Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Exekuce a vymáhání - bakalářská práce

Exekuce a vymáhání - bakalářská práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou jednotlivých činností exekuce a insolvenčního řízení. Práce je tematicky rozčleněna do tří částí. V úvodu se autor zabývá teoreticko-metodologickou částí, kde jsou uvedeny a objasněny základní pojmy. Druhá část je věnována především praktickému zaměření práce a popisu výkonu exekučního a insolvenčního řízení. Závěr pojednává o návrhové části, kde jsou uvedeny možné postupy jak se s exekucemi a vymáháním vypořádat či snížit jejich dopady.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Cíl bakalářské práce
1.2
Specifikace řešeného problému
1.3
Použitá teoretická východiska
1.4
Způsob shromáždění dat
2.
Analytická část
2.1
Exekuční řízení
2.1.1
Správní a daňové exekuční řízení
2.1.2
Součinnost třetích osob
2.1.3
Postup banky při exekuci
2.1.4
Exekuční řízení dle OSŘ
2.1.4.1
Pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí
2.1.4.2
Prohlášení o majetku
2.1.4.3
Nařízení výkonu rozhodnutí
2.1.5
Exekuční řízení dle zákona o soudních exekutorech
2.1.6
Současná praxe při výkonu rozhodnutí
2.1.7
Exekuce věcí nepodléhajících výkonu rozhodnutí
2.1.8
Odvoz věcí z bytu, které nepatří povinnému
2.1.9
Exekuce sociálních dávek
2.1.10
Správní orgány vymáhají pomocí soudních exekutorů
2.2
Osobní bankrot
2.2.1
Kdo může být oddlužen?
2.2.2
Jak správně podat návrh
2.2.3
Způsoby oddlužení
2.2.4
Doba a výše oddlužení
2.2.5
Povinnosti dlužníka
3.
Návrh novely zákona o soudních exekutorech
4.
Závěr
5.
Přílohy
5.1
Základní právní pojmy
5.2
Rozsah srážek
5.3
Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí
5.4
Vymáhání daňových nedoplatků
5.5
Provedení výkonu rozhodnutí
5.6
Zastavení výkonu rozhodnutí
5.7
Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí
5.8
Společná ustanovení - § 38 odst. 6 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách
5.9
Společná ustanovení - § 38 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách
5.10
Součinnost třetích osob
5.11
Označení správce daně
5.12
Provozní požadavky
5.13
Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu
5.14
Vzory úředních dokumentů

Úryvek

„Jak správně podat návrh
Návrh na povolení oddlužení musí být podle insolvenčního zákonu a vyhlášky č.311/2007sb., podán na formuláři k tomu určeném. Ten poměrně přesně stanoví, co by měl dlužník v návrhu uvést a jaké přílohy je nutné k návrhu přiložit. Pokud bude návrh podán bez všech nutných náležitostí, ukládá zákon soudu povinnost, aby vyzval dlužníka k odstranění všech nedostatků a poučil ho jak má při nápravě postupovat. Pokud tak dlužník neučiní a neodstraní nedostatky ve lhůtě sedmi dní, má soud povinnost návrh zamítnout a prohlásí na dlužníka konkurs. Je tedy nutné, aby se dlužník snažil podat návrh se všemi potřebnými náležitostmi a přílohami.
Způsoby oddlužení
Způsoby oddlužení jsou v podstatě dva.
- prodej majetku dlužníka
- splátkový kalendář
Volit mezi těmito způsoby však nemůže dlužník sám, ale jeho věřitelé. V návrhu na povolení oddlužení musí dlužník věřitelům garantovat, že v průběhu oddlužení uhradí minimálně 30% z částky, kterou je dlužen a to jak v případě prodeje majetku, tak při určení splátkového kalendáře. Oddlužení ve formě splátkového kalendáře tedy předpokládá, že dlužník bude odvádět svým věřitelům větší část svého příjmu, ale současně stanovuje, že věřitelé budou uspokojováni i z majetku, který slouží k zajištění jejich pohledávek (např. dům pořízený na hypotéku).
Dále je dlužník povinen prodat veškerý svůj majetek, který nabude v procesu oddlužení, tedy i majetek, který zdědí nebo dostane darem a výtěžek z prodeje použít jako mimořádnou splátku pro věřitele. Dlužník je povinen odvádět příslušné splátky, ze všech finančních prostředků, které získá. Oddlužení se tedy dotkne všech jeho příjmů a to i mateřské, rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení, vdovského důchodu, stipendia, daru apod. Dlužník nesmí v průběhu oddlužení zatajit jakýkoliv svůj příjem.
V případě porušení těchto pravidel dlužníkem a pokud soud tuto skutečnost zjistí, je toto dlužníkovo jednání důvodem ke zrušení schváleného oddlužení a poslání dlužníka do konkursu.
Pokud nemá dlužník dostatek majetku nebo dostatečný příjem, aby byl schopen uhradit 30% pohledávky, ale je schopen se domluvit se svými věřiteli na menší částce splátky. Musí si předem opatřit souhlas věřitelů a to formou hlasování na hlasovacím lístku.

Doba a výše oddlužení
Délka procesu oddlužení je závislá na způsobu, jakým bude oddlužení probíhat. Zákonem stanovená doba pro oddlužení je 5let a za tento časový úsek je dlužník povinen splatit minimálně 30% svých závazků. Z toho vyplívá skutečnost, že pokud dlužník splatí své pohledávky v období například dvou let, není zproštěn hradit dále své závazky a pokračuje ve splácení až do doby pěti let, nebo do splacení 100% pohledávky.
Další jistotu, kterou má dlužník v případě, že mu je oddlužení povoleno, je skutečnost, že v období pěti let přijde o veškerý svůj majetek, který právě vlastní, a to včetně majetku, který je ve společném vlastnictví manželů a o téměř veškeré příjmy, které po tuto dobu vydělá.
Povinnosti dlužníka
Insolvenční zákon klade i v průběhu oddlužení na dlužníka vysoké nároky a ukládá mu spoustu závazků a povinností, při jejichž neplnění vzniká dlužníkovi riziko, že schválené oddlužení bude soudem zrušeno a na dlužníka bude prohlášen konkurz.
Mezi povinnosti dlužníka patří:
• povinnost udržovat si pravidelný zdroj příjmů
• nezatajovat žádné své příjmy
• odvádět věřitelům z těchto příjmů řádnou část
• chovat se tak, aby mu nevznikl další závazek, který by nemohl být ve lhůtě splatitelný ( pokuta, apod.).
Dlužník si musí dále uvědomit, že osvobození od placení zbylých závazků není definitivní, ale dlužník o něj může přijít. Pokud soud zjistí v průběhu tří let od rozhodnutí o oddlužení, že oddlužení proběhlo na základě podvodného jednání nebo že byl dlužníkem zvýhodněn některý z věřitelů, bude soudem toto osvobození odejmuto nebo zanikne automaticky.
Závěrem je nutné konstatovat, že by si dlužníci, kteří uvažují o využití insolvenčního zákona a hodlají podat na svoji osobu návrh na oddlužení, dobře zvážit svoji ekonomickou situaci a možnosti, které mají k dispozici nebo se i poradit s odborníkem. Pokud usoudí, že oddlužení je pro ně jediné možné řešení, měli by velmi pečlivě vyplnit předepsaný formulář návrhu na povolení oddlužení, k němu připojit všechny požadované přílohy a teprve pak doručit k insolvenčnímu soudu. Je totiž nutné si uvědomit, že pokud bude řízení zahájeno, tak není v podstatě cesty zpět.
Vznik insolvenčního zákona je podle některých politiků velká šance pro mnohé dlužníky zbavit se svých závazků a jít do další etapy svého života s takzvaným čistým štítem. Je ale nutné konstatovat, že pro mnoho dlužníků může být tento zákon jistým zklamáním pokud usoudí, že zákon nesplňuje co bylo deklarováno.
Od počátku roku do konce února podalo návrh na oddlužení 349 osob, schváleno bylo pouze 51 případů. To znamená, že soudy kvůli chybám žadatelů při podávání návrhů zatím povolily jen zhruba sedminu osobních bankrotů. K hlavním důvodům patří špatně vyplněný formulář nebo chybné zpracování doplňujících dokumentů
Dle mého názoru je nemožné vytvořit zákon, který by byl všemi přijímán bez dalších výhrad. Míru úspěchu nového insolvenčního zákona však bude možné posoudit až na základě praktické zkušenosti v delším časovém horizontu.
Každý zákon by se měl vyvíjet a doufám, že toto bude platit i v tomto případě, věřím, že už teď, krátce po je ho vzniku je spíše přínosem a to alespoň v podpoření vzniku insolvenčního rejstříku v elektronické podobě.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky. Čistý text práce dosahuje cca 40 stran. Bakalářská práce byla vypracována do studijního programu Ekonomika a management, Brno International Business School.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17938
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse