Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Ettore Bioca: Sama mezi indiány

Ettore Bioca: Sama mezi indiány


Kategorie: Antropologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií, Praha 5 - Jinonice

Charakteristika: Práce pojednává kulturu a zvyky Yanoámů, indiánů žijících v oblasti pralesa mezi Brazílií a Venezuelou. Vychází z díla Sama mezi indiány antropologa Ettore Biocca a jednotlivé poznatky ilustruje vzpomínkami Heleny Valero, která mezi Yanoámy strávila dvacet let svého života.

Obsah

1.
Úvod
2.
Každodenní život indiánů
3.
Vzájemné střetávání indiánských kmenů
4.
Duchovnímu svět Yanoámů
5.
Závěr

Úryvek

"Úvod
V knize Sama mezi indiány zaznamenal etnograf Ettore Biocca životopis Heleny Valero, která mu svůj příběh sama vypověděla. Umožnil tak čtenářům nahlédnout do života a kultury Yanoámů, Indiánů žijících v pralese mezi Brazílií a Venezuelou. Valero žila mezi Yanoámy přibližně od svých dvanácti let, kdy byla unesena muži z kmene Kohorošiwetariů. Naučila se jejich řeči i zvykům, dospěla mezi nimi, stala se manželkou a matkou. Její vazba ke „světu bílých“ se ale nikdy zcela nevytratila a také Yanoámové ji po celou dobu znali jako Napaňumu, bílou ženu. Po mnoha letech od Indiánů i se svými čtyřmi syny odešla. Znovu si osvojila svou mateřskou řeč a v době, kdy se s ní na jedné ze svých výprav setkal Ettore Biocca, již byla schopna podat ojedinělé svědectví a osvětlit tak do té doby neprozkoumaná místa ze života Yanoámů.
Kniha je rozdělena do tří částí. V první části popisuje Valero události od svého prvního kontaktu s Indiány až po setkání s kmenem Namoeteriů a jeho náčelníkem Fusiwem, který se měl později stát jejím manželem. Období, které prožila jako Fusiwova manželka, je věnována druhá část knihy, která končí smrtí Fusiwa. V poslední části hovoří Valero o životě se svým druhým manželem, Akawem z kmene Punabueteriů, o svém hledání cesty k „bílým“ a nakonec také o návratu k nim.
Svůj referát jsem však nepojala jako převyprávění příběhu Heleny Valero. Myslím si, že jeho podání v knize je cenné především pro svou autentičnost, které žádné převyprávění nemůže docílit. Místo toho bych se chtěla zaměřit na poznatky o Yanoámech, které lze mezi vzpomínkami Valero nalézt, a na okamžiky z jejího života, které s nimi souvisí. Referát je rovněž rozdělen na tři části, ve kterých se však kapitoly z knihy prolínají. První část je věnovaná každodennímu životu Indiánů v jednom kmeni; způsobům získávání obživy, stavění obydlí i příbuzenským vztahům. Druhá část se zabývá vzájemným střetáváním různých indiánských kmenů, jejich přátelským setkáváním i válčením. Ve třetí části práce se věnuji duchovnímu světu Yanoámů, šamanismu a víře v nadpřirozeno.

I.
Mezi zvyklostmi Indiánů různých kmenů mohou být jistě drobné rozdíly. Co se týče stravy, záleží především na tom, jak hojně se co v které oblasti vyskytuje. Významnou složkou obživy je maso. Muži se vydávají na lov, aby mohli zpátky donést maso divokých prasat, opic, tapírů, pásovců i ptáků. Ženy se musejí spoléhat především na úlovek svých manželů. Rybolov oproti tomu není výhradně mužskou ani ženskou záležitostí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514ec51e60bf1.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
E_Bioca_Sama_mezi_indiany.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse