Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Filozofické myšlení v českých zemích

Filozofické myšlení v českých zemích

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na filozofické myšlení v českých zemích. Pojednává nejprve o době předhusitské, době husitské, období renesance a humanismu. Poté o době osvícenské až po současnost.

Obsah

1.
Doba předhusitská
2.
Doba husitská
3.
Doba českého humanismu a reformace
4.
Doba osvícenská
5.
Doba přelomu 19. a 20. století
6.
Doba 20. století
7.
Současnost

Úryvek

"FILOSOFICKÉ MY·LENÍ
V âESK¯CH ZEMÍCH
Vût‰ina myslitelÛ, ktefií zde budou uvádûni, nebyla
„profesionálními filozofy“, byli to spí‰e reformátofii,
politici, vûdci a literáti.
Filozofické my‰lení v ãeském prostfiedí bylo prodchnuté
urãit˘mi sociálními a politick˘mi zájmy, bylo
spojeno s „praktick˘m Ïivotem“.
Filozofie byla vÏdy odrazem na‰eho spoleãenského
v˘voje.
DOBA P¤EDHUSITSKÁ
Filozofické my‰lení bylo tehdy spjato s rozvojem
vzdûlanosti a ‰kolství.
Poãátky ãeského filozofického my‰lení spadají do 14.
století a souvisejí se zaloÏením univerzity roku
1348.
Filozofie se studovala na tzv. „artistické fakultû“ (od
latinského „ars“ = vûda, umûní).
Koncem 14. století se objevují sociální motivy, zejména
u pfiedchÛdcÛ Husa - JAN MILÍâ Z KROMù¤
ÍÎE, MATùJ Z JANOVA nebo KONRÁD
WALDHAUSER
TOMÁ· ·TÍTN¯ ZE ·TÍTNÉHO (1331-1401); jeho
hlavní díla vykládají kfiesÈanské uãení:
• ¤eãi besední
• ¤eãi nedûlní a sváteãní
KfiesÈanské pravdy by podle nûj nemûly b˘t pfiedmûtem
slepé víry - je tfieba k nim dojít svobodnû, rozuwmov
˘m bádáním (rozumu je dostupné ve‰keré
poznání).
Svojí racionální filozofickou metodou vytváfiel pfiedpoklady
k postupnému oddûlení filozofie a teologie.
Svá díla psal jen ãesky, proto je povaÏován za zakladatele
ãeské filozofické terminologie.
DOBA HUSITSKÁ
JAN HUS (1369-1415); dûkan, rektor praÏské univerzity,
kazatel. TûÏi‰tû jeho uãení je v oblasti sociálnû
politického my‰lení a kritiky církve.
Jeho filozofie je naz˘vána „filozofií sociální“. Hlavním
principem je kategorie „BoÏího zákona“, kter˘ je absolutní
normou jak pro Ïivot jedince, tak pro celou
spoleãnost.
„Zákon boÏí“ je plnû pfiístupn˘ lidskému rozumu - lidsk
˘ rozum, rozum kaÏdého ãlovûka, rozhoduje, je-li
„BoÏí zákon“ ve spoleãnosti uplatÀován.
PETR CHELâICK¯ (1390-1460); od „táborského radikalismu“
se li‰í tím, Ïe odmítá „tûlesn˘“, revoluãní
boj a obhajuje pacifismus (mír). V díle
• O boji duchovním - nabádá hlavnû k trpûlivosti
• O trojím lidu - zavrhuje dûlení spoleãnosti na tfii
stavy a Ïádá v‰eobecnou rovnost lidí. Tfietí stav -
„voráãe, fiemeslníky, kupce“ - povaÏuje za základ
spoleãnosti.
DOBA âESKÉHO HUMANISMU A REFORMACE
Období 15. a 16. století se u nás vyznaãuje rozvojem
pfiírodních vûd a tím i filozofie, pfiedstaviteli jsou napfi.
TYCHO DE BRAHE, JAN KEPLER nebo JAN
JESENSK¯.
Na husitské tradice, co se t˘ká hlavnû sociálních
snah, navázala Jednota Bratrská (pfi. JAN BLAHOSLAV
sv˘m dílem Filipika proti MizomÛsÛm).
JAN ÁMOS KOMENSK¯ (1592-1670); zakladatel
moderní pedagogiky, bojovník za demokratické ‰kolství,
originální filozof.
Vûfiil ve velkou moc lidského rozumu - rozum nemá
meze, které by mu bránily poznávat stále více a
hloubûji. Cílem rozumového poznání není jen znát,
ale i ovládat pfiírodu a vyuÏívat poznatkÛ ve prospûch
lidstva.
Propagátorem my‰lenky „pansofie“ - vzdûlání pro
v‰echny. Vzdûláním lze pfietváfiet lidi, aby kaÏd˘ byl
skuteãn˘m ãlovûkem, aby pfiestaly spory a války.
Filozofické my‰lenky sepsal v díle
• V‰eobecná porada o nápravû vûcí lidsk˘ch -
obsahuje 7 ãástí. Toto dílo oznaãováno jako spoleãenská
utopie, protoÏe Komensk˘ chápe ideální
stát jako organizaci celosvûtovou, zaruãující mír,
politickou a vûdeckou spolupráci, a tím také stále
stoupající blahobyt lidí.
Koncepce nové spoleãnosti má vzniknout jako v˘sledek
porad, které se mají úãastnit státníci a vûdci
v‰ech národÛ.
DOBA OSVÍCENSKÁ
Období 18. století aÏ 1. pol. 19. století. Hlavními pfiedstaviteli
jsou:
BERNARD BOLZANO (1781-1848); filozof, logik,
matematik. Pro své pokrokové názory byl zbaven
profesury na praÏské univerzitû.
Jeho známá a dÛleÏitá díla:
• Vûdosloví - zam˘‰lí se nad tím, jak má vûda pfiispívat
k rozvoji spoleãnosti. Napsal návod, jak
zpracovat souhrn v‰eho vûdûní, aby slouÏilo lidskému
pokroku.
• KníÏka o nejlep‰ím státû - líãí stát, ve kterém nebude
soukromého vlastnictví, hospodáfiství bude
fiízeno státem, bude rovnost obãanÛ a rovnoprávnost
Ïen.
AUGUSTIN SMETANA (1814-1851); v revoluãním roce
1848 byl jmenován dûkanem filozofické fakulty,
spolu se studenty se úãastnil revoluãních bojÛ. Po
poráÏce byl zbaven profesury a vylouãen z církve.
Byl silnû ovlivnûn Hegelem - v duchu jeho dialektiky
se rozhodl fie‰it otázky 40. let 19. století. Otázky
vzájemného souladu filozofie a lidské aktivity, pfiekonání
pouhého filozofování a vyústûní realizace filozofie
v oblasti dûjin.
DOBA P¤ELOMU 19. A 20. STOLETÍ
TOMÁ· GARRIQUE MASARYK (1850-1937); v˘-
znamn˘ politik, sociolog, filozof, první prezident âeskoslovenské
republiky. Uãitelem filozofie mu byl ve
Vídni Franz Brentano, studoval spolu s Husserlem.
Byl v˘znamn˘m kritikem své doby.
Ve filozofii dûjin se snaÏil o to, aby dûjiny - „minulost“
- nebyly jen nûjak˘m nostalgick˘m vzpomínáním, ale
aktivizujícím ãinitelem, inspirujícím k jednání a
sjednocování národa.
Smysl ãesk˘ch dûjin vidûl v humanitû a v angaÏovaném
obãanském postoji.
Politiku chápe jako naplnûní filozofick˘ch ideálÛ v praxi.
Aby ãlovûk v Ïivotû obstál, musí neustále usilovat plnû
o lidskou existenci - ta se rodí v angaÏovanosti
vÛãi problémÛm ãlovûka a v ochotû reformovat své
postoje pokaÏdé, kdyÏ to vyÏaduje pravda.
Lidskou existenci ohroÏují hotové názory, laciná módnost,
nacionální, rasové ãi tfiídní „m˘ty“ a pfiedsudky,
anonymní pfiimknutí se k vût‰inû."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29220
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse