Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza

Finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je detailně sepsána problematika celé finanční analýzy, což zahrnuje analýzu absolutních a rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. U všech ukazatelů jsou uvedeny vzorce pro výpočet.

Obsah

1.
Finanční analýza
1.1
Fundamentální analýza
1.2
Technická analýza
2.
Analýza absolutních a rozdílových ukazatelů
2.1
Horizontální analýza
2.2
Vertikální analýza
2.3
Analýza fondů finančních prostředků
3.
Čistý pracovní kapitál (ČPK
4.
Čisté pohotové prostředky (ČPP)
5.
Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPF)
6.
Analýza cash flow
6.1
Provozní cash flow
6.2
Investiční cash flow
6.3
Finanční cash flow
6.4
Metody vykazování cash flow
7.
Čistá přímá metoda
8.
Nepravá přímá metoda
9.
Nepřímá metoda
10.
Analýza poměrových ukazatelů
11.
Ukazatele ziskovosti (rentability)
11.1
Rentabilita celkového kapitálu ROI (Return on Investment)
11.2
Rentabilita celkových vložených aktiv ROA (Return on Assets)
11.3
Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity)
11.4
Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE (Return on Capital Employed)
11.5
Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales)
12.
Ukazatele aktivity
12.1
Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover)
12.2
Obrat zásob (Inventory Turnover), doba obratu zásob
12.3
Obrat pohledávek (Accounts Receivable Turnover), doba obratu pohledávek
12.4
Obrat krátkodobých závazků (Accounts Payable Turnover), doba obratu krátkodobých závazků
13.
Ukazatele zadluženosti
13.1
Celková zadluženost (Debt Ratio)
13.2
Koeficient samofinancování (Equity Ratio)
13.3
Koeficient zadluženosti (Debt - Equity Ratio)
14.
Ukazatel úrokového krytí (Interest Coverage)
14.1
Krytí fixních poplatků (Fixed Charge Coverage)
14.2
Ukazatel krytí dluhové služby (Debt-Service Coverage)
15.
Ukazatele likvidity
15.1
Ukazatel běžné likvidity (Current Ratio)
15.2
Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio)
15.3
Ukazatel peněžní likvidity (Cash Ratio)
16.
Ukazatele tržní hodnoty
16.1
Účetní hodnota akcie (Book Value per Share)
16.2
Zisk na akcii (Earnings per Share, EPS)
16.3
Dividenda na akcii (Dividend per Share, DPS)
16.4
Dividendový výplatní poměr (Dividend Payout Ratio)
16.5
Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (Price-Earnings Ratio)
16.6
Poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě akcie (Market to Book Ratio)
17.
Ukazatele produktivity
17.1
Nákladovost
17.2
Materiálová náročnost výnosů
17.3
Produktivita dlouhodobého majetku
18.
Ukazatel stupně odepsanosti
18.1
Mzdová produktivita
19.
Ukazatele na bázi cash flow
19.1
Rentabilita tržeb
19.2
Rentabilita obratu
19.3
Rentabilita celkového kapitálu
19.4
Stupeň oddlužení
19.5
Úrokové krytí
20.
Analýza soustav ukazatelů
21.
Pyramidové soustavy ukazatelů
22.
Du Pontův rozklad
22.1
Schéma 1: DuPontův rozklad
22.2
Schéma 2: Alternativní rozklad ROE podle Sedláčka (1999)
23.
Model INFA
24.
Schéma 3: Model INFA
25.
Bankrotní a bonitní modely
25.1
Bankrotní modely
25.2
Altmanovo Z- skóre
25.3
Altmanovo Z-skóre pro podniky s obchodovatelnými akciemi
25.4
Altmanovo Z-skóre pro ostatní podniky
25.5
Altmanův model pro podmínky českých podniků
26.
Index důvěryhodnosti „IN95“
27.
Taflerův model
28.
Bonitní modely
29.
Kralickuv Quick test
30.
Tabulka 1: Ukazatele pro výpočet Kralickova Quick testu a stupnice jejich ohodnocení
30.1
Index bonity
31.
Tabulka 2: Klasifikace pro Index bonity
31.1
Index IN99
32.
Tabulka 3: Klasifikace pro model IN99
33.
Ostatní modely
33.1
Index IN01
34.
Tabulka 4: Klasifikace pro model IN01
34.1
Index IN05
35.
Tabulka 5: Klasifikace pro index IN05
36.
Literatura

Úryvek

"1.3.2 Bankrotní a bonitní modely
V současné době se k predikci i k diagnóze finanční situace firem používá celá řada výběrových soustav ukazatelů. Jejich cílem je nalézt jediný syntetický ukazatel, v němž by se soustředily všechny silné a slabé stránky finančního zdraví podniku a jeho výše by jednoznačně signalizovala schopnost nebo neschopnost podniku zabránit úpadku.
Podniky jsou hodnoceny z hlediska minulého a současného vývoje, ale hlavně z hlediska budoucího předpokládaného vývoje. Podle účelu, pro který byly vytvořeny se modely dělí na bankrotní a bonitní.
Bankrotní modely mají informovat uživatele o tom, zda je v dohledné době firma ohrožena krachem. Předpokladem tohoto výsledku je fakt, že firmy ohrožené úpadkem vykazují několik období před touto událostí symptomy, které jsou pro bankrot typické. Mezi nejčastější indikátory bankrotu patří problémy s běžnou likviditou, výší čistého pracovního kapitálu a nízké hodnoty rentability celkového vloženého kapitálu.
Bonitní modely si kladou za cíl informovat uživatele o finančním zdraví firmy, o tom, zda je podnik dobrý nebo špatný.
Problémem obou těchto ukazatelů je fakt, že většinou vycházejí z aplikace na zahraniční tržně vyspělé ekonomiky, a tak v českých podmínkách, i přesto, že dochází k jejich harmonizaci, nemusí vystihnout specifika jednotlivých firem a jejich podmínek.

1.3.2.1 Bankrotní modely

Altmanovo Z- skóre
Počátky tohoto modelu můžeme nají ji v 60. letech minulého století. Profesor Altman aplikoval přímou statistickou metodu – diskriminační analýzu, pomocí níž určil váhy pro jednotlivé poměrové ukazatele, které následně zahrnul do svého modelu jako jednotlivé proměnné.
Diskriminační funkce, jejímž výsledkem je index Z, byla sestavena jak pro podniky s veřejně obchodovatelnými akciemi, tak pro ostatní podniky. Podle toho se také liší i kritérium pro hodnocení finanční situace.

Altmanovo Z-skóre pro podniky s obchodovatelnými akciemi
Výsledkem diskriminační analýzy pro podniky s veřejně obchodovatelnými akciemi je rovnice důvěryhodnosti, nazývaná také Z-skóre :
Z = 1,2 • A + 1,4 • B + 3,3 • C + 0,6 • D + 1,0 • E , kde :

A = čistý pracovní kapitál / celková aktiva
B = zisk po zdanění / celková aktiva
C = EBIT / celková aktiva
D = tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy
E = celkové tržby / celková aktiva

Kritérium úspěšnosti je následující : čím vyšší index Z, tím je podnik finančně zdravější. Podniky s indexem větším než 2,99 mohou být označeny jako finančně stabilní, kdežto podniky s indexem Z nižším než 1,81 jsou reálně ohroženy bankrotem. Pro podniky v intervalu 1,81 a 2,99 se nacházejí v tzv. šedé zóně a neexistuje pro ně statisticky průkazná prognóza.

Altmanovo Z-skóre pro ostatní podniky
Pro podniky, které nejsou kótované na kapitálovém trhu existuje jiná varianta Altmanova indexu :
Zi= 0,717 • A + 0,846 • B + 3,107 • C + 0,420 • D + 0, 998 • E , kde :


A = ČPK/ celková aktiva
B = zisk po zdanění / celková aktiva
C = EBIT / celková aktiva
D = základní kapitál / celkové dluhy
E = celkové tržby / celková aktiva


Logicky se mění i kritérium hodnocení a hraniční hodnoty jsou oproti předcházejícímu indexu nižší. Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají index Z vyšší než 2,7. Podniky náchylné k bankrotu vykazují hodnoty indexu nižší než 1,2. "

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 27 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17602
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse