Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Etika - výpisky z přednášek

Etika - výpisky z přednášek


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek o etice. Definuje etiku jako vědní obor a zmiňuje východiska etiky a její uplatnění ve společnosti. Autor dále popisuje počátky etiky a první úvahy o ní ze strany antických filozofů (Aristoteles, Sokrates, Platon). V závěru jsou uvedeny názory křesťanského učení tak, jak je reprezentovaného Sv. Augustinem.

Obsah

1.
Definice etiky
2.
Etika v české společnosti
3.
Pojmy
3.1
Mravnost
3.2
Morálka
3.3
Etika
4.
Počátky etiky
5.
Počátky světské etiky
5.1
Aristoteles
5.2
Platón
5.3
Sokrates
6.
Sv. Augustin

Úryvek

"Počátky etiky

spojeny s náboženskou etikou: představuje počátky a zdroje etiky- náboženská etika má delší tradici než světská etika- nejvyšší autoritou není člověk (jako u světské etiky), ale Bůh, který je zdrojem norem a hodnot - základ náboženské etiky: pravidla platí absolutně, jsou nezpochybnitelné, člověk je nemůže měnit- v české společnosti negativní postoj k náboženskému jednání: chápáno pouze jako obchod (člověk dodržuje pravidla proto, aby za to byl posléze odměněn a došel spásy, chová se přitom účelově: člověk sice pravidla dodržuje, ale vnitřně s nimi souhlasit nemusí (pokrytectví), nerespektuje tedy boha jako původce pravidel)- judaismus, starý zákon: obsahují desatero + složitý systém pravidel chování- nový zákon: odlišný od starého zákona : snaha o zjednodušení a vnitřní naplnění pravidel (Ježíšova slova: nepřišel jsem zrušit, přišel jsem naplnit pravidla)- v novém zákoně se uplatňuje hlavní zásada: láska k bližnímu při jednání (nejde o pravidlo, ale o vnitřní postoj člověka: když se jím člověk řídí, automaticky naplňuje pravidla starého zákona -např. nepokradeš, nezabiješ,…)

Počátky světské etiky- zakladatelem etiky jako samostatného filosofického oboru byl
Aristoteles

- Aristotelovo pojetí etiky založeno na rozumu, zkušenosti
Základní etické otázky týkající se dobra a spravedlnostiAristotelovo pojetí dobra a spravedlnosti- dobrého lidského života je možné dosáhnout jen ve spolupráci s ostatními- při uskutečňování dobrého lidského života je nutná spravedlnost: zajišťuje každému to, co mu náleží- spravedlnost je mravní ctnost, představuje stav, kdy lidé jednají spravedlivě a přejí si to, co je spravedlivé- představuje střed mezi 2 krajnostmi: egoismem (přisvojuji si příliš mnoho dober na úkor druhých) a altruismem (jsem nespravedlivá vůči sobě) - spravedlnost je, když se člověk chová tak, že stejnou měrou myslí na sebe i na druhé- spravedlnost neuskutečňujeme jen u sebe, ale také ve prospěch druhých: spravedlnost spočívá v tom, že druhého uznáváme jako bytost, která má svá práva a zájmy- vzhledem k druhému se spravedlnost projevuje vnějším jednáním: rozhoduje, jak se člověk chová k druhému navenek, ne co si myslí (př. podstatné je, že člověk dluh splatil, ať rád nebo ne)

Platón- idea dobra je podle Platóna nejvyšším pojmem, zdroj všeho bytí, dává všemu bytí smysl - dobro je také zdrojem našeho vědění o dobru
- bezprostředně ideu dobra poznat nejde, ale jde pozorovat její účinky- typy dober: duševní, tělesná, hmotná dobra- duševní dobra mají přednost před tělesnými a hmotnými dobry - zla dělí na duševní (př. nespravedlnost a nevědomost), tělesná (př. nemoc), hmotná (př. chudoba)- kromě dobra a zla existují střední věci, které nejsou ani dobré, ani zlé (př. činnosti: jít, sedět; věci: dříví), mohou se podílet na dobrém i zlém, nebo stát zcela samostatně- vnější dobra jsou dobra jen pro dobré lidi: pokud je správně užíváme, tato dobra nám prospívají (pokud nevíme, jak je správně používat, ztrácí na své hodnotě)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a24b8bc8d3f7.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Etika_vypisky.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse