Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Etický kodex sociálního pracovníka

Etický kodex sociálního pracovníka


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10

Charakteristika: Zápisky z přednášek se věnují etickým problémům a etickému kodexu sociálního pracovníka.

Obsah

1.
Profesionální etika
2.
Etický kodex sociálního pracovníka
3.
Etické problémy sociálního pracovníka
4.
Postupy při řešení etických problémů
5.
Typy sociální pracovníků
6.
Modelové situace
7.
Supervize

Úryvek

"Etický kodex sociálního pracovníka
- Matoušek – Metody sociální práce
- Etika sociální práce
1) profesionální etika
- etika = teorie morálky
o systém pravidel a norem zaručující společensky žádoucí chování a jednání
o usměrňování jedince ve společnosti
o hodnocení mravního jednání z hlediska dobra a zla
- profesionální etika
o soubor norem, požadavků a pravidel chování, závazných pro jednotlivé profese
o lékařská etika, novinářská etika, etika učitele
- etika sociální práce
o soubor norem, požadavků a pravidel chování sociálního pracovníka
o zahrnutí kladných, humanistických hodnot
2) etický kodex sociálního pracovníka
- v roce 1990 vznik Společnosti sociálních pracovníků ČR
o samostatná dobrovolnická organizace
o úkolem vytvoření etického kodexu
o východiskem normy asociace sociálních pracovníků z Velké Británie
o příprava kodexu v ČR započata v roce 1992
o konečné znění etického kodexu schváleno na konferenci v Ostravě 1. 1. 1995
- obsah
o etické zásady
o pravidla etického chování sociální pracovníka
 ve vztahu ke klientovi
 k zaměstnavateli
 ke kolegům
 k odbornosti
 ke společnosti
o etické problémy
o postupy při řešení etických problémů
3) etické problémy sociálního pracovníka
- Kdy vstupovat či zasahovat do života občana, jeho rodiny, skupiny, obce?
o např. z hlediska prevence či sociální terapie společensky nežádoucí situace
- Kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně výchovné působení?
- Kolik pomoci a péče poskytnou, aby stimulovaly klienta ke změně postojů?
- Kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a dávek sociální pomoci?
4) postupy při řešení etických problémů
- objasnění etického problému i hodnot a povinností v konfliktu
o střet hodnot
o střet povinností
- zamyšlení, kterých jednotlivců, skupin, organizací, se řešení dilematu dotkne
o člověk
o rodina
o organizace
- důkladná rozvaha všech možných způsobů jednání
o kladné i záporné efekty pro zúčastněné
5) aktuální etické problémy

Typy sociálních pracovníků
- nadšený
- vyhořelý
- byrokratický
- profesionální
Modelové situace
- úřad práce
- PPP
- dětské krizové centrum
- domov důchodců
Supervize
- Balintovské skupiny
- lékař Michael Balint: Lékař, pacient
- výběr případu
- představení případu
- dotazy ostatních
- fantazie ostaních
o Mám fantazii …
- doporučení
o Já bych na Tvém místě …
- Vyjádření protagonisty
o Oslovilo mě …"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51584d7be11ad.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Eticky_kodex_socialniho_pracovnika.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse