Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka nejprve analyzuje 2 základní pohledy finančního řízení - řízení nákladů, výnosů a zisku a řízení finančních zdrojů. Poté se otázka zabývá jak se sestavuje finanční plán, jaké jsou nástroje finančního řízení a jaké je manažerské pojetí nákladů. Z toho poté vychází kalkulace úplných a neúplných nákladů. Nakonec otázka popisuje bod zvratu, hlediska finančního rozhodování, finanční analýzu a představuje rozpočty a cash flow.

Obsah

1.
Pohledy finančního řízení
1.1.
Řízení nákladů, výnosů a zisku
1.2.
Řízení finančních zdrojů
2.
Finanční plán
3.
Nástroje finančního řízení
4.
Manažerské pojetí nákladů
5.
Kalkulace úplných nákladů
6.
Kalkulace neúplných nákladů
7.
Bod zvratu
8.
Hlediska finančního rozhodování
9.
Rozpočty
10.
Cash flow
11.
Finanční analýza

Úryvek

"Pohledy finančního řízení podniku
1. řízení nákladů, výnosů a zisku (podnik chce dosáhnout jejich určité výše)
- NÁKLADY = finanční vyjádření spotřeby OM, opotřebení DM, spotřeby práce a služeb dodavatelů
- členění:
a) účelové
1. provozní - souvisejí s hlavní činností podniku (náklady na spotřebu materiálu, mzdové náklady, …)
2. finanční - jsou spojeny s pohybem peněz při placení (placené úroky)
3. mimořádné - vznikají z neplánovaných, nahodilých situací (škody)
b) podle závislosti na změně objemu výroby
1. fixní - jejich celková výše se při zvyšování nebo snižování výroby nemění, vzniknout pouhou existencí podniku (nájemné, odpisy DM, …); mění se jednorázově (skokem)
2. variabilní - jejich celková výše se mění podle velikosti výroby (náklady na spotřebu materiálu, úkolové mzdy, …)
- snížením nákladů se zvýší zisk
a) snižování variabilních nákladů
1. snižování spotřeby materiálu - zvýšením jeho využití (lepším střihem látky, snížením odpadu), užitím vhodnějších druhů, snížením nákupní ceny
2. snižování mzdových náklady - na jeden výrobek či určitou službu snižujeme potřebu lidské práce pomocí změny výrobních postupů a použití moderní techniky
b) snižování fixních nákladů
- podnik neovlivní celkové fixní náklady, může ovlivnit fixní náklady připadající na 1 výrobek
- čím více výrobků se na daném výrobním zařízení vyrobí, tím je nižší náklady na opotřebení stroje na 1 kus
- VÝNOSY = obdržené prostředky v peněžním vyjádření
- členění:
a) účelové
1. provozní
2. finanční
3. mimořádné
- zvýšením výnosů se zvýší zisk
1. zvýšením prodeje
2. zvýšením ceny
- CENA
- 2 přístupy stanovení ceny:
 marketingový - stanovení ceny podle poptávky na trhu a podle cen konkurence
 nákladový - cena = náklady + zisk + DPH
- ZISK - musí se zdanit - sazby daně z příjmů PO je 19 %
2. řízení finančních zdrojů (podnik zjišťuje potřebu finančních zdrojů a kde tyto zdroje získat)
- zdroje financování podniku (= kapitálová skladba podniku)
1. vlastní kapitál - do podniku vložili jeho majitelé nebo vznikl činností podniku
2. cizí kapitál - dluh, který podnik musí splatit a platí z něj úrok (úvěry)
 poměr mezi vlastním a cizím kapitálem je u různých podniků odlišný
- samofinancování = podnik je schopen financovat své potřeby z výsledků své činnosti - ze zisku a odpisů

Finanční plán
Stanoví:
- jak velká by měla být výše nákladů, výnosů a zisku
- jaká má být výše finančních zdrojů a na co budou použity

Má 2 podoby:
a) soustavu rozpočtů
b) plánované výkazy
 plánovaná rozvaha
 plánovaný výkaz zisku a ztráty
 plánovaný výkaz cash flow

Nástroje finančního řízení
1. normy - stanoví potřebu výrobních faktorů
2. kalkulace - způsob stanovení nákladů a ceny
3. rozpočty - stanoví úkoly podniku ve finanční oblasti
a) rozpočet nákladů, výnosů a zisku
b) rozpočet platební schopnosti
c) investiční rozpočet
 z těchto rozpočtu se skládá zakladatelský rozpočet (sestavuje se při zakládání podniku)

Manažerské pojetí nákladů
- ve finančním řízení se berou v úvahu náklady obětované příležitosti
 obětujeme příležitost, která má menší přínos -> náklady obětované příležitosti = takové náklady, které vznikají obětováním jedné možnosti ve prospěch druhé
 tyto náklady se používají k počítání ekonomického zisku
ekonomický zisk = zisk - náklady obětované příležitosti

utopené náklady = takové náklady, které vznikly dřívějším rozhodnutím (už existují, nelze je ušetřit!)


Kalkulace úplných nákladů
- důležitá pro UCE
- stanovuje výši nákladů a zisk na kalkulační jednici podle kalkulačního vzorce:
- PŘÍMÝ MATERIÁL - materiál, který přechází do výrobku a tvoří jeho podstatu
- PŘÍMÉ MZDY - mzdy výrobních dělníků
- OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - SP a ZP pojištění hrazené zaměstnavatelem
- VÝROBNÍ REŽIE - náklady, které vznikají ve výrobě, ale nelze je zjistit na jednici
- VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY
- SPRÁVNÍ REŽIE - (popř. zásobovací režie) - náklady související s řízením podniku
- VLÁSTNÍ NÁKLADY VÝKONU
- ODBYTOVÉ NÁKLADY - náklady související s prodejem hotových výrobků
- ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
- ZISK
- PRODEJNÍ CENA
- DPH
- PRODEJNÍ CENA S DPH"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535814e37b5e3.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Financni_rizeni_podniku.doc (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse