tedy není).
Kvality tûles
Hmotn˘m tûlesÛm pfiisuzoval dva druhy kvalit:
• primární = velikost, tvar, pohyb a klid. Primární
kvality jsou reálnû existujícími vlastnostmi tûles,
které v nás vyvolávají adekvátní poãitky.
• sekundární = barva, vÛnû, svûtlo, chuÈ a zvuk.
Kvality sekundární jsou pouze v˘tvorem na‰í
psychiky.
Teorie státu
Vychází z my‰lenky spoleãenské smlouvy a pfiirozeného
práva.
• Dvû rozpravy o státû - v této knize vyjadfiuje
mínûní, Ïe lidé jsou si od pfiírody rovni, panovník
vládne ne z vÛle boÏí, ale z vÛle lidu.
Tím, Ïe lidé vytvofiili stát a smluvnû postoupili panovníkovi
moc, nezfiekli se svrchovanosti a mají
pfiirozené právo kontroly této své spoleãné moci.
Známkou ochrany lidsk˘ch práv je dûlba moci
mezi panovníkem a parlamentem, mezi rÛzn˘mi
orgány státní moci, aby Ïádn˘ nezískal absolutní
moc a nemohl ji zneuÏít proti pfiirozen˘m právÛm
ãlovûka.
Povinností státní moci je chránit pfiirozené svobody
obãanÛ a jejich vlastnictví.
• Rozumnost kfiesÈanství - v tomto spisu poukazuje
na to, Ïe náboÏenství musí b˘t ve shodû
s rozumem. Je-li proti nûmu, je nutné toto
náboÏenství odmítnout. Z kfiesÈanství lze pfiijmout
jen to, co potfiebujeme ke spasení.
GEORGE BERKELEY (1684-1753); pochází z Irska,
studoval na teologické fakultû, byl lektorem
fieãtiny a hebrej‰tiny. Ve filozofii navazuje na
Locka.
Domnívá se v‰ak, Ïe sekundární kvality (u Locka)
jsou bezprostfiednûj‰í a pÛvodnûj‰í neÏ kvality
primární. Primární kvality vnímáme prostfiednictvím
sekundárních kvalit.
„B˘t, znamená b˘t vnímán.“ = „Esse est percipi.“
Aby pro nás zaãalo nûco existovat, musíme to
nejprve vnímat, pociÈovat, proÏívat.
Mnoho vûcí neznáme, nemáme k nim Ïádn˘
„vztah“, neexistují pro nás, protoÏe se nestaly
souãástí na‰eho vûdomí - vnímat znamená brát
na vûdomí.
Mysl ãlovûka (subjektu) vytváfií svût. Ideje (vjemy
a poãitky toho, co jsme poznali) jsou jen v nás a
na nich stojí v‰e, co nás obklopuje, to je nበobraz
svûta (skuteãnost svûta).
Skuteãn˘m základem na‰eho svûta je na‰e vûdomí
- co je mimo na‰e vûdomí, nedokáÏeme zcela
poznat. Jakmile pfiestaneme vnímat, pfiestane
v‰e pro nás existovat.
Tûmito názory Berkeley ovlivnil moderní subjektivní
idealismus.
• Pojednání o základech lidského poznání -
hlavní dílo, ve kterém popsal základní senzualistick
˘ princip (viz v˘‰e)
Spoleãnost je podle nûj ovládána dvojicí mechanick
˘ch sil:
• odstfiedivostí - projevuje se lidsk˘m egoismem
• dostfiedivostí - vede ke sdruÏování lidí
Na tûchto úvahách vznikla pfiedstava spoleãnosti
jako mechanismu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29212
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse