Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filozofie středověku

Filozofie středověku

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s filozofií středověku. Nejdříve uvádí její stručnou charakteristiku, poté se věnuje období patristiky. Spíše souvislým textem pojednává o protikladu antického a křesťanského duchovního postoje. Představuje Augustinovu filozofii a informuje o dalších učitelích mladší patristiky. Charakterizuje období scholastiky, vypisuje známé filozofy. Zabývá se středověkou arabskou a židovskou filozofií, vrcholnou a pozdní scholastikou. Detailněji je rozebrán život a dílo Tomáše Akvinského. V závěru je zmíněn představitel německé mystiky Mistr Eckhart.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Období patristiky
2.1.
Protiklad antického a křesťanského duchovního postoje
2.1.1.
Bůh a člověk
2.1.2.
Člověk ve vztahu k člověku
2.1.3.
Člověk a svět
2.1.4.
Výlučnost křesťanství
2.2.
První styky křesťanství s antickou filozofií
2.3.
Vnitřní nebezpečí ohrožující křesťanství
2.3.1.Gnostikové
2.3.1.1.
Původ a hlavní zástupci gnose
2.3.1.2.
Základní myšlenky a povaha gnose
2.3.2.Manichejci
2.3.3.Arius a Athanasius
2.4.
Upevnění jednoty církve
2.5.
Mladší církevní otcové: Augustin
2.5.1.Augustinův život a dílo
2.5.2.
Augustinova filozofie
2.5.2.1.
Hlubiny duše
2.5.2.2.
"Cogito ergo sum"
2.5.2.3.
Nauka o Trojici
2.5.2.4.
Stvoření a časovost
2.5.2.5.
Svoboda vůle a predestinace
2.5.2.6.Dějiny a obec Boží
2.6.
Učitelé mladší patristiky kromě Augustina
3.
Období scholastiky
3.1.
Historické pozadí
3.2.
Raná scholastiky (spor o univerzálie)
3.2.1.
Sporná otázka
3.2.2.
Realisté
3.2.2.1.
Eriugena
3.2.2.2.
Anselm z Canterbury
3.2.2.3.
Vilém z Champeaux
3.2.3.
Nominalismus: Roscellinus
3.2.4.
Zatimní řešení: Abélard
3.3.
Středověká arabská a židovská filozofie
3.3.1.
Dějinné pozadí
3.3.2.
Arabská filozofie
3.3.3.
Židovská filozofie
3.4.
Vrcholná scholastika
3.4.1.
Důležité události
3.4.1.1.
Svět ovládl Aristoteles
3.4.1.2.
Styk křesťanského myšlení s islámskými a židovskými idejemi
3.4.1.3.
Sumy
3.4.1.4.
Univerzity a řády
3.4.2.
Albert Veliký
3.4.3.
Tomáš Akvinský
3.4.3.1.
Život a dílo
3.4.3.2.
Vědění a víra
3.4.3.3.
Existence a esence Boha
3.4.3.4.
Člověk a duše
3.4.3.5.
Politika
3.4.3.6.
Význam Tomáše
3.4.4.
Dante
3.5.
Pozdní scholastika
3.5.1.
Roger Bacon
3.5.2.
Duns Scotus
3.5.3.
Vilém Occam
3.6.
Německá mystika: Mistr Eckhart

Úryvek

"Období patristiky
I.Protiklad antického a křesťanského duchovního postoje
Při výkladu řecké filozofie jsme se na různých místech setkali s duchovním zaměřením, které bylo v mnohém ohledu příbuzné křesťanskému postoji a které mu připravovalo půdu. Abychom mohli pochopit proces vzájemného pronikání křesťanství a antiky, musíme si ukázat rozdíl obou duchovních směrů.
Bůh a člověk
V řecké filozofii se objevili nejrůznější představy o božské bytosti (Herákleitův božský prameň, Aristotelův první hybatel apod.) Na rozdíl od toho pojímá křesťanství Boha předně jako všemohoucího stvořitele, který svou vůlí stvořil svět z ničeho. Jako výtvor Boží vůle má člověk úlohu plnit vůli stvořitele, kterou zjevil ve svém Božím slově. Jádrem křesťanské zbožnosti je proto pokora před Pánem. Nejhorší neřestí je pýcha, troufalost, s níž se člověk považuje za rovného Bohu. Křesťanský Bůh je zcela osobní a každá lidská duše je individuální. Pro antickou filozofii je duše něčím neosobním a kdykoliv se mluví o duši, míní se tím světová duše, jíž je jednotlivá duše výhonkem. Myšlenka, že duše právě jako jednotlivá stojí před Bohem tu neexistuje.
Křesťanský Bůh je milostivý a spásný. Člověk je svou přirozeností vydán hříchu a smrti. Spásy lze dojít jen Boží milostí. Aby to bylo možné, musí se člověk celé své hříšné přirozenosti zbavit a překonat ji.
Člověk ve vztahu k člověku
Základní křesťanský mravní požadavek pro vztah člověka k člověku je obsažen v Kristových slovech: „Miluj bližního svého jako sebe samého.“ V křesťanství se vztahují na všechny lidi. Tomuto ušlechtilému ideálu se v antice přibližuje pouze stoický požadavek všeobecné lásky k člověku. Křesťanství bylo od začátku nadnárodní. Od samého začátku také neznalo žádná stavovská omezení.
Člověk a svět
Také vztah k pozemské vrchnosti je viděn zcela jinak. Je třeba ji poslouchat, protože byla stanovena Bohem. Cíl člověka je však v říši, která není z tohoto světa. Pozemský svět tím nabývá pro křesťana, jakkoliv lhostejného k jeho radostem a svodům, charakteru neodvolatelné jedinečnosti v Božím plánu spásy.
Výlučnost křesťanství
Že křesťanství navzdory všem konkurentům zvítězilo, má svůj důvod ve výlučnosti, převzaté z židovství. Společenství křesťanů se cítilo být novým vyvoleným národem. Vědomí výlučnosti, jež mělo křesťanství o svém poslání, zabránilo smísení křesťanství s jinými kulty a jeho rozplynutí ve všeobecné náboženské dobové směsici. Toto vědomí vytvořilo základ pro rozvinutí nedotknutelné tradice pro vznik pevně organizovaného církevního společenství.

II. První styky křesťanství s antickou filozofií
Křesťanství a filozofie jsou v přímém protikladu. Duchovní protiklad byl zpočátku také sociální. Nižší vrstvy a venkovské obyvatelstvo, z nichž první křesťané pocházeli, byly dotčeny klasickým vzděláním jenom povrchně. První křesťané nemluvili řecky a mimo Itálii ani latinsky. Vzdělanci jako Tacitus nebo císař Marcus Aurelius chovali vůči křesťanskému učení, ve kterém viděli pouze návrat k barbarské pověrčivost, hlubokou nenávist.
Pokud se mělo křesťanství prosadit, muselo získat i vzdělance. To ale bylo možné jen tehdy, když je oslovilo v jejich vlastní řeči. , kterou právě byla řeč klasické vzdělanosti. Muži, kteří to poprvé podnikli, se nazývají apologeti, tj. „obránci“ (obránci křesťanství proti pohanským předsudkům vzdělanců) Významným apologetou byl např. Justin Mučedník, který zemřel mučednickou smrtí pro svou víru v Římě."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství překlepů.
Práce čerpá z nepřiznaných zdrojů: http://www.ateismus.com/na/augustin.html; http://www.cb.cz/novak/files/dejiny.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19044
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse