Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Filozofické směry v helénském období

Filozofické směry v helénském období

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o filozofických směrech helénského období. Nejprve charakterizuje helénské období a poté filozofické směry, které se zde nacházely, jimiž jsou epikureismus, stoicismus a jiné.

Obsah

1.
Charakteristika helénského období
2.
Stoicismus
3.
Epikureismus
4.
Skepticismus
5.
Novoplatonismus

Úryvek

"CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ
Období helénismu datujeme od konce 4. st. n. l. do
roku 529 n. l., kdy byly uzavfieny antické filosofické
‰koly.
Do‰lo k rozsáhl˘m zmûnám ve spoleãnosti - rozpadá
se fií‰e Alexandra Velikého, ztrácejí se jistoty polis
(obce) aj. Pfiichází období autonomie - odpovûdnosti
sám za sebe; sám si musím dávat zákony a
pravidla, kdyÏ nemám jistoty polis; zároveÀ nejsem
identifikován s obcí, ale lidstvím - jsem ãlovûk.
Filozofie se pfiestává zajímat o pfiírodu a celou spoleãnost,
zaÏívá období skepse - hledá nové podnûty,
nová v˘chodiska, nov˘ zájem. Zaãíná se více zab
˘vat problematikou ãlovûka jako jednotlivce, jeho
vztahem ke svûtu a k ostatním lidem. Roste poptávka
po odpovûdích - Jak se vyrovnat se svobodou?
Jak najít svoji totoÏnost? Vzniká fiada filozofick
˘ch ‰kol, ale ãasto na úkor kvality.
STOICISMUS
Období 3. století pfi. n. l. aÏ 6. století n. l. Pojmenování
podle zdobeného sloupofiadí (stoá poikilé). Tuto
filozofickou ‰kolu zaloÏil ZÉNON Z KITIA.
Stoicismus dûlíme do tfií období:
1. stará stoa - CHR¯SIPPOS - kter˘ dal celé uãení písemnû
zpracoval a systematizoval
2. stfiední stoa - vrchol v 1. stol. pfi. Kr. - POSEIDONIOS
- otázky praktické mravouky
3. mlad‰í stoa - nûkdy se uvádí nová stoa - období císafiství
fiímského - EPIKTETOS (otrok), SENECA
(uãitel císafie Nerona), MARCUS AURELLIUS (císafi)
Byla jim blízká Aristotelova filozofie, zvlá‰tû co se t˘-
kalo ontologick˘ch otázek.
Základem v‰eho je pro nû BÛh, kter˘ jako duch =
pneuma v‰echno prostupuje; je tvofieno aktivními
Ïivly, ohnûm a vzduchem, proniká cel˘ svût a pÛsobením
na pasivní Ïivly tvofií vûci. Podstata svûta
je vûãná a v‰e vytvofiené z ÏivlÛ je v neustálé zmûnû.
Cel˘ svût je v urãit˘ch dlouh˘ch obdobích zachvácen
svûtov˘m poÏárem, mûní se v oheÀ, aby pak znovu
vznikl jako pfiesná kopie svûta dfiívûj‰ího = idea
vûãného návratu.
V‰e je harmonicky a smysluplnû uspofiádáno, propojeno
pouty sounáleÏitosti = sympatheia a fiízeno
Prozfietelností.
âlovûk má Ïít ve shodû s tímto fiádem, se svou pfiirozeností,
se sv˘m rozumem, tj.:
• opírat se o poznání toho, co se pfiirozenû dûje - nutnost
rozhledu po svûtû pomocí rozumu
• Ïít podle pfiirozen˘ch povinností - pochopení povinností
nám dala pfiíroda
• v‰echny vûci uÏívat v souladu s pfiírodou
To je cesta mudrce (moudrého ãlovûka), kter˘ dokonale
zvládá napûtí = tonos (napûtí mezi „bytím“ - obecn
˘m základem a jedineãností vûci – „jsoucna“).
Mudrc se nenechá citovû ovlivnit, citovû pfiivázat,
zviklat, je nezávisl˘, nepohnuteln˘ pfied osudem =
atharaxia (klid a vyrovnanost – „stoick˘ klid“).
Ideál kalokagatia = krásy a dobra – star˘ mudrc dûlá
to, co se slu‰í a ve shodû s racionalitou.
âlovûk se musí osvobodit od negativních sklonÛ -
vá‰ní = pathé (strach, touha, rozko‰, strast). Toto
osvobození od vá‰ní se naz˘vá apatheia.
„Moudr˘ mÛÏe pohnout svûtem, jenom kdyby chtûl.“
EPIKUREISMUS
EPIKÚROS ZE SAMU (341-270 pfi. n. l.); zakladatel,
scházel se v zahradû se sv˘mi pfiáteli, kde mezi sebou
debatovali. Pro Epikúra se stal dÛleÏit˘m moment
blaÏeného procházení se zkultivovanou pfiírodou,
pfiiná‰el mu krásn˘ záÏitek, kter˘ byl smyslov
˘, rozumov˘, citov˘ i intelektuální. Patfií také k atomistÛm,
atomy povaÏoval za fyzikálnû dûlitelné. Îijeme
ve dvou svûtech:
• svût - atomÛ a prázdna = není to nበsvût, i kdyÏ
nás obklopuje; atomy ve svûtû nevidíme
• svût - senzuální = to je nበskuteãn˘ svût, svût na-
‰eho Ïivota; vidíme ho, cítíme, proÏíváme
Atomy se nepohybují po pfiedem vytãen˘ch drahách
jako u Demokrita, ale oscilují kolem nich (kmitají),
tak je udrÏen fiád i my‰lenka svobody. Odchylku atomu
od pfiedem dané dráhy naz˘vají parenklinezí.
V etice hájí my‰lenku svobody. Svobodu bychom
mûli co nejvíce vyuÏívat. Svoboda rozhodování má
v‰ak kritérium - ‰tûstí - svobodnû se máme rozhodovat
pro ‰tûstí.
V‰e smûfiuje od strasti ke slasti = hédonismus. Základní
lidskou vlastností je rozko‰ - nejen tûlesná,
ale i du‰evní:
• du‰evní rozko‰e - jsou trvalé, nejsou podfiízeny aktualitû
trvání
• tûlesné rozko‰e - jsou ãasovû omezené, od doby
vzniku podnûtu do doby neÏ je podnût nasycen
Pokud nás trápí tûlesné slasti, máme se uch˘lit k duchovním.
Hlavní rozko‰í není nûãeho dosáhnout, ale
nûãeho se vyvarovat. Základní rozko‰í je „b˘ti v
klidu“.
Uspokojení potfieb je tfieba volit rozumnû, aby tlak
vnûj‰í nepfieváÏil uspokojení potfieb, a také mít co
nejmen‰í poÏadavky. Dal‰í úkol filozofa je zbavit lidi
strachu, kter˘ nás zbavuje schopnosti uÏívat si
slast. Strach mÛÏe b˘t z nedosaÏitelnosti ‰tûstí, ze
smrti, z bohÛ, z utrpení.
• ze smrti = v‰echno, co se dot˘ká smyslÛ jde mimo
nás; smrt nelze smyslovû proÏívat - „Jsme-li tu my,
není tu smrt, je-li tu smrt, nejsme tu my.“
• z bohÛ = i bohové jsou vytvofieni z atomÛ a prázdna,
ale jsou jsoucny jiného typu a mají jiné chování
- ménû se znepokojují, nestarají se o nás, protoÏe
by se o nás museli bát
• z utrpení = nelogické - Opravdu to nedokáÏeme
snést? - nesnesitelné utrpení nese sebou smrt, ale
ta se nás uÏ pfieci net˘ká; nesnesitelnost se prokazuje
trváním.
Oproti stoikÛm mûl Epikúros odmítav˘ postoj vÛãi
státu. Stát je pramen strastí. „Îij skrytû.“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29208
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse