Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fenomenologie, vitalismus a hermeneutika

Fenomenologie, vitalismus a hermeneutika

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na fenomenologii, vitalismus a hermeneutiku. Charakterizuje i významné osobnosti jako jsou Edmund Husserl nebo Wilhelm Dilthey.

Obsah

1.
Fenomenologie
2.
Vitalismus
3.
Hermeneutika

Úryvek

"VITALISMUS
Filozofick˘ smûr, kter˘ vznikl v 19. století jako opozice
novovûkému racionalismu a velk˘m systémÛm
klasické nûmecké filozofie, je ãasto oznaãován
jako „filozofie Ïivota“.
Má dvû hlavní linie:
• první linie - chápe Ïivot spí‰e biologicky a z pozice
biologismu
• druhá linie - pod pojmem Ïivot rozumí spí‰e nitern
˘ záÏitek
HENRI BERGSON (1859-1941); francouzsk˘ filozof,
nositel Nobelovy ceny za literaturu roku 1927.
Svojí filozofií Ïivota navázal na nûmeck˘ iracionalismus.
Rozum (intelekt) - má tendenci „kouskovat“ svût, vytváfiet
izolované modely.
Rozum je totiÏ uzpÛsoben pfievádût svût na „vûci“,
aby je bylo moÏné úãelovû pouÏívat.
V rozumovém rozãleÀování a praktickém tfiídûní tak
vznikly pojmy a logika.
¤eãí intelektu, kter˘ se soustfieìuje na vymezen˘
prostor hmoty, je vûda, prostfiedkem je technika.
Vûda vidí svût pfietrÏitû, diskontinuálnû - opomíjí,
co je ve svûtû jedineãné, tvofiivé, nepfietrÏité. Mrtvû
vidí i Ïivot sám.
Pokud se ov‰em na‰e du‰e ponofií do „oceánu Ïivota“,
kter˘ nás obklopuje, uvidíme v nûm pravou
povahu bytí.
Podstatou Ïivota je „tvofiiv˘ v˘voj“, kter˘ je vyvolán
mimoracionální silou - „élan vital“ (Ïivotní síla).
Naslouchat hloubkám Ïivota lze jen intuicí (k intuici
má blízko umûní a mystika).
V hloubkách na‰eho vûdomí zachytíme plynutí ãasu.
Nበdu‰evní Ïivot je plynul˘, jedineãn˘ a tvofiiv
˘.
V morálce i v náboÏenství vidûl podobnou protikladnost
hmoty (kterou postihuje intelekt) a ducha (pÛsobící
v intuici). Jejich forma je:
• uzavfiená - cílem je automatické chování, zvyky; je
zaloÏena na tlaku spoleãnosti
• otevfiená - je osobní, tvofiivá, nezávislá na spoleãnosti;
ztûlesÀují ji svûtci, mystikové, vynikající jedinci
Pojmy uzavfiená a otevfiená spoleãnost pozdûji pfievzala
sociologie.
HANS DRIESCH (1867-1941); nûmeck˘ biolog a filosof
hlásící se k neovitalismu.
Vystupoval proti darwinismu, kter˘ byl pojímán jako
stejnosmûrn˘, automatick˘ pfiírÛstek zmûn.
V pokusech s dûlením vajíãek jeÏovek dokázal, Ïe i
z rozdûlen˘ch vajíãek se vyvíjejí úplnû jiné organismy.
Neviditelnou organizující sílu nazval „entelechií“
(to, co má cíl samo v sobû).
FENOMENOLOGIE
Z fieckého „fainomeon“ = jev. Fenomenologie je tedy
vûda o fenoménech, uãení o jevech.
Filozofie se má zab˘vat tím, co se jeví, co je nepochybnû
dáno, co je fenomén.
Cílem fenomenologie je obnova pÛvodního proÏitku
na‰eho Ïivota, zamûfiení na jeho smysl a v˘znam.
Jeho zakladatelem je EDMUND HUSSERL.
EDMUND HUSSERL (1859-1938); nûmeck˘ filozof,
rodák z Prostûjova. Patfií k nejvlivnûj‰ím myslitelÛm
20. století. Studoval matematiku a astronomii.
KdyÏ v‰ak v polovinû osmdesát˘ch let 19. století poslouchal
pfiedná‰ky v˘znamného rakouského filosofa
Franze Brentana, rozhodl se pro filozofii.
Brentano chtûl filozofii dát vûdeck˘ základ. Myslel
si, Ïe tento vûdeck˘ základ na‰el v psychologismu
- v pfiesvûdãení, Ïe základní gnoseologické otázky
(otázky po poznání) se dají fie‰it jen v rámci psychologického
rozboru a popisÛ lidského vnímání.
Od Brentana byl Husserl inspirován poÏadavkem
dát filozofii vûdeck˘ základ, ale odmítl psychologickou
metodu.
Vycházel z filozofa Bernarda Bolzana, kter˘ odmítal
redukovat obsahy na‰eho my‰lení na v˘sledky
psychick˘ch procesÛ nebo logick˘ch postupÛ.
SnaÏil se tedy o pfiemûnu filozofie ve striktní vûdu,
která popisuje skuteãnosti ãi objekty - fenomény
takové, jaké jsou v jejich vlastní podstatû.
Usiloval o neustálé provûfiování na‰ich motivÛ, hodnot
a cílÛ. PoÏadoval Ïít zodpovûdnû a pravdivû a
zároveÀ vûdûl, Ïe je to nekoneãn˘ úkol ãlovûka k
naplÀování lidství.
Lidské poznání
Na‰e poznání má podle Husserla vût‰inou dogmatick
˘ ráz - samozfiejmû a automaticky vûfiíme, Ïe
na‰im pfiedstavám nûco ve skuteãnosti odpovídá.
Pfiedmûty na‰eho poznání existují mimo nás.
Pfiedstavy jsou jevy vûcí (to, jak se nám vûci jeví),
jsou to fenomény.
Fenomény se ukazují pfiedev‰ím ve zku‰enosti.
Pravdivost pfiedpokladu, Ïe pfiedmûty na‰eho poznání
existují mimo nás, je v‰ak tfieba pfiezkoumat
- zkoumat fenomény v jejich ãisté podobû.
Fenomény zkoumá bez pfiedpokladÛ, jak˘mi jsou
napfiíklad: spoleãenské pfiedpoklady, zafiazení
subjektu, psychika subjektu, zanícení umûlce atd.
Prozkoumáváme pole, na kterém se s vûcmi (s proÏitky
vûcí) pÛvodnû a bezprostfiednû setkáváme.
Tím polem je oblast vûdomí jako podmínka ve‰-
keré zku‰enosti.
MÛÏe jít o zku‰enost
• vnûj‰í - domy, auta, stromy...
• vnitfiní - pfiání, touhy...
Abychom mohli plnû prozkoumat pole vûdomí, potfiebujeme
se plnû soustfiedit a je nutné doãasnû
opustit svou dogmatickou víru v existenci svûta -
„uzávorkovat“ existenci svûta.
Po uzávorkování se svût pro nás stane také pouh
˘m fenoménem (jevem) na‰eho vûdomí a my
mÛÏeme zkoumat a odhalovat pravidla, podle kter
˘ch se tyto fenomény navzájem sdruÏují a uspofiádávají.
Psychologické vûdomí, které nyní zkoumáme, v‰ak
je‰tû není tím pÛvodním polem, zdrojem jevÛ.
Na‰e psychika je totiÏ tak souãástí svûta, a proto i ji
samu musíme „uzávorkovat“.
Pak teprve dojdeme k absolutnímu (transcendentálnímu)
vûdomí - k vûdomí jako pÛdû, která je podmínkou
„zjevování" a stojí pfied kaÏdou na‰í individuální
psychickou zku‰eností.
Toto vûdomí dává na‰emu poznání smysl, umoÏÀuje,
abychom si rozumûli. Je vÏdy zamûfieno na nûjak
˘ pfiedmût, je „vûdomím nûãeho“.
Vûdomí je vÏdy „vûdomím svûta“, svût jest, „zjevuje
se“."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29217
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse