Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční právo: odkladný účinek odvolání

Finanční právo: odkladný účinek odvolání


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce za pomoci metody komparace pojednává o odkladném účinku odvolání. Porovnávána jsou ustanovení zákona o správě daní a poplatků s odpovídajícím ustanovením nového daňového řádu. Text nejprve nabízí obecný pohled na nový daňový řád a změny, které přináší. Dále na úpravu, kterou poskytuje zákon o správě daní a poplatků a to jak v dobách před jeho novelizací zákonem č. 304/2009 Sb., tak po ní. Závěrem seznamuje v úpravou dané problematiky v novém daňovém řádu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecně k novému daňovému řádu
3.
Úprava problematiky v zákoně o správě daní a poplatků
4.
Novelizace zákona o správě daní a poplatků zákonem č. 304/2009 Sb.
5.
Úprava problematiky v novém daňovém řádu
6.
Závěr
7.
Použitá literatura

Úryvek

„I. Obecně k novému daňovému řádu
Nový daňový řád, jako součást reformy daňového systému, byl publikován dne 3. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 280/2009 Sb. Účinným se pak stane uplynutím legisvakační lhůty od 1. 1. 2011.
„Nový daňový řád přináší mnoho podstatných změn, které přispívají k rychlejšímu a v rámci možností spravedlivějšímu výběru daní.“ Mezi tyto podstatné změny řadíme především:
- Přehlednější a srozumitelnější členění, kdy je předpis rozdělen do 266 paragrafů (přibližně dvojnásobek sumy paragrafů zákona o správě daní a poplatků). „Dále se zákonodárce snažil přesně definovat jednotlivá ustanovení tak, aby v jednom odstavci byly soustředěny věty, které spolu souvisejí a zároveň se také snažil o co nejmenší „legislativní plevelení“, tzn., aby se co nejméně odkazovalo na předchozí ustanovení, která komplikují už tak velmi legislativně náročnou normu.“
- Použití zcela nové terminologie - kupříkladu místo termínu "daňového přiznání" se v daňovém řádu užívá pojmu "řádné daňové tvrzení", "pracovníci správce" daně jsou označeni termínem "úřední osoby", atp.
- Změna prekluzivní lhůty pro stanovení daně – „Podle § 148 Daňového řádu bude sice lhůta pro stanovení daně opět tři roky, bude se však počítat od jiného okamžiku než dnes dle zákona o správě daní a poplatků. Prekluzivní lhůta začne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se daň stala splatnou, aniž zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.“
- Změna institutu vstupu do obydlí, dochází zde ke zvýšení ochrany práv osob kontrolovaných.
- Zapracování tzv. editační povinnosti správce daně, kdy „…správce daně by měl mít povinnost na požádání daňového subjektu vydat závazné stanovisko všeobecně k jakémukoli daňovému problému.“
- Přiznání odkladného účinku odvolání v případě, kdy je správcem daně vyměřená daň vyšší než uvedl daňový subjekt v daňovém přiznání. Touto změnou se budu zabývat podrobněji v dalších bodech.

I. Úprava problematiky v zákoně o správě daní a poplatků
S problematikou odkladného účinku odvolání v případě, kdy je správcem daně vyměřená daň vyšší než uvedl daňový subjekt v daňovém přiznání, se zabývá ust. § 46 odst. 7: „Zjistí-li správce daně po vyměření daně, že tato stanovená daňová povinnost je nesprávně nižší oproti zákonné daňové povinnosti, dodatečně daň vyměří ve výši rozdílu mezi daní původně vyměřenou a daní stanovenou, a to dodatečným platebním výměrem a takto dodatečně stanovenou daň současně předepíše. Právní moc rozhodnutí o původním vyměření daně není jejímu dodatečnému stanovení na překážku. Dodatečně vyměřená daň je splatná do třiceti dnů ode dne doručení platebního výměru. Tato náhradní lhůta splatnosti, jakož i náhradní lhůta splatnosti podle odstavce 4, nemá vliv na uplatnění úroku z prodlení podle § 63. Tento postup se uplatní přiměřeně i při vyměření daně nižší, než byla poslední známá daňová povinnost.“
Ustanovení § 48 odst. 12 zákona o správě daní a poplatků říká, že odvolání nemá odkladný účinek za předpokladu, že tak nestanoví tento nebo jiný zvláštní zákon. Odkladný účinek nemá dle zákona o správě daní a poplatků ani odvolání proti takto vyměřené dani správcem daně. „Podle současného stavu platí, že doměřená daň je splatná, i přesto, že daňový subjekt podá v řádném termínu odvolání proti daňovému výměru.“ Dodatečně vyměřená daň je tedy splatná okamžitě po jejím vyměření.“

Poznámka

Seminární práce do předmětu finanční právo Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení.
Práce kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19722
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse