Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Financování majetku podniku

Financování majetku podnikuKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka se nejprve zabývá majetkovou skladbou podniku, která se skládá z oběžného a dlouhodobého majetku. Poté popisuje vlastní a cizí kapitál a hodnotí použití cizího kapitálu. Následuje popis krátkodobého financování, pracovního kapitálu, řízení oběžného majetku a doby obratu peněz. Nakonec představuje zdroje a pravidla dlouhodobého financování.

Obsah

1.
Majetková skladba podniku
1.1.
Oběžný majetek
1.2.
Dlouhodobý majetek
2.
Vlastní kapitál a cizí kapitál
3.
Krátkodobé financování
4.
Pracovní kapitál
5.
Řízení oběžného majetku
6.
Doba obratu peněz
7.
Dlouhodobé financování

Úryvek

"Majetková skladba podniku
OBĚŽNÝ MAJETEK
- mění svou podobu
- jeho doba použitelnosti je nejvýše 1 rok
- spotřebovává se jednorázově

Koloběh oběžného majetku:
pohledávky

zboží peníze


výrobky materiál


polotovary nedokončená výroba


členění OM:
1. finanční majetek
a) peníze (v hotovosti i na účtech)
b) ceniny (poštovní známky, stravenky, kolky, telefonní karty)
c) krátkodobý finanční majetek (vklady a cenné papíry, které podnik koupil a má je nejdéle 1 rok - např. směnka)
2. pohledávky (představují nárok na zaplacení
3. zásoby
a) materiál
I. základní materiál (tvoří podstatu výrobku)
II. pomocný materiál
III. provozovací látky
IV. náhradní díly
V. obaly
VI. drobný hmotný majetek = majetek, který se používá déle než 1 rok a jeho cena je nižší než 40 000,-
b) zásoby vlastní výroby
I. polotovary - nemohou být bez dalšího zpracování použity, lze je prodat
II. nedokončená výroba - nelze je prodat
III. výrobky = hotový produkt
IV. zvířata
c) zboží - bez dalšího zpracování se prodává dále
DLOUHODOBÝ MAJETEK
- nemění svou podobu
- používá se delší dobu
- postupně se opotřebovává
- jeho vstupní cena většinou přesahuje určitou hranici

členění DM:
1. hmotný dlouhodobý majetek
a) movité věci - jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000,- a mají dobu použitelnosti další než jeden rok (výrobní zařízení)
b) budovy, stavby, pozemky
c) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (pole)
d) technické zhodnocení
2. nehmotný dlouhodobý majetek
- jeho doba využitelnosti je delší než 1 rok a vstupní cena je vyšší než 60 000,- (software, ochranné známky, zřizovací výdaje = výdaje vynaložené na založení podniku, notářské poplatky, odměny za zprostředkování… NE - výdaje na pořízení OM, DM)
3. dlouhodobý finanční majetek
- podnik jej vlastní déle než 1 rok, výše vstupní ceny není stanovena, podnik jej pořizuje, aby dosáhl výnosů z úroků, z pronájmu nebo aby ovládl jiné podniky


Vlastní kapitál a cizí kapitál
1. vlastní kapitál - do podniku vložili jeho majitelé nebo vznikl činností podniku (vklady společníků, dary, zisk)
2. cizí kapitál - dluh, který podnik musí splatit a platit z něj úrok (úvěry)

- poměr mezi vlastním a cizím kapitálem je v různých podnicích odlišný
- samofinancování = podnik je schopen financovat své potřeby z výsledků své činnosti - ze zisku a z odpisů

hodnocení použití cizího kapitálu:
- výhody:
1. podnik použije cizí kapitál, pokud mu nestačí vlastní kapitál
2. cizí kapitál může být levnější než vlastní
3. úroky z úvěrů jsou nákladem, a tím snižují daň z příjmů (= daňový efekt)
- nevýhody:
1. cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku, a tím snižuje finanční stabilitu (pokud jsou dluhy vysoké, roste riziko bankrotu)
2. pokud je podíl cizího kapitálu vysoký, je rozhodování managementu podniku omezeno, protože se musí přizpůsobit věřitelům"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535eb1ff5cbaf.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Financovani_majetku_podniku.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse