Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 1/2

Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 1/2


Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky ke státní závěrečné zkoušce se zabývají finančním řízením podniku. Jsou souhrnem zápisků z přednášek a informací ze skript. Uvádí specifikaci manažerského účetnictví, charakterizují základní účetní výkazy používané při finančním řízení, seznamují s náklady a výnosy podle současné úpravy českého účetnictví a také se věnují tvorbě výsledku hospodaření. Popisují dlouhodobý i oběžný majetek, vlastní i cizí zdroje firmy a vysvětlují metody pro vyjádření faktoru času. Otázky se rovněž věnují pojmu současná hodnota budoucích příjmů, cizímu kapitálu v podnikání, procesu řízení zásob a dalším tématům. Druhou část otázek naleznete na Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 2/2.

Obsah

1.
Účetní data ve finančním řízení a rozhodování
1.1.
Manažerské účetnictví
1.2.
Základní účetní výkazy používané při finančním řízení
1.3.
Rozvaha (bilance) podniku = Majetkový pohled
1.4.
Vzájemné vazby rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash-flow
2.
Konsolidace účetních výkazů ve finančním řízení a rozhodování
2.1.
Charakteristika a význam konsolidované účetní závěrky
2.2.
Hlavní konsolidační pravidla
2.3.
Metody konsolidace
3.
Výkaz cash flow a jeho vypovídací schopnost
3.1.
Využití, výhody, struktura
3.2.
Metody sestavování
4.
Náklady a výnosy v současné úpravě českého účetnictví
4.1.
Zásady pro účtování nákladů a výnosů
4.2.
Náklady
4.2.1.
Druhové třídění nákladů
4.2.2.
Účelové třídění
4.2.3.
Členění v manažerském účetnictví
4.3.
Výnosy
4.3.1.
Druhové třídění
4.3.2.
Účelové třídění
4.4.
Účty nákladů a výnosů
4.5.
Vztah mezi účetními náklady a daněmi
5.
Výsledek hospodaření v současné úpravě účetnictví
5.1.
Složky podnikového výsledku hospodaření
5.2.
Členění zisků
5.3.
Účet zisku a ztráty
5.4.
Zjištění hospodářského výsledku
5.5.
Účetní versus daňový výsledek hospodaření
5.5.1.
Úprava účetního hospodářského výsledku na daňový základ
5.5.2.
Použití hospodářského výsledku, účtování
6.
Dlouhodobý majetek v současné úpravě účetnictví v ČR
6.1.
Dlouhodobý hmotný majetek
6.2.
Dlouhodobý nehmotný majetek
6.3.
Dlouhodobý finanční majetek
6.4.
Oceňování, pořízení, opotřebení, odpisy, vyřazování
6.5.
Účetnictví
7.
Oběžný majetek v současné úpravě účetnictví
7.1.
Struktura oběžných aktiv
7.2.
Zásoby
7.2.1.
Členění
7.2.2.
Oceňování
7.3.
Pohledávky
7.3.1.
Dlouhodobé, krátkodobé
7.3.2.
Oceňování
7.3.3.
Postoupení pohledávek
7.4.
Krátkodobý finanční majetek
7.4.1.
Oceňování krátkodobého finančního majetku
8.
Vlastní zdroje firmy a jejich zobrazení v účetnictví
8.1.
Podnikový kapitál
8.2.
Vlastní kapitál a jeho formy
8.2.1.
Základní
8.2.2.
Kapitálové fondy
8.2.3.
Fondy ze zisku
8.2.4.
Nerozdělený zisk
8.2.5.
Zvýšení/snížení základního kapitálu
8.2.6.
Kapitálové účty
9.
Cizí zdroje účetní jednotky a jejich zobrazení v účetnictví
9.1.
Cizí kapitál a jeho druhy
9.2.
Oceňování kapitálu a majetku
9.3.
Oceňování
9.4.
Závazky
10.
Obecné zásady účetního zachycování ekonomických procesů
10.1.
Zásada vymezení účetní jednotky
10.2.
Zásada nezávislosti účetních období
10.3.
Zásady bilanční kontinuity
10.4.
Zásady vymezení okamžiku realizace příslušné transakce
10.5.
Zásada zákazu kompenzace
10.6.
Zásada stálosti používaných metod
10.7.
Zásada oceňování
10.8.
Zásada opatrnosti a další
11.
Financování podniku z pohledu zdrojů a řízení těchto zdrojů
11.1.
Řízení finančních zdrojů a dluhových vztahů
12.
Výchozí principy firemního finančního řízení a zohlednění faktoru času
12.1.
Principy finančního řízení podniku
12.2.
Faktor času
12.3.
Metody pro vyjádření faktoru času
12.3.1.
Budoucí hodnota jednorázového vkladu
12.3.2.
Současná hodnota peněz
12.3.3.
Budoucí hodnota anuity
12.3.4.
Anuitní platba pro dosažení budoucí hodnoty
12.3.5.
Kapitálová obnova
12.3.6.
Současná hodnota anuity
13.
Podstata pojmu současná hodnota budoucích příjmů
13.1.
Současná hodnota
13.2.
Čistá současná hodnota a její výpočet
14.
Cizí kapitál v podnikání – výhody a nevýhody
14.1.
Důvody pro použití cizího kapitálu
14.2.
Výhody a nevýhody
14.3.
Finanční páka
14.4.
Úrokový daňový štít
15.
Proces řízení zásob
15.1.
Úkol řízení zásob, složky zásob
15.2.
Funkční stavy zásob
15.3.
Rychlost a doba obratu
15.4.
Moderní přístupy k řízení zásob
15.4.1.
Just in time
15.4.2.
Metoda ABC
15.4.3.
Outsourcing
16.
Proces řízení pohledávek
16.1.
Vyhledávání klienta
16.2.
Aktivní obchody s klientem
16.3.
Platební problémy klienta
16.4.
Nedobytné pohledávky
16.5.
Pozdě hrazené pohledávky
17.
Podstata a využití členění nákladů na fixní a variabilní část při řízení podniku
17.1.
Fixní náklady
17.2.
Variabilní náklady
17.3.
Využití členění
17.3.1.
Určování objemu výroby pomocí bodu zvratu
17.3.2.
Využívání provozní páky
17.3.3.
Řízení zisku
17.3.4.
Snižování nákladů a zvyšování hospodárnosti

Úryvek

"Metody konsolidace:
1) Metoda plné konsolidace, používaná při rozhodujícím vlivu, se agregují účetní výkazy mateřského podniku s účetními výkazy dceřiných podniků tak, že se řádek po řádku sečtou. Potom se musí vyloučit:
a) vzájemné transakce (duplicitní) mezi podniky ve skupině tak, jako by šlo o jediný podnik. Vylučují se zejména podílové cenné papíry, které vlastní mateřský podnik v dceřiném podniku, vzájemné pohledávky a závazky mezi podniky skupiny, výsledky ze vzájemných operací mezi členy konsolidačního celku.
b) menšinový podíl, tj. podíl akcionářů stojících mimo skupinu na základním kapitálu a zisku.

2) Ekvivalenční metoda – používá se tam kde je podíl účetní společnosti na jiném podnikatelském právním subjektu (můžeme jej rovněž nazývat přidruženým podnikem - PP) větší než 20% a menší než 50%. Počítá se i s podíly nepřímými, kdy jde o víceúrovňovou konsolidaci.
Při ekvivalenční metodě probíhá jen konsolidace kapitálu. Neprovádí se agregace výkazů, konsolidace proběhne jen na úrovni mateřského podniku.
Tato metoda spočívá v tom, že se jen nově ocení finanční investice mateřského podniku v podniku přidruženém. Nové ocenění spočívá odpovídá podílu mateřského podniku na sumě vlastních zdrojů podniku přidruženého. Vlastní zdroje zahrnují nejen základní kapitál, ale také ze zisku vytvářený rezervní fond a vytvořený hospodářský výsledek. Finanční investice v aktivech mateřského podniku v původním ocenění se vyloučí a nahradí novou položkou „cenné papíry v ekvivalenci“.

3) Metoda poměrné konsolidace se požívá při spoluovládání ve společných podnicích, kde jednotliví vlastníci mají vyrovnaný vliv. Takovéto subjekty se někdy nazývají „joint venture“ kdy dva subjekty spojí stejným dílem své síly k vytvoření společného podniku. Konsolidace účetní závěrky je po „technické stránce“ prováděna stejně jako v případě plné konsolidace s tím rozdílem, že do agregovaných údajů se zahrnuje poměrná část aktiv a pasiv, nákladů a výnosů společného podniku, odpovídající podílové účasti mateřského podniku.

Výkaz cash flow a jeho vypovídací schopnost
Výkaz cash flow informuje o pohybu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za určitý časový interval (účetní období). Přehled o peněžních tocích je účetní výkaz a je součástí účetní závěrky.

Životaschopnost podniku je založena na platební schopnosti, z toho důvodu je nutno udržovat objem hotovosti na přiměřené úrovni odpovídající výši závazků. Při správném finančním řízení podniku se chceme vyhnout problémům spojeným s obstaráváním krátkodobých úvěrů, prodejen finančního majetku např. vkladových certifikátů a jiným nákladným nevýhodným situacím. Aby bylo plánování hotovosti reálné musí být její stav vždy kladný, tzn. větší než 0. Stavem hotovosti přitom rozumíme její zůstatek k danému datu např. ke konci kalendářního měsíce, ke konci čtvrtletí nebo roku. Mezi jednotlivými předem vymezenými obdobími vzniká pohyb hotovosti to je, že hotovost se zvyšuje (kladný peněžní tok) nebo snižuje (záporný peněžní tok). Rozdíl příjmů a výdajů během daného období nám signalizuje zvýšení nebo snížení hotovosti."

Poznámka

Obsahuje schémata, tabulky, graf a naskenovaný text, rozsah čistého textu je cca 40 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21806
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse