Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Finanční řízení - podklady ke zkoušce

Finanční řízení - podklady ke zkoušce

Kategorie: Finance

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Peněžní prostředky. Podnikový kapitál. Finanční majetek. Finanční zdroje - několik definicí finančních zdrojů - za finanční zdroje mohou být považovány takové zdroje, které poskytují peněžní prostředky a podnikový kapitál, finanční zdroje jsou souhrny peněz, které podnik získá za určité časové období a to prodejem svých výkonů, finanční zdroje jsou veškeré tržby podniku. Finance podniku - finanční řízení, financování, investování, finanční rozhodování. Cíle finančního řízení - strategické (základní); integrace činností, dosahovat stálé likvidity. Principy finančního řízení - základní principy finančního řízení: princip peněžních toků, princip čisté současné hodnoty, respektování faktoru času, princip zohledňování rizika, princip optimalizace kapitálové struktury, princip zohledňování stupně efektivnosti kapitálového trhu, princip plánování a analýzy finančních údajů. Hlavní oblasti a organizace finančního řízení
Vývoj finančního řízení. Finanční rozhodování - typy (rozhodovací situace - rozhodování o celkové výši kapitálu při zakládání podniku, rozhodování o struktuře kapitálu (poměr mezi vlastním a cizím) s přihlédnutím k realizovatelnosti rozhodnutí, rozhodování o struktuře majetku, rozhodování o způsobu investování (zhodnocení vytvořeného kapitálu), rozhodování o rozdělování zisku podniku, rozhodování o množství kapitálu určeného na investování (v rámci zákonných limit), rozhodování o různých formách fůzí a akvizic), specifické rysy krátkodobých finančních rozhodnutí (rozhodování o velikosti a struktuře OM (optimalizace PP, investice do kr. CP, výše pohledávek, zásob,…), rozhodování o optimálním složení krátkodobého kapitálu, rozhodování o prvcích ochrany proti různým formám rizika. Fáze finančního rozhodování - vymezení finančního problému a stanovení kritérií finančních cílů, analýza informací a podkladů nutných pro rozhodování – základním zdrojem získávání informací je okruh účetnictví, stanovení různých variant řešení problémů, určení kritérií pro výběr optimální varianty a hodnocení variant kritérií, vlastní výběr – volba optimální varianty. Finanční rozhodování a vliv daňové soustavy na finanční rozhodování - přímé a nepřímé daně, daně z příjmu, majetkové daně. Finanční řízení a finanční plánování - z hlediska času (dlouhodobé finanční řízení - je spojeno s kapitálovými investicemi a s „dividendovou politikou“ podniku, krátkodobé finanční řízení - obecně je spojeno s řízením provozního kapitálu). Peněžní toky uvnitř podniku. Úloha finančního řízení - příprava strategie (provedení hluboké strategické analýzy podniku - v úvahu neustále se měnící prostředí, kde se podnik vyskytuje, někdy se tyto podmínky mohou měnit velmi rychle, což směřuje mimo jiné k rychlejšímu nárůstu konkurence, stanovení určitého „poslání“ podniku a cílů, které mají poslání zajistit, vytvoření několik variant strategie a jejich vyhodnocování - varianty vytvořeny, aby je bylo možné obměňovat), typy strategií (agresivní a konzervativní). Mechanismus finančního řízení podniku. Postavení finančního řízení. Cíle finančního řízení - model finančního řízení podniku, pyramidální systém, modely finančního řízení obsahují 3 základní navzájem provázané pohledy na ekonomiku (operační; majetkový, peněžního toku podniku). Současný stav finančního řízení v ČR - charakteristické jevy: neexistuje vědomá finanční strategie (je zaznamenávána plánovanými výkazy), zpracovává se velké množství informací bez nutnosti další analýzy, mzdové náklady se plánují formou limitů + nepoměřují se náklady s efekty, obecně v řízení podniku převládá operativní řešení problémů (úkolů) na strategickém řízení (plánování). Z hlediska cílů dávají podniky přednost krátkodobým cílům - pasivní přístup: provede se analýza hospodaření – podle výsledku se vytvoří plán, aktivní přístup: je stanoven cíl, definuje činnosti – firma své cíle dále koriguje. Řízení provozního kapitálu - průběžná likvidita, ochranná likvidita. Typ řízení oběžných aktiv a pasiv. Koncepce nulového provozního kapitálu. Výhody krátkodobých zdrojů financování, nevýhody krátkodobých zdrojů financování. Zakládání podnikatelských subjektů, charakteristiky z hlediska právních forem v ČR (podnikání podle živnostenského zákona – OSVČ, obchodní společnosti a) osobní V.O.S.; K.S (jedná se spíše o smíšený typ), b) Kapitálové A.S.; S.R.O., družstva, organizační složky státu – státní podniky, ostatní možnosti podnikání. Zdroje financování podnikatelské činnosti - členění vlastních zdrojů (počáteční vklady vlastníků; odpisy; výnosy z prodeje (likvidace) dlouhodobého majetku a zásob, zisk), vkládání počátečních vkladů do jednotlivých obchodních společností, Cash Flow, náklady nerozděleného zisku, rezervní fond ze zisku, cizí zdroje financování - rezervy; dlouhodobé závazky včetně emitovaných dluhopisů a dlouhodobých směnek k úhradě, krátkodobé závazky; bankovní úvěry a výpomoci; ostatní pasiva. Rezervy. Úvěry - podnikatelské úvěry: 1) finanční úvěry: a) krátkodobé; b) střednědobé; c) dlouhodobé, závazkové úvěry + bankovní záruky: a) akceptační úvěr; b) avalový úvěr; c) bankovní záruky. Úvěry - kontokorentní, eskontní, lombardní, revolvingový. Druhy sazeb - diskontní sazba, reposazba, lombardní sazba, mezibankovní sazba, základní sazba banky. Středně a dlouhodobé úvěry, nefinanční (závazkové) úvěry - akcesorická záruka, abstraktní záruka, platební záruka, neplatební záruka. Úroky - fixní, pohyblivá úroková sazba. Splácení úvěru - jednorázově, prostřednictvím splátkového kalendáře. Dluhopisy jako cizí zdroje financování, oceňování dluhopisů, výnos obligace, svlečené (ostříhané) dluhopisy, perpetuitní dluhopisy, míra citlivosti dluhopisu na změnu úrokové míry, rating, kreditní riziko. Směnky - náležitosti vlastní směnky, náležitosti cizí směnky. Šeky. Podpora podnikání státem - Českomoravská rozvojová a záruční banka, podpůrný garanční a rolnický fond (PGRF), poskytují se 2 základní typy podpor (podpory související s poskytováním záruk, dotace). Alternativní zdroje podnikání - faktoring, forfaiting, leasing (operační a operativní, finanční), fond rizikového kapitálu. Vedení finančního plánování - podnik jako takový (multilokální strategie, globální strategie, hybridní mezinárodní strategie), strategické podnikatelské jednotky podniku (SBU), funkční oblasti podniku (Porterova koncepce). Finanční plánování - finanční plánování zahrnuje několik typů rozhodování (o způsobu financování (investic nebo běžné činnosti), o investování kapitálu (s cílem jeho zhodnocení), rozhodování o peněžním hospodaření), klasifikace finančních plánů z hlediska času (podrobný, hrubý, analýza finanční situace (plán tržeb, plán CASH FLOW (jak plán příjmů, tak i výdajů), plánovaná rozvaha z pohledu požadavků na majetek, investiční rozpočet, rozpočet externího financování, plán nákladů a výnosů)). Krátkodobé finanční plánování, finanční analýza - z časového hlediska lze analytické metody zaměřovat na (zkoumání současné situace / současné a minulé situace / současné, minulé i budoucí situace (nejnáročnější)), z uživatelského hlediska lze finanční analýzu rozdělit na: vlastníci / věřitelé / manažeři, z obsahového hlediska ji lez rozdělit (FA v nejužším slova smyslu, v širším pojetí, v nejširším pojetí), ustálený postup kroků při provádění finanční analýzy (výběr a příprava dat, výběr a příprava metod analýzy, výpočty na základě zvolených metod, posuzování výsledků (rámcově, později podrobněji), užší analýza příčin jevů, soubor návrhu na opatření), základní přístupy k finanční analýze (fundamentální analýza, technická analýza). Uživatelé finanční analýzy - podnik reprezentovaný vedením (managementem), vlastníci podniku, věřitelé (banky, dodavatelé), majitelé dluhopisů nebo odvozených derivátů, konkurence, zaměstnanci, státní orgány. Metody finanční analýzy - elementární (základní) metody, vyšší metody, volba metody finanční analýzy, zdroje finanční analýzy (finanční zdroje, kvantifikovatelné nefinanční informace, nekvantifikovatelné informace), průřezová analýza. Uznávané účetní zásady - zásada účetní jednotky, zásada neomezeného trvání účetní jednotky, zásada pravidelného zjišťování hospodářského výsledku, zásada účetních standardů (účtové osnovy tj. standardy pro podnikatele, standardy pro finanční instituce, standardy pro územně správní celky, státní fondy,…, standardy pro pojišťovny, standardy pro zdravotní pojišťovny, standardy pro účetní jednotky, kde předmětem činnosti není podnikání). Provozní cyklus podniku. Finanční investice (dlouhodobé finanční investování). Výroční zpráva. Další zdroje čerpání informací. Základní metody finanční analýzy - metody využívající absolutní ukazatele, metody související s rozdílovými ukazateli, metody s využitím poměrových ukazatelů (ukazatele výkonnosti (rentability), ukazatele likvidity (krátkodobé solventnosti), ukazatele aktivity (řízení aktiv), ukazatele finanční struktury (zadluženosti), ukazatele kapitálového trhu, ukazatele nákladovosti). Komplexní využití poměrových ukazatelů. Rizika finančního rozhodování. Manažerské finance. Portfolio. Termínové obchody. Finanční deriváty - příčiny vzniku a členění finančních derivátů, nástroje (pevné termínové nástroje, opční termínové nástroje), finanční deriváty podle typu rizika (měnové deriváty, úrokové deriváty, akciové deriváty, komoditní deriváty). Forvardy, futures, swapy, opce, americká usance, evropská usance. Finanční řízení z hlediska kursovních rizik. Ohodnocování podniku - metody oceňování, výpočet substanční hodnoty, způsoby oceňování z hlediska jednotlivých druhů majetku (půda a pozemky, budovy a stavby, stroje a zařízení, zásoby, polotovary, suroviny, krátkodobé pohledávky, hotové výrobky, dlouhodobé pohledávky, cenné papíry, nehmotný majetek, GOOWILL), metody založené na oceňování výnosů (metoda na základě srovnání, podnik s obchodovatelnými akciemi, podnik s neobchodovatelnými akciemi nebo jiný druh podniku). Tvorba podnikatelských projektů - charakteristické rysy (různorodost, rozsah, množství vazeb, omezenost zdrojů, výjimečnost), charakteristiky projektů (investice, přípravě a realizaci předchází volba investiční strategie podniku, příprava a realizace podnikatelských projektů je formou naplňování podnikatelské investiční strategie), podnikatelské projekty (vztah k rozvoji podniku, hledisko vzájemného vlivu projektů, charakter peněžního toku z projektu, délka existence projektu, věcná náplň projektů). Přeinvestiční fáze.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4225
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse