Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční účetnictví, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu

Finanční účetnictví, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracována formou otázek a odpovědí a má sloužit k přípravě na zkoušku v bakalářském kurzu. V úvodu se věnuje problematice majetku (dlouhodobého, drobného...), metodám účetních odpisů nebo principu kontroly korunou. Další část pojednává o dohadných účtech, kurzových rozdílech nebo dobropisech. Autor se také zabývá rezervami, kapitálem a účetní uzávěrkou. Zde naleznete předchozí díl Finanční management nebo následující část práce - Základy účetnictví.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
2.
Obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
3.
Kategorii drobný majetek
4.
Metody účetních odpisů
5.
Dlouhodobý majetek v jeho fázích pořízení, odpisování a vyřazení
6.
Rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou dlouhodobého majetku včetně jejich způsobu účtování
7.
Popište princip účtování způsobem A a B
8.
Princip kontroly korunou
9.
Podrozvahové účty
10.
Zásoby z hlediska jejich vzniku
11.
Princip a způsob oceňování zásob z pohledu jejich druhů
12.
Obsahová náplň krátkodobého finančního majetku, příklady
13.
Jakým způsobem se oceňuje krátkodobý finanční majetek při uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni
14.
Nástroje zajištění pohledávek
15.
Dohadné účty aktivní a pasivní a k čemu slouží
16.
Kurzové rozdíly
17.
Dobropis
18.
Zobrazení pohledávek a závazků ve finančním účetnictví a jejich vykazování v účetní závěrce
19.
Účtování pohledávek
20.
Vykazování pohledávek
21.
Oceňování pohledávek
22.
Inventarizace pohledávek
23.
Účtování závazků
24.
Vykazování závazků
25.
Způsoby oceňování pohledávek a závazků
26.
Akruální princip
27.
Opravná položka
28.
Postup účtování tvorby a čerpání rezerv z pohledu jejich účelu
29.
Základní rysy založení kapitálové společnosti
30.
Obsahová náplň vlastního kapitálu
31.
Co tvoří dlouhodobé závazky
32.
Odložená daň
33.
Účtování kurzových rozdílů
34.
Typy inventarizací a druhy inventur
35.
Účetní uzávěrka
36.
Úschovna účetních záznamů
37.
Podmínky zařazování dlouhodobého majetku do užívání
38.
Podstata rezerv a jejich členění
39.
Obsahové vymezení dlouhodobého finančního majetku

Úryvek

„Vyjmenujte typy inventarizací a druhy inventur s uvedením na příkladech.
Typy inventarizací jsou periodická inventarizace k okamžiku sestavování řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrce a průběžná inventarizace v průběhu účetního období.
a) Periodická inventarizace se provádí k okamžiku sestavování řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale dle ZoÚ i při mezitímní účetní závěrce; v tomto případě jen pro účely vyjádření ocenění podle ZoÚ, tj. tvorba opravné položky, rezervy a provedení odpisů, což je v podstatě jen dokladová inventura.
b) Průběžná inventarizace (v průběhu účetního období) se dle ZoÚ může provádět pouze u zásob účtovaných dle druhů, nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v ÚJ, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží (např. železniční nákladní vagóny, případně palety a oběhové obaly, mají-li povahu dlouhodobého majetku). Harmonogram inventarizace si stanoví ÚJ sama. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. Není inventarizací jednorázovou, např. její možné rozložení u zásob na celé účetní období po 1/12 v každém měsíci. Je vhodná v případě místně odloučených skladů zásob, při velkém rozsahu skladovaných zásob apod. V případě průběžné inventarizace mohou být inventurní soupisy nahrazeny průkazným účetním záznamem o jejím provedení a o vyúčtování inventarizačních rozdílů.
Druhy inventur jsou fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku, zásob a peněz v hotovosti, která se provádí přepočítáním, převážením, přeměřením apod. a dokladová inventura u závazků a složek majetku, kde přepočet nelze provést fyzickou inventurou. Ve zvláštních případech je vhodné provést současně fyzickou i dokladovou (kombinovanou) inventuru.
1. Fyzická inventura hmotného majetku: jestliže ji nelze provést ke konci rozvahového dne, je možné její provedení v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období.
- Fyzická inventura se provádí přepočítáním, převážením, přeměřením apod. Týká se dlouhodobého hmotného majetku, některého dlouhodobého nehmotného majetku, jehož povaha umožňuje fyzickou inventuru (např. kontrola platných licencí a aktualizací u software), zásob a složek finančního majetku, jako jsou hotovost, ceniny a cenné papíry.
- Statistická inventura - při obtížnosti či nemožnosti provést inventuru u všech kusů materiálu nebo zboží, zjišťují se skutečné stavy v neotevřených a nepoškozených obalech podle údajů na nich obsažených a jen namátkově se ověří skutečné množství.
- Pokud není provedena inventarizace přímo ke konci rozvahového dne, je nutné prokázat rozdíl mezi stavy majetku a závazků k rozvahovému dni a stavy majetku a závazků k okamžiku ukončení fyzické inventury doklady o přírůstcích a úbytcích.
Dokladově prokázané rozdíly se založí k inventurním seznamům a s nimi se i archivují.
2. Dokladová inventura se provádí u složek majetku a u závazků, kde nelze provést fyzickou inventuru. Týká se zejména pohledávek, závazků, ostatních složek dlouhodobého nehmotného majetku a finančního majetku, časového rozlišení, rezerv a opravných položek. Vhodné využití konfirmačních dopisů k ověření a potvrzení skutečných vztahů jak s obchodními partnery, tak s finančními institucemi.
3. Kombinovaná inventura (fyzická i dokladová) - týká se nedokončené investice (obhlídka a vydání stavebního povolení, náklady na investice, rozpočet stavby apod.), nezastavěného pozemku (obhlídka a výpis z Katastrálního úřadu); u nedokončené výroby se fyzicky zjišťuje její stav a dokladovou inventurou skutečně vynaložené náklady.
Jak se dokumentuje provedení inventur a jaký je minimální obsah tohoto dokumentu?
Inventurní soupis je povinný průkazní účetní záznam, který dokládá provedení inventury a jeho minimální obsah předepisuje ZoÚ.
Inventurní soupisy jsou povinné průkazné účetní záznamy, které musí dle ZoÚ obsahovat:
- skutečnosti o inventuře tak, aby bylo možno zjištěný majetek jednoznačně určit,
- podpisové záznamy osoby odpovědné za zjištění skutečnosti a osoby odpovědné za provedení inventarizace,
- způsob zjišťování skutečných stavů,
- ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely uplatnění zásady opatrnosti“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17964
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse