Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropská ekonomická integrace - výpisky z přednášek

Evropská ekonomická integrace - výpisky z přednášek


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma evropská integrace a environmentální ekonomika. Text seznamuje s integračními tendencemi současného světa a legislativou EU. Popisuje nejen jednotlivé instituce EU a jejich cíle, ale také vnitřní trh EU, i hospodářskou a měnovou unii EU. Zabývá se politikami EU a jejím rozpočtem. Závěr se věnuje environmentální problematice.

Obsah

1.
Integrační tendence současného světa
1.1.
Globalizace
1.2.
Regionalizace
1.3.
Integrace
1.3.1.
Integrační stupně
1.3.2.
Integrační uskupení ve světě
2.
Historie evropské integrace
2.1.
Teorie evropské integrace
2.2.
Počátky integrace
2.3.
Západoevropská unie
2.4.
Evropského hospodářského společenství
2.5.
Sdružení volného obchodu EFTA
2.6.
Vznik ES
2.7.
Formování Evropské unie
2.8.
Jednotný evropský akt (JEA)
2.9.
Smlouva o EU
2.10.
Další vývoj EU
2.11.
Amsterdamská smlouva
3.
Legislativa EU a rozhodovací proces
3.1.
Právo Evropské unie
3.1.1.
Komunitární právo
3.1.2.
Další akty a dokumenty
3.1.3.
Unijní právo
3.2.
Legislativní procedury
4.
Instituce EU
4.1.
Evropská rada
4.2.
Rada EU – Rada ministrů
4.3.
Evropská komise
4.4.
Evropský parlament
4.5.
Evropský účetní dvůr
5.
Vnitřní trh EU
5.1.
Vývoj budování vnitřního trhu
5.2.
Netarifní omezení
5.3.
Bílá kniha o dobudování vnitřního trhu
5.4.
Jednotný evropský akt
5.5.
Evropský hospodářský prostor a vnitřní trh
5.6.
Základní ekonomické svobody
5.7.
Volný pohyb zboží
5.8.
Volný pohyb osob
5.9.
Volný pohyb kapitálu
5.10.
Volný pohyb služeb
5.11.
Vnitřní trh pro 21. století
5.12.
Posun v budování jednotného trhu - shrnutí
6.
Hospodářská a měnová unie (HMU) EU
6.1.
Historie HMU
6.2.
Evropský směnný mechanismus (ERM)
6.3.
Koncepce HMU
6.4.
HMU a Maastrichtská smlouva
6.5.
Evropský systém centrálních bank
6.6.
Evropská centrální banka
6.7.
Realizace HMU
6.8.
Pakt stability a růstu
6.9.
Realizace HMU
7.
Politiky EU
7.1.
Společná obchodní politika
7.2.
Společná zemědělská politika
7.3.
Společná dopravní politika
7.4.
Regionální politika
7.4.1.
Strukturální fondy – ERDF
7.4.2.
Strukturální politika 2000 – 2006
7.5.
Politika životního prostředí
7.6.
Energetická politika
7.7.
Politika evropského sousedství
8.
Rozpočet EU
8.1.
Příjmy rozpočtu
8.2.
Výdaje rozpočtu
8.3.
Britský rabat
9.
Náplň environmentální ekonomiky a trvale udržitelného rozvoje
9.1.
Environmentální ekonomika
9.2.
Udržitelný rozvoj
9.3.
Podmínka udržitelnosti
9.4.
Indikátory udržitelného rozvoje OECD
9.4.1.
Indikátory zdrojů
9.4.2.
Indikátory životní úrovně
9.4.3.
Indikátor udržitelného rozvoje OSN
9.4.4.
Agregované indikátory
9.4.5.
Ekologická stopa
10.
Globální řešení environmentálních otázek
10.1.
Agenda 21
10.2.
Summit země II
10.3.
Summit země III
10.4.
Kjótský protokol
10.5.
Místní Agenda 21
11.
Environmentální politika EU
11.1.
Environmentální politika ve smlouvách
11.1.1.
Amsterdamská smlouva: cíle
11.2.
Principy ekologické politiky
11.3.
Akční programy
11.3.1.
Šestý environmentální akční program
11.3.2.
Cardiffský proces
11.3.3.
Lisabonský proces
11.3.4.
Summit v Goteborgu
11.4.
Cíle a opatření v prioritních oblastech

Úryvek

"Teorie evropské integrace
Fedederalizmus
(Benelux, Francie, Rakousko, Německo, Itálie)
Mezivládní spolupráce
(Velká Británie, Dánsko, Norsko, Island) – dohoda na mezinárodní bázi
Marshallův plán
Americký program pro hospodářskou obnovu Evropy (zemí „na západ od Uralu“)
Marshallův plán byl americký program pro hospodářskou obnovu Evropy. Projekt byl
postavený na finanční a materiální pomoci Evropě (poprvé prezentován americkým státním
tajemníkem generálem Marshallem v roce 1947 na Harvardské univerzitě).
Plán spočíval v poskytnutí příspěvku 12,5 mld. USD v letech 1948 - 1952. Pro USA
představoval plán rovněţ moţnost vybudování obchodních vztahů a strategických vazeb,
umoţnil vstup americkým podnikům na evropský trh.
Součástí plánu byla snaha vytvořit předpoklady pro spoluúčast evropských zemí na udrţování
míru.
Marshallův plán byl otevřeným programem, byl však odmítnut SSSR a následně státy pod
sovětským vlivem, včetně Československa. Stal se tak i politickým nástrojem a významným
momentem studené války.
Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci
Zaloţena 1948 v evropských státech s trţním hospodářstvím
- Distribuce hospodářské pomoci a řízení s ní související agendy
- Odstraňování kvót a tarifů, zavádění platebního mechanismu, poradenství v otázkách
zahraničního obchodu
- Diskusní fórum, kde se dále rozvíjela myšlenka sjednocení
(SSSR v roce 1949 zaloţil RVHP)
Počátky integrace
Bruselská smlouva (1948) – měla vytvořit obrannou alianci členských států. Důvodem byla
jednak obava z moţného znovuzrození německého militarismu, ale především z vývoje ve
střední a východní Evropě (posledním impulsem pro podpis smlouvy byl údajně převrat v
Československu). Státy si přislíbily vzájemnou pomoc a společný postup v případě napadení.
Vzniká tzv. Západní unie.
Benelux Belgie, Nizozemí, Lucembursko), Francie, Velká Británie
Důvody: obavy ze znovuzrození německého militarismu, vývoj ve střední a východní Evropě
NATO (1949) - USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Benelux, Norsko, Dánsko,
Portugalsko, Itálie, Island
Evropa ztrácí hospodářský význam oproti USA
Evropské společenství uhlí a oceli - ESUO
Vytvoření společného trhu pro produkci uhlí a oceli
1950 Monnetův plán představil Schuman
Smlouva mezi šesti státy (Francií, Německem, Itálií, Holandskem, Belgií a Lucemburskem)
byla podepsána 18.4.1951 v Paříţi (Paříţská smlouva), vstoupila v platnost 27.7.1952 po
6
ratifikaci členskými státy. Vzniká Evropské společenství uhlí a oceli, ESUO, nazývaná téţ
jako „Montánní unie".
Negace – VB, severské státy – upřednostňují spolupráci s USA
Význam společenství
Ozdravení ekonomiky
Politický význam
Institucionalizace i u nečlenských zemí
ESUO přispělo k ozdravení ekonomiky, zvýšení produkce uhlí a oceli. Vliv ESUO ovšem
nelze jednoznačně posoudit, protoţe oţivení nastalo i v ostatních evropských zemích.
Zaloţení ESUO mělo i značný politický význam. Rozvíjela se spolupráce bývalých
protivníků. Nečlenské země zakládaly svoje mise u Vysokého úřadu v Lucemburku, v jisté
míře došlo k institucionalizaci obchodu i u zemí, pro něţ bylo členství v ESUO nepřijatelné.
ESUO vyřešilo obavy Francie z moţné agrese Německa."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata, grafy a grafiku.
Práce je ve formátu Adobe Acrobat *.pdf.
Text je barevně členěn.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: ww.strediskoczuhk.cz/doc/eiee2005.pdf; www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=6...; http://www.skolaekonom.cz/0X/data/la017/attach/Blok%204.pdf?PHPSESSID=drbxccke.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18404
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse