Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Exekuce, základy exekučního řízení

Exekuce, základy exekučního řízení


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text uvádí charakteristiku exekučního řízení. Nejdříve definuje základní pojmy, poté heslovitě popisuje výkon exekučního práva. Vyjmenovává druhy exekuce a zásady vykonávajícího řízení. Informuje o exekutorském soudu a jeho účastnících. Představuje návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, zmiňuje předpoklady exekuce, odklad a zastavení výkonu rozhodnutí, i náklady na řízení. Dále se věnuje výkonu rozhodnutí na peněžitá a nepeněžitá plnění, i výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. V závěru se zabývá exekutorským řádem.

Obsah

1.
Charakteristika exekučního řízení
1.1.
Definice exekuce a exekučního titulu
1.2.
Výkon rozhodnutí
1.3.
Exekutorem může být
1.4.
Návrh na vydání platebního rozkazu + žaloba
2.
Výkon exekučního práva
2.1.
Druhy exekuce
2.2.
Zásady vykonávacího (exekučního) řízení
3.
Exekutorský soud a účastníci
4.
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
4.1.
Předpoklady exekuce neboli výkonu rozhodnutí
4.2.
Odklad výkonu rozhodnutí
4.3.
Zastavení výkonu rozhodnutí
4.4.
Náklady řízení
4.5.
Výkon rozhodnutí na peněžitá plnění
4.5.1.
Srážka ze mzdy
4.5.2.
Přikázáním pohledávky
4.5.3.
Přikázání jiných peněžních pohledávek
4.5.4.
Příkaz k výplatě z účtu
4.5.5.
Prodejem movitých věcí
4.5.6.
Prodejem nemovitých věcí
4.5.7.
Zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitosti
4.5.8.
Prodejem podniku
4.6.
Výkon rozhodnutí na nepeněžitá plnění
4.6.1.
Vyklizení
4.6.2.
Odebrání věci
4.7.
Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
5.
Exekuční řád

Úryvek

"EXEKUTORSKÝ SOUD A ÚČASTNÍCI
- Vystupuje zde samosoudce nebo předseda senátu. Některé úkony může vykonávat i vyšší soudní úředník, justiční čekatel, soudní tajemníci, soudní vykonavatelé
Pravomoc a příslušnost soudu
- §9 odst 1 OSŘ – okresní soudy (městský , obvodní)
o Věcně příslušný v nařízení je okresní soud
o Místně příslušný je obecný soud povinného – povinný má v obvodu trvalé bydliště
Výlučná místní příslušnost – výkon rozhodnutí zabavení nemovitosti, kde se nachází ta nemovitost je obecný soud, u nezletilých je to soud, kde má dítě trvalé bydliště
o Funkční příslušnost - který soud rozhoduje o opravném prostředku, odvolání krajský soud, dovolání proti rozhodnutí krajského soud je nejvyšší soud
ÚČASTNÍCI
Oprávněný je osoba která tvrdí že jí náleží právo
Povinný je zavázán něco plnit (i manžel povinného)
• Způsobilost být účastníkem řízení
Fo i Po i stát – osoba může před soudem samostatně jednat
-Není-li způsobilý soud řízení zastaví. Může se nechat zastoupit jakoukoliv osobou, která má práva a povinnosti
NÁVRH NA NAŘÍZENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ:
- § 42 odst. 4 (OSŘ) – oprávněný má možnost disponovat s procesem
Náležitosti podání nařízení výkonu rozhodnutí
- kterému soudu je určeno
- jméno oprávněného
- odkaz na exekuční titul
- podepsáno a datováno
§ 79 odst. 1
- k návrhu na návrh výkonu rozhodnutí musíme připojit exekuční titul

PŘEDPOKLADY EXEKUCE NEBOLI VÝKONU ROZHODNUTÍ
Říká se jim procesní podmínky, pokud nejsou všechny splněny, exekuce je nepřípustná.
– co musí být splněno ,aby mohla být exekuce: Soud se zabývá:
1) Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí - zkoumá náležitosti návrhu, určuje lhůtu k odstranění vad
2) Pravomoc a příslušnost soudu – jestli byl návrh přiřazen ke správnímu soudu
3) Překážka již zahájeného řízení – litispendence – o stejné věcí nemůže být rozhodováno na 2 soudech
4) Podmínka RES-JUDICATA věc pravomocně rozhodnutá
5) Exekuční titul - materiální podmínka"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy. V práci chybí většina čárek ve větách.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4af6df7900279.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Exekuce.doc (113 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse