Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční analýza, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu

Finanční analýza, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracována formou otázek a odpovědí a má sloužit k přípravě na zkoušku v bakalářském kurzu. Zabývá se nejrůznějšími tématy týkajícími se finanční analýzy. Mezi zkoumané oblasti patří například účetní výkazy, procentní rozbor, pracovní a cizí kapitál, finanční riziko nebo Gordonův model. Zde naleznete následující díl práce Finanční management.

Obsah

1.
Postavení finanční analýzy ve vztahu k účetnictví a finančnímu řízení
2.
Smysl, účel a cíl provádění finanční analýzy
3.
Dva základní požadavky kladené na analýzu
4.
Dva krajní stavy hospodářské a finanční situace podniku
5.
Hlavní charakteristiky „finančního zdraví“ podniku
6.
Hlavní charakteristiky „finanční tísně podniku“
7.
Tři skupiny zdrojů pro finanční analýzu
8.
Z jakých hledisek vyhovují finanční účetní výkazy potřebám finanční analýzy
9.
Mimořádný hospodářský výsledek v analýze
10.
Hlavní metody rozborové techniky
11.
Základní ukazatele tzv. absolutní metody
12.
Formy procentního rozboru
13.
Konstrukce a výběr poměrových ukazatelů
14.
Ukazatele rentability
15.
Proč jsou v ukazateli zdaněné rentability celkového kapitálu uvedeny zdaněné úroky
16.
Poměr zisku a vlastního kapitálu, co vyjadřuje a pro koho je důležitý
17.
V jakém případě ukazatel RVK ztrácí vypovídací schopnost
18.
Kritéria používaná pro stanovení minimální únosné hodnoty RCK a RVK
19.
Co měříme pomocí ukazatelů aktivity
20.
Vztah ukazatelů aktivity k rentabilitě
21.
Dvě základní podoby ukazatelů aktivity
22.
Co vyjadřujeme poměrem tržeb a konkrétní položky majetku
23.
Obchodní deficit
24.
Obrat pracovního kapitálu
25.
Dva typy rizik vyplývající z provozní a finanční činnosti
26.
Jaké používáme ukazatele likvidity a v čem se liší
27.
V čem je vypovídací schopnost pracovního kapitálu odlišná od poměrových ukazatelů likvidity
28.
K čemu slouží ukazatel krytí zásob pracovním kapitálem a co znamená, je-li větší než 1
29.
Z čeho vyplývá provozní riziko ztráty a jakými ukazateli se testuje
30.
Provozní páka
31.
Jak se stanoví bod zvratu a jaký je jeho význam ve finanční analýze
32.
Na čem je závislé finanční riziko
33.
Finanční páka a pákový efekt
34.
Finanční riziko ztráty
35.
Finanční stabilita
36.
O čem vypovídá ukazatel úrokové krytí a pro koho je důležitý
37.
Jakými ukazateli testujeme finanční riziko platební neschopnosti
38.
Ukazatelé k měření zadluženosti podniku
39.
Význam pojmů solventnost, likvidita, rentabilita
40.
Rozdíl mezi externí a interní finanční analýzou
41.
Rozdíl mezi technickým a fundamentálním přístupem k finanční analýze
42.
Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím
43.
Rozdíly mezi rozvahovými a výsledkovými operacemi podvojného účetnictví
44.
Technika analýzy trendů
45.
Tři různé finanční fondy
46.
Čím se liší „čistý finanční fond“ od „finančního fondu“
47.
Definujte ukazatel „čistého pracovního kapitálu“
48.
Jak se liší finanční fond „potřeba pracovního kapitálu“ (PPK) od „čistého pracovního kapitálu“ (ČPK)
49.
Umírněné financování
50.
Agresivní financování
51.
Konzervativní financování
52.
EBDIT, EBIT, EBT, EAT
53.
Ukazatel daňové redukce zisku a vysvětlete jeho praktický význam
54.
Ukazatel úrokové redukce zisku a ukazatel finanční páky
55.
Jak je definován ukazatel rentability vlastního jmění (ROE), ukazatel rentability aktiv (ROA), ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE) a ukazatel rentability celkového vloženého jmění (ROI)
56.
Volný hotovostní tok
57.
Gordonův model vnitřní hodnoty akcie
58.
Do jakých skupin se člení existující predikční modely a na jaké otázky se pokouší dát odpověď
59.
Rozdíl mezi pojmy účetní tok a účetní převod
60.
V čem se liší účetní hospodářský výsledek období od kapacity samofinancování
61.
Postup výpočtu kapacity samofinancování z položek výkazu zisků a ztrát přímou i nepřímou metodou
62.
V čem se věcně liší ekonomická rozvaha od tradiční účetní rozvahy
63.
Položky ekonomické rozvahy, které vytváří vlastní kapitál vnitřního původu
64.
Čím se liší kapacita samofinancování od kapacity samofinancování z provozní činnosti
65.
Jakých hodnot má dosahovat multiplikátor jmění akcionářů
66.
Podle jakých kritérií se zjistí vhodnost nebo nevhodnost použití cizího kapitálu
67.
Pojmy likvidita a likvidnost
68.
Rozdíl mezi fixními a variabilními náklady
69.
Příspěvek na úhradu

Úryvek

„Jaké je postavení finanční analýzy ve vztahu k účetnictví a finančnímu řízení
Finanční analýza představuje významnou součást soustavy podnikového řízení. Je úzce spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku, propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení. Účetnictví poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích (cash-flow). Účetnictví samo o sobě není cílem a nekončí sestavením účetních výkazů, slouží k předávání informací, které svým uživatelům umožňují činit vhodná rozhodnutí. S ohledem na tuto skutečnost je třeba zdůraznit, že účetnictví slouží především pro ekonomické rozhodování.
Samotné souhrnné výstupy účetnictví ještě neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, trendech a celkové kvalitě hospodaření. Na pomoc přichází finanční analýza (financial analysis) jako formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, majetkové a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá opatření, využít tyto informace pro řízení a rozhodování. Nejde tedy jen o hodnocení jevů uplynulých období, ale také především o prognózu finančních perspektiv podniku.

Jaký je smysl, účel a cíl provádění finanční analýzy
Účelem finanční analýzy je především vyjádřit pokud možno komplexně majetkovou a finanční situaci podniku, tzn. podchytit všechny její složky, případně při podrobnější analýze zhodnotit některou z jejich složek (rozbor výnosnosti majetku, rozbor zadluženosti, rozbor rizik platební neschopnosti atd.) a také připravit podklady i pro interní rozhodování managementu podniku. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku, případně včas předvídat a identifikovat finanční tíseň. Dostane-li se podnik do finanční tísně, musí přijmout řadu opatření, které vedou k jeho ozdravění.
Finanční analýza slouží především
- pro ekonomické rozhodování a posouzení
- úrovně hospodaření podniku
- bonity a úvěruschopnosti dlužníka
- posouzení finanční situace
- finanční výkonnost – rentabilita a aktivita
- finanční pozice – likvidita, resp. Solventnost, finanční stabilita, resp.finanční struktura, zadluženost

Jaké jsou dva základní požadavky kladené na analýzu
Základními požadavky kladenými na analýzu je komplexnost (tj. posouzení všech vzájemně spjatých souvislostí a vlastností hospodářského procesu) a soustavnost (tj. průběžné provádění jako běžné součásti řízení). Finanční analýza je předpokladem úspěšného finančního řízení a jeho běžnou součástí.
Jak nazýváme 2 krajní stavy hospodářské a finanční situace podniku
Finanční zdraví a finanční tíseň

Jaké jsou hlavní charakteristiky „finančního zdraví“ podniku
Finanční výkonnost a finanční zdraví firmy jako nezbytný předpoklad finanční kondice je dána schopnosti tvořit přidanou hodnotu (zisk), tedy ziskovosti celkové podnikové činnosti, výnosnosti vloženého kapitálu a rentabilitou vložených vstupů. Z hlediska maximalizace zisku je nezbytná maximální aktivita, jako základní předpoklad efektivního zhodnocení základních faktorů. Finanční výkonnost dále předpokládá adekvátní zadluženost a optimální kapitálovou strukturu, což znamená, že firma disponuje efektivním množstvím kapitálu, je schopná dostat svým finančním závazkům a má schopnost podle potřeby proměňovat jednotlivé aktiva na peněžní prostředky a je tedy dostatečně likvidní. Finančně zdravá firma je atraktivní pro investory, což se projeví jejích zájmem o investování a zhodnocení kapitálu prostřednictvím aktivit takové firmy což se projeví prostřednictvím indikátorů kapitálového trhu.
Výpočet pomocí bonitních modelů.

Jaké jsou hlavní charakteristiky „finanční tísně podniku“
Podnik se do finanční tísně dostává tehdy, jsou-li jeho problémy s likviditou tak závažné, že je nemůže řešit bez výrazných změn ve své činnosti a samozřejmě ve způsobu jeho financování. Tímto tématem se zabývá zákon č. 328/1991 Sb., jehož účelem je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text dosahuje cca 24 stran. Práce je kompilačního charakteru.Vychází mimo jiné i z těchto zdrojů: http://www.fucik.cz/shownews.asp?idn=897,
https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download=1174,
http://wstag.jcu.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContent?adipIdno=11956,
http://www.icm.uh.cz/soubor.py/FIL7501, http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17962
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse