Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Etopedie - materiál ke zkoušce

Etopedie - materiál ke zkoušce


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje soubor vypracovaných okruhů k dílčí zkoušce z Etopedie. Základní přehled pojmů z Penologie jako jsou proces uvěznění, typy vězňů, odměny a tresty nebo personál vězňů.

Obsah

1.
Typy vězňů
2.
Poruchy chování ve vězeňském prostředí
3.
Klasifikace vězňů z hlediska představovaných rizik
4.
Typologie násilníka
5.
Vnější a vnitřní diferenciace vězeňství, odměny a tresty, osobnost pachatele trestných činů, program zacházení
6.
Výkon trestu odnětí svobody, druhy trestů, typy věznic, zvláštnosti VTOS u mladistvých
7.
Základní právní a materiální jistoty odsouzeného, zacházení s vězni, resocializační programy, prizonozace a postpeniterciální problémy

Úryvek

"Normy ve vězněné populaci, které jsou porušovány nebo prosazovány:
- ve vztahu k obecným sociálním normám (obyčeje, mravy, zákony, tabu)
- ve vztahu k personálu (možný cíl: nevyvolat protitlak)
- ve vzájemných vztazích mezi vězni
- vnímat, jak je vězeň vůči věz. subkultuře vymezen – specifická hierarchie (King – barákovej, …)

Vybrané hodnoty a normy, které zvyšují sociální status vězně u násilníků a negativných jedinců:
- závažnost spáchaného trestného činu
- vězeňská demografická osobní historie vězně
- doba strávená celkově ve výkonu trestu i délka doby strávené v konkrétní věznici
- participace na formách organizovaného zločinu
- solventnost vězně
- schopnost opatřit zakázané a nedovolené věci nebo disponování těmito věcmi
- schopnost nebo možnosti ovlivnit rozhodování zaměstnanců VS, styk a vazby na zaměstnance /nezaměňovat s korupcí personálu
- vnější osobní znaky – vyvinutá muskulatura, ovládání bojových umění, schopnost zjednat si respekt násilím, tetováž
- osobní penitenciární historie vězně – známý útěkář a organizátor či účastník vzpoury, pachatel útoku na zaměstnance VS
- mediálně známí vězni- podvodníci, defraudanti, nájemní vrazi, útěkáři atd. a jejich častá nekritická popularizace sdělovacími prostředky
- prestiž pracovního zařazení

Typické vězeňské tetáže:
tečka na pravé tváři – opava, věznice pro mladistvé
tetáž na obličeji – valdice, mírov
křížky na prstech – dle odsezených let
křížek mezi palcem a ukazovákem – více než 10 let
apod.
barevné tuže – bylo výjimečné – špatně se shánělo

Poruchy chování ve vězeňském prostředí
I.typ klasifikace
- chování připomínající duševní poruchu či nemoc = adaptační poruchy při vzetí do stavby, či při převozu do jiné věznice
- Somatizace
- Hypochondrie
- Deprese
- Hysterie
- chování účelového a protestního charakteru
- Automutilace
- Suicidální pokusy
- Odmítání stravy
- Simulace som. potíží
- násilná jednání a jiné agrese
- Šikana
- Násilí a jiné adrese (pomluvy, výhružky) mezi vězni
- Násilí a jiné agrese vůči personálu
- Ničení věcí
- Podněcování nepřátelství
- Provokování nekázně
- neagresivní poruchy chování
- krádeže spoluvězňům
- šíření drog
- odchylné uspokojování potřeb
- chování vyplývající z tlaku vězeňské subkultury (skupinový konformismus)

(75% vězňů do 45 let věku)

II. typ klasifikace
- Autoagresivní poruchy chování
- verbální – sebenadávání, sebeobviňování
- fyzické – tetování, sebepoškozování, sebevraždy
- Heteroagresivní poruchy chování
- verbální – ironie, zesměšňování, pomluvy, nadávky, svalování viny, křík, vyhrožování , nadávání
- fyzické – destrukce, výtržnictví, rvačky, násilí
- Asociální poruchy chování ve vězení
- hladovky, sebevraždy, sebepoškození, tetování, nepřímé formy poškozování vězňů (obviňování, podněcování, nepřátelství, výroba, obstarávání a požívání drog, nepřímé poškozování personálu (schválnosti, pomluvy, křivá obvinění, stěžovatelské kampaně, atd."

Poznámka

UHK

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54badec81fce1.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Typy_veznu.doc (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse