Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Finanční účty - maturitní otázka

Finanční účty - maturitní otázka


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje pokladnu, běžný účet a ceniny. Věnuje se způsobům, jakým je lze zaúčtovat.

Obsah

1.
Pokladna
1.1
Valutová pokladna
1.2
Pokladník
1.3
Účtování
2.
Běžný účet
2.1
Zřízení BÚ
2.2
Účtování
3.
Ceniny
3.1
Analytické účty k ceninám
3.2
Účtování inventarizačních rozdílů je obdobné jako u pokladní hotovosti

Úryvek

“Běžný účet slouží k vzájemnému vyrovnání pohledávek a závazků mezi podnikateli. Na běžném účtu se zaznamenávají pouze příjmy a výdaje související s podnikáním.

Máme tyto druhy bankovních účtů:
a) Běžný účet – účetní jednotka má zde peněžní prostředky k financování své činnosti, tento účet vykazuje zůstatek pasivní (-) nebo aktivní (+) povahy.
b) Kontokorentní účet – jsou zde vedeny peněžní prostředky účetní jednotky i poskytnutý kontokorentní úvěr k překlenutí krátkodobého nedostatku prostředků na placení.
c) Devizový účet – v případě, že jsou na něm uloženy peněžní prostředky v cizích měnách (na analytických účtech se zaznamenávají v cizí měně i v KČ).
d) Termínované účty – pokud mají výpovědní lhůtu do jednoho roku (jinak se považují za dlouhodobý finanční majetek evidovaný na účtu 069).

Zřízení BÚ:
Abychom si mohli nechat zřídit bankovní účet, potřebujeme průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas atd.), živnostenský list u fyzických osob, u právnických osob výpis z Obchodního rejstříku a počáteční vklad peněz v hotovosti, který se uloží na účet.

Podkladem pro účtování na jednotlivých bankovních účtech je výpis z účtu. K okamžiku účetní závěrky zasílá banka závěrečný výpis z účtu, který je podkladem k provedení inventarizace na bankovních účtech. Na běžném účtu se obvykle účtují i všechny bankovní poplatky a úroky (úroky z peněžních prostředků uložených u bank, tak i placené úroky z poskytnutých úvěrů). Úroky placené bance se zaúčtují jako finanční náklad na nákladový účet 562, kdežto úroky přijaté do finančních výnosů na výnosový účet 662. Různé bankovní výlohy a poplatky jsou pro účetní jednotku finančním nákladem na účtu 568.

Převody peněžních prostředků na bankovních účtech se uskutečňují podle příkazů k úhradě nebo příkazů k inkasu. Příkazy k úhradě nebo k inkasu nejsou účetním dokladem, neboť ještě neprokazují, že se platba uskutečnila.
Účtování:
operace strana Má Dáti strana Dal
Dodavatelé (můj závazek) FP 221 321
Odběratelé (má pohledávka) FV 311 221
Odvod peněz z pokladny PV 261 211
Vklad na běžný účet BV 221 261
Výběr hotovosti z účtu BV 261 221
Vklad peněz do pokladny PP 211 261

Vysvětlivky k tabulce:
FP – faktura přijatá
FV – faktura vydaná
BV – bankovní výpis
PP – pokladna příjem
PV – pokladna výdej"

Poznámka

Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48450b1ba72f8.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
MO_fin_ucty.rtf (128 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse